Městská část Praha 12 uplatnila nárok na náhradu škody u pojišťovny

Rada Městské části Praha 12 rozhodla 25.5.2011 o odvolání ředitelky ZŠ. Po prohraném soudním sporu musela Městská část na podzim roku 2013 uhradit odvolané ředitelce náhradu mzdy, čímž vznikla na majetku městské části škoda ve výši 833.875 Kč (mzda včetně odvodů).

O odvolání ředitelky ZŠ rozhodovalo v květnu 2011 osm z devíti přítomných radních (jeden z osmi radních byl proti, sedm hlasovalo pro odvolání a jeden radní nebyl hlasování přítomen). K dispozici máme prezenční listinu i záznam o přijatém usnesení, jmenovité hlasování se však nedochovalo.

V únoru 2014 uplatnila Městská část nárok na náhradu škody u pojišťovny a to na základě pojistné smlouvy 7720175864. Jedná se o pojistnou smlouvu, která kryje pojištění majetku Městské části a pojištění škody vzniklé při výkonu veřejné moci, nikoliv však škodu, kterou způsobili svým rozhodnutím zastupitelé. Pojišťovna plnění odmítla s tím, že pojistná událost měla být uplatněna z jiné pojistné smlouvy, kterou byli pojištěni zastupitelé.

Městská část Praha 12, respektive radní MČ, byli v roce 2011 totiž také pojištěni u pojišťovny Kooperativa na odpovědnost za škodu způsobenou obci v souvislosti s výkonem svého mandátu. Městská část tedy po té, co plnění z jedné pojistné smlouvy bylo odmítnuto, uplatnila plnění z pojistné smlouvy 8602655829, která má krýt škodu způsobenou zastupiteli.

Pojišťovna však dopisem z 28. 3. 2014 odmítla plnění i z této smlouvy, protože dle článku VI., odst. 2, písm. h) pojistných podmínek P 666/07 se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou porušením pracovněprávních předpisů.

Za současné situace nezbývá Městské části než buď plnění vymáhat po pojišťovně anebo po radních (jako kdyby pojištěni nebyli). V obou případech však bude řešit otázku, kteří radní hlasovali pro a který radní hlasoval proti. Jmenovité hlasování bude chybět.

Kdo byl podle prezenční listiny přítomen?

Bc. František Adámek, starosta
Bc. Jan Marhoul, B.A., zástupce starosty
Jana Knoblochová, zástupce starosty a předkladatel návrhu na odvolání ředitelky ZŠ
Marek Rejman, zástupce starosty
Ing. Iva Tylová, zástupce starosty
Josef Dvořák, člen rady
Ing. Ivana Kyliánová Matoušková, člen rady
PhDr. Daniela Rázková, člen rady
Ing. Petr Sefarín, člen rady

Další přítomné osoby (nikoli radní, kteří přijímali rozhodnutí):

Ing. Jan Polomský, předseda kontrolního výboru
Ing. Hana Englová, tajemnice úřadu
Ing. Libor Kadlec, vedoucí odboru Kancelář starosty
Ing. Jan Decker, Ph.D., vedoucí oddělení vnějších vztahů
Hana Fošnárová a Božena Ferrová, zapisovatelky

Situaci budeme i nadále sledovat.

dokumenty:

prezenční listina, jednání rady 25.5.2011
usnesení rady – odvolání ředitelky ZŠ
pojistná smlouva 7720175864 – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Městskou částí při výkonu veřejné moci
pojistné podmínky pro smlouvu 7720175864 – P-100/09, P600/05, Doložka DOB 1
uplatnění nároku na náhradu škody u pojišťovny
zamítnutí nároku dle pojistné smlouvy 7720175864
pojistná smlouva 8602655829 – pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu z roku 2008
pojistné podmínky ke smlouvě 8602655829 – P 666/07
pojistná smlouva 5209049027 – pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu z roku 2011 (navazuje na smlouvu 8602655829)
zamítnutí pojistného nároku dle smlouvy 8602655829

Stav ke dni 11.3.2014, aktualizováno 23.6.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář