Krajská zdravotní,a.s. nevymáhá škodu 200 tisíc (pokuta UOHS)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Krajské zdravotní, a.s. v roce 2011 pokutu ve výši 200.000 Kč.  Jedná se přitom o tzv. „městskou“ resp. „krajskou “ společnost, neboť jejím jediným akcionářem je Ústecký kraj.  Zaplacením pokuty vznikla na majetku společnosti  škoda. I přes upozornění Oživení Krajská zdravotní, a.s. (dále také „zadavatel“ nebo „společnost“) nepřistoupila k vymáhání nároku na náhradu škody. Oživení  podalo v květnu 2014 na členy představenstva a ředitele společnosti trestní oznámení.

Veřejná zakázka „Šicí materiály“

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen ÚOHS nebo Úřad) vyplývá, že se zadavatel  dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tím, že nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. f) ZVZ v návaznosti na § 6 ZVZ, neboť v zadávací dokumentaci stanovil způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  v  rozporu se zásadou transparentnosti,  neprovedl hodnocení nabídek podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním, přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Nárok na náhradu škody

Přímým důsledkem postupu společnosti v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách je vznik škody na majetku společnosti. Na majetku společnosti vznikla škoda v minimální výši odpovídající uložené a zaplacené pokutě. Za způsobenou škodu odpovídá každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání té které veřejné zakázky. Takovými osobami mohou být zejména zaměstnanci společnosti, vrcholný management, popřípadě představenstvo (či eventuálně i dozorčí rada). V případě, že společnost využila v souvislosti se zadávacím řízením služeb advokátní kanceláře či jiného subjektu stojícího mimo společnost, je třeba se s nárokem na náhradu škody obrátit i na tyto subjekty.

Členové představenstva jsou ze zákona povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. tj. mimo jiné nezpůsobit společnosti škodu nevymáháním náhrady škody po odpovědných osobách. Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude moci vůči společnosti  s úspěchem uplatnit námitku promlčení.

Nečinnost společnosti

Ani po výzvě Oživení ze dne 7. října 2013 nepřistoupila společnost k vymáhání nároku na náhradu škody. V květnu 2014 (po promlčení nároku) podalo Oživení trestní oznámení na členy představenstva a ředitele společnosti. Dne 20.6.20214 jsme obdrželi od Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem vyrozumění o založení věci, kdy státní zástupce nerozporoval, že by jednání členů představenstva mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu, avšak konstatoval, že nárok na náhradu škody ještě není promlčen. Budeme tedy dále monitorovat, zda Krajská zdravotní, a.s. přistoupí k vymáhání náhrady škody, neučiní-li tak do uplynutí promlčecí doby dle obchodního zákoníku, přistoupíme k opětovnému podání trestního oznámení.

dokumenty:               

rozhodnutí ÚOHS  (2011)
rozhodnutí o rozkladu ÚOHS (2011)
výzva Oživení – říjen 2013
reakce společnosti – listopad 2013
žádost o poskytnutí informace – duben 2014
reakce společnosti – květen 2014
 trestní oznámení – květen 2014

vyrozumění státního zástupce – červen 2014

Stav ke dni 19.6.2014

Aktualizováno ke dni 23.7.2014

více informací poskytne Andrea Kohoutková, tel. 774 73 72 79

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář