Veltrusy – svoz odpadu bez soutěže

V rámci právní poradny obdrželo Oživení podnět týkající se uzavřené smlouvy na svoz odpadu z roku 2012. Za účelem prověření podnětu jsme se obrátili na obec Veltrusy a požádali jsme o informace o výši ročních výdajů na svoz odpadu a dále o informace týkající se soutěže, která uzavření smlouvy předcházela. Informace od obce podnět potvrdily – obec dodávku nikdy nesoutěžila. Za porušení zákona uložil ÚOHS v květnu 2014 pokutu.

Smlouva o sběru, svozu a odstraňování odpadu č. 10561185, ze dne 23. 3. 2012, byla formálně uzavřena pouze na dobu určitou do 31. 7. 2013, avšak podle ujednání smluvních stran se platnost smlouvy bez dalšího prodlužovala vždy o jeden kalendářní rok. Navíc strany sjednaly pro případ ukončení smlouvy před 31. 7. 2016 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, tedy je zřejmé, že smluvní strany měly v úmyslu uzavřít smlouvu minimálně až do data 31. 7. 2016, tedy více než na čtyři roky a nikoli pouze dočasně na 16 měsíců. V tomto smyslu se jednalo ve skutečnosti o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, respektive je zřejmé, že obec měla v úmyslu odebírat služby spočívající ve svozu odpadu nikoli po dobu určitou, ale po dobu neurčitou, popřípadě minimálně po dobu přesahující čtyři kalendářní roky. V takovém případě je třeba za předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvažovat výdaje za 4 kalendářní roky.

Náklady obce jen za rok 2011 (tedy za rok předcházející roku uzavření smlouvy) činily více jak 1 mil. Kč bez DPH. V době uzavření smlouvy byl limit pro povinnou soutěž dle zákona o veřejných zakázkách 2.000.000,- Kč bez DPH, je proto zcela nepochybné, že obec porušila zákon, když zadala zakázku tohoto objemu bez soutěže. 

Porušení zákona o veřejných zakázkách si byla obec pravděpodobně dobře vědoma, neboť se pokusila na jaře roku 2013  zrealizovat soutěž dle zákona o veřejných zakázkách, byť v rozporu se zákonem zvolila formu tzv. zjednodušeného podlimitního řízení, přestože předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce činila 5.600.000,- Kč bez DPH a tedy se jednalo o zakázku nadlimitní.

Zadávací řízení však bylo v červnu 2013 zrušeno a protiprávní stav trvá.

Oživení se v srpnu 2013 obrátili na obec s výzvou, aby protiprávní stav ukončila, tedy aby vyhlásila řádnou soutěž a platnost současné smlouvy ukončila. Starosta obce na výzvu reagoval tak, že ukončil platnost stávající smlouvy dohodou ke dni 31.12.2013 a zároveň přislíbil vypsání nadlimitního výběrového řízení v září 2013.

V září 2013 však nadlimitní ani žádné jiné výběrové řízení vypsáno nebylo. Na opakovanou výzvu z října 2013 reagoval starosta tvrzením, že do konce roku bude vyhlášeno podlimitní výběrové řízení. V říjnu 2013 byla obec rovněž výslovně upozorněna, že v právně zcela obdobném případě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci pokutu ve výši 80 tisíc Kč.

Oživení podalo v prosinci 2013 podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V únoru 2014  úřad oznámil, že získal pochybnosti o zvoleném postupu a zahájil s městem Veltrusy správní řízení. V květnu 2014 uložil obci pokutu ve výši 30.000,- Kč. Dle sdělení obce ze srpna 2014, škoda (zaplacená pokuta) vymáhána po nikom nebude nebude.

žádost o informace – červenec 2013
informace od obce – náklady na svoz odpadu za rozhodné období – srpen 2013
smlouva na svoz odpadu z roku 2012, včetně dodatku z roku 2013
první výzva obci – srpen 2013
dopis obce – příslib nadlimitního řízení – srpen 2013
druhá výzva obci + rozhodnutí ÚOHS ve věci Votice – říjen 2013
dopis obce – příslib podlimitního řízení – říjen 2013
podnět ÚOHS – prosinec 2013
rozhodnutí ÚOHS – květen 2014 (nabylo právní moci 10.6.2014)

Stav ke dni 18. 10. 2013, aktualizováno 5.2.2014, 18.8.2014

Více informací poskytneme na [email protected]

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • Martina
    Vytvořeno: 13:53h, 29 ledna Odpovědět

    Dobrý den, aktuální stav je takový, že bývalý starosta města Richard Kyselý do konce svého volebního období v roce 2014 veřejnou zakázku na svoz odpadu nevypsal, po viníkovi této situace nepožadoval úhradu pokuty ve výši 30.000 Kč, která byla ÚHOSem městu uložena.

    Nový starosta Mgr. F. Volák (v roce 2010-2014 zastupitel) a místostarosta Ing. Jaroslav Morávek (několik let zastupitel a dle jeho vyjádření odborník na veřejné zakázky) dosud veřejnou zakázku nevypsali.

    Takže protiprávní stav trvá.

Přidejte komentář