Městská část Praha 8 – neurčitá kritéria pro hodnocení VZ

Městská část Praha 8 vyhlásila v dubnu 2013, respektive v květnu 2013 užší zadávací řízení na dvě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 53 milionů Kč, respektive 123 milionů Kč. Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci netransparentní kritéria hodnocení, kdy tyto jsou velmi neurčitá a obecná a lze pochybovat, že by zadavatel podle těchto kritérií mohl provést objektivní výběr dodavatele.

Hodnocení nabídek má být dle zadávací dokumentace prováděno dle ekonomické výhodnosti nabídky a to v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:

a) Výše celkové nabídkové ceny bez DPH – váha 80%
b) Kvalita návrhu organizačního a procesního zajištění předmětu zakázky – váha 20%

V rámci dílčího hodnotícího kritéria dle bodu b) stanovil Zadavatel 2 subkritéria:

1) Procesní schéma zajištění plnění předmětu zakázky váha 60%
2) Lhůta pro nástup na odstranění záručních vad váha 40%

V rámci subkritéria 1. bude Zadavatel dle ZD hodnotit komplexnost, kvalitu a celkovou úroveň procesního schématu zajištění stavebních prací. Jako výhodnější bude hodnotit nabídku toho uchazeče, která mu nabídne vyšší kvalitu a úroveň procesního schématu zajištění plnění stavebních prací a jeho grafického schématu a případných dalších grafických znázornění. Dále jako výhodnější budou hodnocena ta procesní schémata, která srozumitelněji a jednoznačněji znázorní vstupy a výstupy dílčích subprocesů a aktivit.

V rámci subkritéria 1. dále bude Zadavatel dle ZD hodnotit transparentnost, jednoznačnost a efektivitu mechanismů zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem, přičemž jako výhodnější bude hodnotit nabídku, která mu nabídne transparentnější, jednoznačnější a efektivnější mechanismy zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem, tedy takové mechanismy, které budou názornější, průhlednější a z nichž bude jednoznačněji plynout vyšší přidaná hodnota pro zadavatele. Dále bude zadavatel hodnotit řádnost a logickou provázanost mechanismů zajištění všech funkcí a služeb, včetně vysvětlení použité terminologie, přičemž jako výhodnější bude hodnotit nabídku uchazeče, která mu nabídne řádnější a provázanější mechanismy zajištění všech funkcí a plnění, včetně vysvětlení použité terminologie. Zadavatel tedy upřednostní spořádanější, ucelenější popis mechanismů a terminologie bez logických a věcných rozporů.

Dle našeho přesvědčení nelze objektivně hodnotit, zda jsou procesy spořádanější nebo ucelenější atp. Oživení podalo podnět k přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dokumenty:
zadávací dokumentace dům sociálních služeb
zadávací dokumentace koupaliště
podnět ÚOHS

S ohledem na skutečnost, že Zadavatel učinil dne 21.6.2013 dílčí změnu v zadávací dokumentaci, podrobili jsme obsah změněné zadávací dokumentace opětovnému přezkumu a dne 23.9.2013 doplnili podnět k přezkoumání úkonů Zadavatele, neboť jsme dospěli k následujícím zjištěním:

i) pokud se týká námi vytýkaných vad zadávací dokumentace spočívajících ve vágních ustanovení v rámci subkritéria 1) k dílčímu hodnotícímu kritériu „kvalita návrhu organizačního a procesního zajištění předmětu zakázky“ tyto nebyly Zadavatelem odstraněny ani v upravené podobě zadávací dokumentace

ii) v bodě č. 12 změněné zadávací dokumentace Zadavatel požaduje po uchazečích poskytnutí jistoty ve výši 2.000.000,- Kč, a to v podobě složení předmětné peněžní částky na účet Zadavatele. Dle § 67 zákona č. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pak může Zadavatel stanovit výši jistoty v absolutní částce do 2% předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky přitom dle bodu č. 4 zadávací dokumentace dosahuje částky ve výši 53.883.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH se pak jedná o částku ve výši 65.198.430,- Kč. V případě, že by se vycházelo z hodnoty veřejné zakázky bez DPH, představovala by jistota ve výši 2.000.000,- Kč 3,712% předpokládané hodnoty veřejné zakázky a v případě, že by se vycházelo z hodnoty veřejné zakázky s DPH, představovala by jistota ve výši 2.000.000,- Kč 3,O68% předpokládané hodnoty veřejné zakázky. S ohledem na uvedené je tak zcela zřejmé, že Zadavatel při stanovení výše jistoty postupoval v rozporu s § 67 odst. 1 a násl. ZVZ, když po uchazečích požaduje jistotu v nezákonné výši. Máme za to, že Zadavatel tímto svým postupem porušil povinnost, jež je mu uložena § 6 ZVZ, který stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Vynaložené úsilí v případě veřejné zakázky na stavební práce týkající se koupaliště Ládvi nepřišlo na zmar a aktivita Oživení sklidila své plody, a to v podobě rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 3.10.2013.

V případě veřejné zakázky na stavební práce týkající se Domu sociálních služeb, zadavatel zakázku zatím nezrušil. ÚHOS v listopadu 2013 konstatoval, že zatím pochybení neshledal, avšak mohl by jej eventuálně shledat po té, co bude vyhlášen vítězný uchazeč. Zakázku i nadále sledujeme.

stav ke dni 2. 8. 2013

aktualizováno ke dni 5.11.2013, 17.1.2014

Andrea Kohoutková

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář