Ministerstvo životního prostředí – pokuta 90 tisíc Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ministerstvu životního prostředí pokutu ve výši 90.000,- Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo pokutu uhradilo v říjnu 2011, avšak po odpovědných osobách nikdy úhradu nepožadovalo. Na základě výzvy Oživení začalo Ministerstvo dle svých slov situaci šetřit. Nárok na náhradu škody vymáhá soudně.

K veřejné zakázce Nákup kancelářských potřeb, pokuta 90.000,- Kč:

Ing. Matyáš Vitík, ředitel odboru tiskového a marketingu, Oživení dopisem ze dne 11. července 2013, č.j. 48315/ENV/13 a dopisem ze dne 23. července 2013, č.j. 50697/ENV/13 sdělil, že MŽP vznikla škoda ve výši 90.000,- Kč, nicméně že vůči žádné osobě nebyla uplatněna odpovědnost za vzniklou škodu.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že MŽP nedodrželo postup stanovený v ustanovení § 146 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když při zadávání veřejné zakázky „Nákup kancelářských potřeb“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, neuveřejnilo oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie, a s vybraným uchazečem ACTIVA spol. s r. o., IČ 48111198, Veselská 686, 199 00 Praha 9, uzavřelo dne 31. 8. 2009 smlouvu na plnění veřejné zakázky. Za spáchání tohoto správního deliktu bylo České republice – MŽP uložena pokuta ve výši 90.000,- Kč.

Jednání MŽP dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zásadně narušilo samotný princip zadávání veřejných zakázek, tedy zachování soutěžního prostředí, které má umožnit z co možná nejširšího okruhu podaných nabídek vybrat nejvhodnější plnění pro zadavatele. Nezákonné omezení principu soutěže, na němž je zadávání veřejných zakázek založeno, je jedním z vůbec nejzávažnějších porušení zákona. Nelze totiž vyloučit, že v případě, kdy by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli předložit ekonomicky výhodnější nabídky než vybraný uchazeč.

K vymáhání nároku na náhradu škody

Oživení se na Ministerstvo životního prostředí obrátilo dopisem ze dne 27. srpna 2013.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, je MŽP jako organizační složka státu ze zákona povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody. Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude moci vůči státu s úspěchem uplatnit námitku promlčení. V této souvislosti bylo ministerstvo výslovně upozorňujeme, že je třeba nárok státu vymáhat urychleně.

Po obdržení výzvy kontaktoval Oživení telefonicky a emailovou cestou Ing. Jiří Červenka, ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly, že věc prošetřuje a o výsledku bude Oživení informovat. Na základě žádosti o informaci (nikoliv na základě iniciativy ministerstva) jsme se dozvěděli, že ministerstvo nárok na náhradu škody vymáhá žalobou.

Na základě doplňují žádosti o informace Ministerstvo životního prostředí upřesnilo, že nárok na náhradu škody uplatnilo u Obvodního soudu pro Prahu 10 a že řízení je vedeno pod spisovou značkou 17 C 330/2013. Podrobnější informace o podané žalobě Ministerstvo životního prostředí odmítlo sdělit (z důvodu personálních kapacit v info sporu nepokračujeme). Průběh soudního řízení budeme sledovat.

Dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS (září 2011)
výzva Oživení (srpen 2013)
sdělení Ministerstva (listopad 2013 – odpověď na žádost o informaci)
sdělení Ministerstva (prosinec 2013 – odpověď na žádost o informaci)

stav ke dni 22.11.2013, doplněno 26.11.2013, 17.1.2014

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář