Františkovy Lázně – nevymáhání nároku na náhradu škody 700 tisíc (pokuta UOHS)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Františkovy Lázně v roce 2011 pokutu ve výši 700 tisíc Kč. Ani po výzvě Oživení zřejmě město nepřistoupilo k vymáhání nároku na náhradu škody (nelze to říci s jistotou, neboť město s námi nekomunikuje) a nárok na náhradu škody se promlčel. Oživení podalo 4.3.2014 trestní oznámení na starostu Františkových Lázní.Veřejná zakázka Rekonstrukce základní školy včetně výstavby víceúčelové sportovní haly

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však vyplývá, že obec coby zadavatel  porušil postup stanovený v ustanovení  § 28 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, když nesprávně posoudil žádosti o účast dodavatelů Metrostav a. s., a SWIETELSKY stavební s. r. o., a nepovažoval je za zájemce, přestože předložili písemnou žádost o účast, a dále porušil postup stanovený v  § 60 odst. 1 v návaznosti na § 59 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, když vyloučil zájemce Bilfinger Berger Baugesellschaft m. b. H., a·  BERGER BOHEMIA a. s., z účasti v zadávacím řízení, přestože splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dne 23. 4. 2010 uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem SYNER, s. r. o.

Zadavatel zvoleným postupem při zadávání veřejné zakázky zamezil v účasti v zadávacím řízení čtyřem dodavatelům schopným předmět veřejné zakázky plnit, kteří mohli podat nabídky s výhodnějšími podmínkami pro zadavatele, a výrazně tak narušil soutěžní prostředí. Nelze totiž vyloučit, že pokud by zadavatel při posuzování žádostí o účast a při posuzování kvalifikace postupoval v souladu se zákonem, mohla být jako nejvhodnější vybrána nabídka jiného uchazeče. Uvedený postup zadavatele tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

K povinnosti obce vymáhat škodu na majetku obce

Přímým důsledkem postupu obce v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách je vznik škody na majetku obce. Na majetku obce vznikla škoda v minimální výši odpovídající uložené a obcí zaplacené pokutě.

Za způsobenou škodu odpovídá obci každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání té které veřejné zakázky. Takovými osobami mohou být zejména zaměstnanci obce, kteří se podíleli na přípravě veřejné zakázky, popřípadě jednotliví členové rady obce, popřípadě zastupitelstva obce, pokud ten který orgán schválil postup, který byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Pokud jde o radu obce či zastupitelstvo obce, je třeba považovat předkladatele návrhu na schválení nezákonného postupu za osobu s větším podílem zodpovědnosti, než další osoby, které pro přijetí takového rozhodnutí o nezákonném postupu obce „pouze“ hlasovaly. V případě, že obec využila v souvislosti se zadávacím řízení služeb advokátní kanceláře či jiného subjektu stojícího mimo úřad, je třeba se s nárokem na náhradu škody obrátit i na tyto subjekty.

Obec zdůvodňuje svou nečinnost tím, že rozhodnutí ÚOHS čelí žalobou (což však na běh promlčení nemá žádný vliv).

Oživení vyzvalo osoby zastupující obec k vymáhání nároku na náhradu škody v září 2013. Obec na výzvu nijak nereagovala. Oživení podalo na starostu Františkových Lázní pro jeho nečinnost trestní oznámení 4.3.2014.

Dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS (květen 2011)
rozhodnutí ÚOHS o rozkladu (prosinec 2011)
odpověď obce na žádost o informace (zda pokutu považují za škodu – červenec 2013)
výzva Oživení k vymáhání nároku na náhradu škody (září 2013)
trestní oznámení (březen 2014)

Stav ke dni 28.2.2014, aktualizováno 4.3.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář