Hradec nad Svitavou nezveřejnil položkový rozpočet s odkazem na údajné obchodní tajemství

Obec Hradec nad Svitavou (dále jen „Zadavatel“) ve věci veřejné zakázky Realizace úspor energií na ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou, ev. č. v informačním systému veřejných zakázek 364889 (dále jen „zakázka“) postupoval dle názoru Oživení v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když  na profilu zadavatele nezveřejnil položkový rozpočet s odůvodněním, že tento by měl údajně podléhat ochraně z důvodu obchodního tajemství.

Na profilu Zadavatele https://www.softender.cz//home/zakazka/3572453  bylo dne 9.7.2013 zveřejněno rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, kdy jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka uchazeče společnosti OLSPOL s.r.o.  Dne 13.8.2013 byla s dodavatelem uzavřena smlouva o dílo zveřejněná na profilu Zadavatele dne 20.8.2013. (dále jen „smlouva“). V čl. 4 smlouvy je jako nejvyšší přípustná celková cena bez DPH sjednána částka ve výši 12 260 001,40 Kč s tím, že pro obsah ceny je rozhodující položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 smlouvy. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 smlouvy však na profilu Zadavatele zveřejněn není, neboť se dle názoru Zadavatele má jednat o obchodní tajemství. Následně byly ke smlouvě uzavřeny další čtyři dodatky, jimiž byla navýšena cena díla na částku 12 793 679,06 Kč. Přílohou těchto dodatků byl položkový rozpočet, který však na profilu Zadavatele není zveřejněn, neboť by měl být údajně předmětem obchodního tajemství.

Ze shora uvedeného vyplývá, že Zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ”), a to konkrétně tím, že porušil svou povinnost dle  ustanovení obsaženého v § 147a ZVZ, které stanoví, že  zadavatel je  povinen na svém profilu zveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků celý obsah smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Oživení podalo dne 27.6.2014 z uvedeného důvodu podnět na ÚOHS.

Dokumenty:
podnět na ÚOHS ze dne 27.6.2014

Více informací poskytne Andrea Kohoutková, tel: 774737279

Stav ke dni 27.6.2014

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář