Státní zemědělský intervenční fond nevymáhá škodu 600 tisíc (pokuta UOHS)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) v roce 2011 pokutu ve výši 600.000 Kč. Zaplacením pokuty vznikla na majetku státu škoda. I přes upozornění Oživení SZIF nepřistoupil k vymáhání nároku na náhradu škody. Oživení na ředitele SZIF podalo v únoru 2013 trestní oznámení.Veřejná zakázka Dodávka služeb rozvoje a integrace informačních systémů platební agentury SZIF

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen ÚOHS nebo Úřad) vyplývá, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 21 odst. 2 zákona, neboť veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou zejména služby rozvoje a technické podpory informačních systémů platební agentury SZIF, zadal v jednacím řízení bez uveřejnění podle ust. § 23 zákona, aniž by k tomu byly splněny zákonné podmínky, přičemž uvedené postupy zadavatele mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Nárok na náhradu škody

Přímým důsledkem postupu Fondu v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách je vznik škody na majetku Fondu, respektive státu. Na majetku státu vznikla škoda v minimální výši odpovídající uložené a státem zaplacené pokutě. Za způsobenou škodu odpovídá každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání té které veřejné zakázky. Takovými osobami mohou být zejména zaměstnanci Fondu, kteří se podíleli na přípravě veřejné zakázky. V případě, že Fond využil v souvislosti se zadávacím řízení služeb advokátní kanceláře či jiného subjektu stojícího mimo úřad, je třeba se s nárokem na náhradu škody obrátit i na tyto subjekty.

Podle ustanovení § 6b odst. 1 zákona č. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, přísluší Fondu hospodařit s majetkem České republiky podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. Podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, je každá organizační složka státu ze zákona povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody (nemá tedy prostor na úvahu, zda tak učiní či nikoliv). Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude moci vůči státu s úspěchem uplatnit námitku promlčení.

Nečinnost SZIF

Ani po výzvě Oživení ze září 2013 SFIZ nepřistoupil k vymáhání nároku na náhradu škody. V únoru 2014 (po promlčení nároku) podalo Oživení trestní oznámení na ředitele SFIF.

dokumenty:               

rozhodnutí UOHS (2011)
rozhodnutí o rozkladu UOHS (2011)
výzva Oživení – září 2013
reakce SZIF – září 2013
reakce SZIF – leden 2014
reakce Ministerstva zemědělství  – říjen 2013 (nikoli k podstatě věci)
trestní oznámení – únor 2014

Stav ke dni 28.2.2014

více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář