VZP nepromítla hodnotící kritérium ze zadávací dokumentace do smlouvy

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „Zadavatel“ či „VZP“) ve věci veřejné zakázky „Kompletní zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů dětí u Egejského moře, ev. č. v informačním systému veřejných zakázek 374786 (dále jen „zakázka“) postupovala dle názoru Oživení v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když  neimplementovala  požadavek obsažený v dílčím hodnotícím kritériu do obsahu smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem.

Zadavatel vyhlásil jednací řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) na nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 210.000.000,-Kč bez DPH. Dne 15.11.2013 byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem společností KOVOTOUR PLUS, s.r.o., IČ: 62301055, sídlem Přívozská 949/12, 702 00 Ostrava s výší konečné ceny 204.813.160,-Kč bez DPH.

Nabídky uchazečů byly hodnoceny na základě následujících dílčích hodnotících kritérií:

a) Celková nabídková cena za období 2014-2017 bez DPH – váha 60%

b) Způsob zajištění a dostupnost zdravotnických služeb – váha 15%

c) Kvalita ubytovacích služeb– váha 15%

d) Místní klimatické podmínky- váha 10%

V rámci hodnotícího kritéria c) Kvalita ubytovacích služeb byla Zadavatelem hodnocena kvalita ubytovacích služeb, požadovaných z hlediska vhodnosti a přizpůsobení pro ozdravné pobyty dětí. Jako nejvýhodnější přitom byla hodnocena nabídka s nejvyšším počtem dvoulůžkových pokojů v rámci hotelového komplexu. Ze zprávy o posouzení nabídek ze dne 9.10.2013 vyplývá, že vítězný uchazeč, společnost KOVOTOUR PLUS, s.r.o., ve své nabídce uvedla počet dvoulůžkových pokojů v rámci hotelového komplexu ve výši 205, za což obdržela 15 bodů, tj. maximum.  Zbylí dva uchazeči obdrželi v rámci tohoto kritéria bodů méně, neboť počet jimi uvedených dvoulůžkových pokojů byl nižší nežli nabídka společnosti KOVOTOUR PLUS, s.r.o.

Následně byla mezi Zadavatelem a společností KOVOTOUR PLUS, s.r.o. dne 15.11.2013 uzavřena smlouva o zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů dětí u Egejského moře. Do obsahu smlouvy však nebyla nikterak inkorporována podmínka Zadavatele obsažena v zadávací dokumentaci Zakázky týkající se počtu dvoulůžkových pokojů. V médiích se dále objevila informace, že pobytové zájezdy jsou realizovány v hotelovém komplexu, jenž má k dispozici přibližně 30 dvoulůžkových pokojů. K tomuto VZP uvedla, že počet dvoulůžkových pokojů je pro VZP marginálním kritériem a že předmět plnění je ve shodě s obsahem smlouvy (do níž však nebyl převzat požadavek Zadavatele obsažený v rámci hodnotícího kritéria c) Kvalita ubytovacích služeb).

Je na místě zdůraznit, že zadávací řízení představuje specifickou formu smluvního vyjednávání, ve kterém zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, vedle dalšího, všechny podmínky, za kterých je připraven uzavřít smlouvu, a uchazeč ve své nabídce na tyto podmínky reaguje, tedy akceptuje zadavatelovy požadavky. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky se tak uzavírá na podkladě podaných nabídek, které jsou zpracovány v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací.

S ohledem na shora uvedené je tak dle názoru Oživení nemyslitelné, aby zadavatel neimplementoval požadavek obsažený v dílčím hodnotícím kritériu do samotného obsahu smlouvy, tak jak učinila VZP. VZP  dle našeho názoru nedodržela postup stanovený ZVZ a to konkrétně ustanovení § 6 ZVZ, které stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Oživení podalo dne 14.7.2014 z uvedeného důvodu podnět na ÚOHS.

K dané problematice jsme se taktéž vyjádřili ve vysílání Českého rozhlasu: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vzp-ma-opet-problemy-s-ozdravnymi-pobyty-pro-male-astmatiky-kvuli-vyberu-viteze-zakazky–1373275

 

Po 4 letech vyšel v Deníku článek, který na naši kauzu navazuje. Případ se dostal až k policii, avšak ani ta neshledala pochybení, byť je zřejmé, že zakázku vyhrála firma se zavádějícími dokumenty. Víc zde: https://www.denik.cz/zdravi/vzp-vyplacela-stamiliony-i-kdyz-vedela-o-chybe-20180328.html

Dokumenty:

 podnět na ÚOHS ze dne 14.7.2014

Stav ke dni 18.7.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář