Přešovice – omezování přístupu k informacím a střet zájmů

V rámci činnosti naší právní poradny jsme obdrželi podnět týkající se směny pozemků v obci Přešovice, která prozatím zůstává zahalena tajemstvím. Starosta obce Přešovice Miloslav Popelka totiž odmítá poskytnout informace o podmínkách směny soukromého pozemku za cca 25 pozemků obecních.

Směna obecních pozemků

Oživení žádalo o informace týkající se této směny, která byla schválena zastupitelstvem na jednání dne 15. listopadu 2012, zejména pak o směnnou smlouvu. Tuto starosta Miloslav Popelka odmítl bez dalšího poskytnout s tím, že se jedná o smlouvu se třetí osobou. Naši stížnost a následné opatření proti nečinnosti ze strany Krajského úřadu Vysočina, který mu přikázal předat naši stížnost nadřízenému orgánu, naprosto ignoroval a zůstal nečinný.

Zmíněná směna pozemků má ovšem další rovinu. Za pozornost stojí fakt, že nabyvatelem cca 25 obecních pozemků (a současně majitelem soukromého pozemku) je syn pana starosty, současně zastupitel obce Přešovice Ondřej Popelka. Když zastupitelé na svém zasedání zvažovali, zda pozemky se synem starosty směnit či je odkoupit, neváhal se pan starosta účastnit hlasování a neohlásit svůj osobní poměr k věci.

Proto jsme podali dne 5. 2. 2013 oznámení o podezření ze spáchání přestupku ve smyslu zákona o střetu zájmů. Dne 29.5.2013 jsme obdrželi rozhodnutí o zastavení řízení, neboť skutek, není dle Městkého úřadu v Třebíči přestupkem. V odůvodnění pak Městský úřad uvedl, že sice při jednání zastupitelstva, nebyl oznámen poměr k projednávané věci a tedy nebyla splněna povinnost dle ust. § 8 zákona o střetu zájmů, nicméně všichni zastupitelé vědí, že je Ondřej Popelka synem starosty Miloslava Popelky, tudíž jim bylo známo, jaký poměr k projednávané věci starosta má.

Vzhledem k tomu, že obec zůstala ve věci směny pozemků nadále nečinná vyžádali jsme si smlouvu o směně od Katastrálního úřadu v Třebíči. Dle smlouvy byla cena obecních pozemků bez jejich předchozího ocenění stanovena jako odpovídající ceně pozemků p. Ondřeje Popelky. Dle našeho odhadu však obec Přešovice směnila obecní pozemky, jejichž hodnota je dle Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) minimálně o 244.438,- Kč vyšší než soukromé pozemky p. Ondřeje Popelky. Obec jsme proto na začátku května 2013 vyzvali k přehodnocení nezákonného postupu, díky kterému se stala smlouva o směně absolutně neplatnou. Obec však na toto téma nekomunikuje.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Námi zaslaná žádost o informace týkající se směny pozemků vedla následně k překvapivému kroku zastupitelů, a to sice směrem k nezákonnému omezování práva na informace. Zastupitelé totiž na nejbližším zastupitelstvu po námi podané žádosti, rozhodli o sazebníku úhrad za poskytování informací v následujícím znění:

Obec Přešovice poskytuje informace ve smyslu zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění bezplatně v úřední den a hodinu na obecním úřadě Přešovice. V jiné dny s hodinovou sazbou 500,-Kč/hod. a 50,-Kč za každou stránku vytisklé či oskenované kopie. Úhrada musí být provedena předem na účet obce.“

Zákon o svobodném přístupu k informacím samozřejmě nikterak neomezuje místo ani čas podání žádosti o informace a ani nestanoví možnost jejího zpoplatnění na základě místa a času podání žádosti. Nehledě na skutečnost, že úřední hodiny obce jsou úterý: 17,30 – 18,30 hodin. Vzkaz občanům od zastupitelstva obce Přešovice tedy zní: Vaše žádosti o informace budeme vyřizovat bezplatně pouze osobně na úřadě a to v úterý, v jednu jedinou konkrétní hodinu.

Dne 4. března jsme proto podali podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti na Ministerstvo vnitra ČR. Dne 16. dubna jsme od Ministerstva vnitra obdrželi vyrozumění, že dospělo k závěru, že posuzovaný sazebník, vydaný obcí Přešovice, vykazuje v části, v níž se hodinová sazba 500 Kč vztahuje i na jiné činnosti nežli jen mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, a v části stanovující 50 Kč za jednu stranu pořizované kopie, rozpor s § 17 odst. 1 InfZ. Obec sazebník dosud nezměnila, jako reakci na kontrolu MV však přestala reagovat na žádosti o informace. Obec nereaguje ani na příkaz nadřízeného orgánu k postoupení spisu. Na základě předžalobní upomínky starosta obce sdělil, že požadovaná informace (zápis ze zasedání zastupitelstva) je vyvěšen na papírové úřední desce a každý se může přijet na desku podívat.

Na náš opakovaný podnět ke kontrole nám Ministrestvo vnitra dopisem ze 4. listopadu 2013 sdělilo, že ve věci sazebníku úhrad obec neustále sleduje. Obec odmítla metodickou pomoc Ministerstva vnitra a sazebník dosud nezměnila, nicméně na pohrůžku Ministerstva vnitra, že v této věci podá na obec žalobu, reagovala obec tak, že sazebník úhrad byl zařazen na jednání zastupitelstva. Na zasedání zastupitelstva 5.11.2013 byl opravdu schválen nový sazebník úhrad za poskytování informací. Nový sezebník shledalo Ministerstvo vnitra v souladu se zákonem.

zásadní změny v sazebníku:

a) náklady za kopie: z 50 kč sníženo na 2kč za jednu stranu (4kč oboustranná kopie)

b) náklady za mimořádné vyhledávání: ze sazby 500 kč/hod sníženo na sazbu 200 kč/hod

c) sazba za mimořádné vyhledání informací již není závislá na skutečnosti, zda se žadatel dostaví v úřední hodiny obce či nikoliv.

 

Stav ke dni 6.5.2013, aktualizováno ke dni 24.10.2013, 14. 1.2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

[email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář