Majetkově a personálně propojené osoby aneb legální bid rigging?

Bid rigging je definován jako zakázaná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vynakládá značné úsilí na prokázání existence nedovolených dohod mezi jednotlivými uchazeči. Do shodného výběrového řízení se však často přihlašují jako jediní uchazeči personálně a majetkově propojené osoby, u kterých je existence konkurenčního prostředí z logiky věci zcela vyloučena, dle našeho názoru tak tímto jednáním dochází k zakázanému bid riggingu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)  toto jednání propojených osob však jako nezákonné neposuzuje.  Úřad však souhlasí s případnou novelou zákona o veřejných zakázkách, kde by byla explicitně zakotvena povinnost zadavatele vyloučit nabídky od dodavatelů-propojených osob účastnících se shodného výběrového řízení.

K pojmu bid riggingu                   

Jedná se o nedovolené tajné dohody mezi jednotlivými uchazeči o shodnou veřejnou zakázku, jejichž cílem je ovlivnění výsledku výběrového řízení. Bid rigging může mít více podob, všechny však mají společný cíl – eliminaci přirozeného konkurenčního prostředí mezi uchazeči. Uchazeči se tak předem dohodnou, kdo bude vítězem zadávacího řízení, a podají navzájem sladěné nabídky, případně se někteří z uchazečů dané soutěže vůbec nezúčastní, či z výběrového řízení následně odstoupí. Uzavření bid riggingové dohody má vedle uložení pokuty za spáchání správního deliktu ze strany Úřadu, jež může dosahovat řádově několika desítek milionů korun  (rozhodnutím Úřadu č.j. ÚOHS-S346/2010/KD-21896/2010/850/KNe ze dne 19.11.2012,které nabylo právní moci dne 6.12.2012 byla účastníkům uložena pokuta v souhrnné výši 96,579 milionů Kč), také dopad v rovině trestněprávní.

Personálně a majetkově propojení uchazeči o veřejnou zakázku

Velmi častým jevem je případ, kdy se do jednoho výběrového řízení hlásí, často dokonce  jako jediní uchazeči, personálně a majetkově propojené osoby. Dle našeho názoru se tímto jednáním  dopouštějí bid riggingu. Dne 1.10.2013 podalo Oživení na Úřad podnět k přezkoumání porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  ve věci  majetkově a personálně propojených osob jako jediných uchazečů o veřejné zakázky ve zdravotnictví. V uvedeném podnětu jsme argumentovali, proč je skutkový stav, kdy jediní uchazeči výběrového řízení shodné veřejné zakázky jsou majetkově a personálně propojené osoby, zcela v rozporu se základní zásadou a principem, na kterém je vystaven ZOHS, tj. se zásadou svobodné hospodářské soutěže. 

Pomocí argumentu ad absurdum totiž dospíváme do situace, kdy zatímco v případě personálně a majetkově nepropojených osob je složitě prokazována existence tzv. bid-riggingových dohod (pomocí podkladů dokazujících existenci zakázaných dohod mezi soutěžiteli či výslechů svědků), na majetkově a personálně propojené osoby, jež jsou jedinými soutěžiteli o danou veřejnou zakázku, se nečinně přihlíží, ačkoli v důsledku jejich propojenosti je nadbytečné jejich jednání ve vzájemné shodě jakkoli dokazovat.  Dne 1.10.2013 jsme rovněž požádali Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o podání stanoviska ve věci propojených osob jako jediných uchazečů o veřejnou zakázku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nám k naší žádosti o podání stanoviska dne 21.10.2013 odpovědělo, že není v této záležitosti kompetentní a odkázalo nás na Úřad. Úřad  na podnět odpověděl dne 13.12.2013, kdy vyslovil poděkování, že jsme se na něj obrátili, nicméně jev,kdy se propojené osoby účastní jako jediní uchazeči výběrového řízení posoudil jako zákonný.  Oživení se však dále problematikou tzv.  legálního bid riggingu v podobě majetkově a personálně propojených osob  zabývalo a publikovalo na toto téma článek v lednovém čísle časopisu Veřejné zakázky v praxi. K naší žádosti o zaujetí stanoviska k argumentům obsaženým v článku, pak ředitel odboru kartel, Mgr. Igor Pospíšil,  dne 3.2.2014 uvedl, že Úřad souhlasí s případnou novelou zákona o veřejných zakázkách, kde by byla explicitně zakotvena povinnost zadavatele vyloučit nabídky od dodavatelů-propojených osob účastnících se shodného výběrového řízení, nicméně na svém dosavadním postoji do eventuální novely zákona setrvává.

Stav ke dni 10.2.2014

Více informací poskytneme na [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář