Liberecký kraj neakceptuje pravomocné rozhodnutí soudu

Ing. Miroslav Kroutil byl na základě pracovní smlouvy č. S07454 uzavřené dne 19.5. 2009 s Libereckým krajem – Krajským úřadem Liberec jakožto zaměstnavatelem zaměstnán na pozici tzv. projektového manažera projektu služby sociální prevence v Libereckém kraji. Dne 30.6. 2010 byla Ing. Miroslavu Kroutilovi dána zaměstnavatelem z uvedeného pracovního poměru výpověď. Ing. Miroslav Kroutil v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „ZP“) zaměstnavateli  písemně oznámil, že považuje výpověď za neplatnou a požaduje, aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával a podal žalobu na neplatnost výpovědi. Ve věci podané žaloby Ing. Miroslava Kroutila o určení neplatnosti výpovědi pak Okresní soud v Liberci svým rozhodnutím č.j. 16 C 154/2010-927 ze dne 11.4.2012 vyslovil, že výpověď z pracovního poměru je neplatná. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.6.2012.

Kraj sice nejdříve proti uvedenému rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání podal, posléze jej však vystaven riziku vzniku další škody kraji v podobě náhrady nákladů odvolacího řízení žalobci vzal zpět.  Zpětvzetí odvolání ze strany kraje předcházelo uzavření dvoustranného právního úkonu(vyvolané iniciativou kraje) mezi krajem a Ing. Kroutilem nazvaného jakožto dohoda o narovnání. 

O dohodu o narovnání se však  vůbec nejednalo,  neboť nesplňuje  podstatné náležitosti tohoto právního úkonu. Aby se totiž  jednalo o dohodu o narovnání, musela by zde být  jasně označena sporná a pochybná práva, tj. otázka platnosti či neplatnosti výpovědi, jež by byla následně nahrazena novým závazkem smluvních stran. Namísto toho je v tzv. „dohodě o narovnání“ v čl. 2.1.4 jako právní titul poskytovaného peněžitého plnění  uvedena náhrada mzdy dle § 69 odst. 1 ZP, a to  za období od 1.9.2010 do 8.1.2013.

S ohledem na neplatnost výpovědi, tak vznikla zaměstnavateli, tj. Libereckému kraji- Krajskému úřadu Liberec, povinnost uhradit Ing. Miroslavu Kroutilovi náhradu platu, a to v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 ZP. Liberecký kraj byl tak nucen uhradit částku ve výši 1, 3 mil. Kč (představující náhradu platu včetně uvedených povinných odvodů ze strany zaměstnance a zaměstnavatele).

Ing. Miroslav Kroutil se obrátil svým přípisem ze dne 8.7.2013 na Ředitele Krajského úřadu s upozorněním na zákonnou povinnost kraje vymáhat náhradu škody po odpovědné osobě, jelikož se však setkal se zcela zamítavým postojem kraje, obrátil se Ing. Miroslav Kroutil  Oživení, o.s.  se žádostí o pomoc.

Oživení  vyzvalo dne 16.11.2013  kraj k vymáhání škody vzniklé na majetku kraje v důsledku neplatně ukončeného pracovního poměru s Ing. Miroslavem Kroutilem.  Přípisem pana hejtmana ze dne 24.10.2013 nám bylo sděleno, že bude připraveno odborné právní posouzení  výzvy a následně bude výzva projednána na zasedání zastupitelstva Kraje dne 26.11.2013.

Uvedené právní stanovisko kraje k výzvě společně s konceptem odpovědi pana hejtmana, jež má být následně zaslána našemu sdružení, je zveřejněno na portálu kraje jakožto podklad k projednání výzvy na uvedeném zasedání zastupitelstva kraje. Ve stanovisku kraje a konceptu odpovědi pana hejtmana jsou však obsažena nepravdivá tvrzení a právní kvalifikace provedená krajem je v rozporu s literou zákona. Přečtěte si, jak se v uvedených dokumentech kraj „vypořádal“ s našimi argumenty.

Upozorňujeme zejména na zcela kuriózní právní názor kraje, kdy dle něj  pravomocný rozsudek soudu nemá žádnou relevanci, neboť dle postoje kraje je zcela v jeho intencích , zda se uvolí rozhodnutí soudu akceptovat.

Před samotným projednáním výzvy, k němuž mělo dojít na zasedání zastupitelstva dne 26.11.2013,  zaslalo Oživení všem  zastupitelům Libereckého kraje podrobné vyjádření k právnímu stanovisku kraje. Na základě toho bylo projednání výzvy jako bod programu z uvedeného zasedání zastupitelstva vyřazeno s tím, že bude realizována schůzka se zástupci kraje a Oživením.

Následně jsme byli informováni panem hejtmanem Martinem Půtou, že projednáním celé věci byl pověřen ředitel Krajského úřadu, Mgr. René Havlík.  Dne 9.1.2014 tak proběhla v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje schůzka Oživení s ředitelem krajského úřadu, jíž byli účastni taktéž zaměstnanci právního oddělení.

Bohužel výsledek této schůzky nenaplnil naše očekávání, neboť kraj dle našeho názoru zcela účelově zastával své „právní stanovisko“, jež je však bohužel, jak bylo uvedeno výše zcela mylné. Bez povšimnutí nelze nechat ani skutečnost, že právě osoba odpovědná nebo spoluodpovědná za vznik škody, rozhoduje o argumentech pro její vymáhání.

Oživení se následně dne 17.1.2014  obrátilo s celou záležitostí na protikorupční komisi Libereckého kraje.  Kauzu budeme nadále sledovat.

Kauze se věnovalo regionální vydání Mladé Fronty, 5.3.2014.

Kauze se taktéž podrobně věnoval občanský a protikorupční web Náš Liberec, 3.3.2014.

Stav ke dni 24.11.2013, aktualizováno 6.3.2014

Aktualizováno ke dni 10.2.2014

Více informací poskytne Andrea Kohoutková,

tel. 774737279

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář