Karel Březina odsouzen: kauza odměny za výkon funkce

Neoprávněné obohacení veřejného funkcionáře Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Karla Březiny, který pobíral od roku 2009 peněžité odměny od městských obchodních společností v Praze, se netýká jen současného náměstka pražského primátora Karla Březiny, ale i členů orgánů městských obchodních společností, které mu odměny vyplácely. V dubnu 2014 byl Karel Březina odsouzen pro trestný čin podvodu; odvolací soud trest v říjnu 2014 potvrdil. Rozsudek je pravomocný.

 

Dne 25.8.2011 jsme podali trestní oznámení proti 30 osobám (viz tisková zpráva Oživení), které podezíráme ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku. Členové představenstva a dozorčích rad městských obchodních společností Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s., RENCAR PRAHA, a. s. a Žižkov Station Development, a. s. nevymáhají odměny, které byly za členství ve statutárních orgánech těchto společností neoprávněně vyplaceny tehdejšímu náměstkovi pražského primátora Ing. Karlovi Březinovi (ČSSD).

Členy představenstva a dozorčích rad těchto firem jsme od února tohoto roku opakovaně informovali o tom, že Karel Březina již od 5. 12. 2008 nesplňuje podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu ve smyslu § 38l zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBZ“) a jeho funkce v dozorčích radách k 5. 3. 2009 zanikly. Důvodem je skutečnost, že Karel Březina je od 24. 5. 2005 členem dozorčí rady ve společnosti Concordia, a. s., IČ: 46886427, se sídlem Lesov č.p. 119, PSČ 362 61 a dále od 22. 6. 2005 členem dozorčí rady ve společnosti Porcela Plus, a. s., IČ 60197749, se sídlem Praha 2, Štěpánská 540/7, PSČ 120 00, přičemž na majetek obou společností byl v průběhu výkonu funkcí člena dozorčích rad Ing. Karlem Březinou prohlášen konkurz, a to na majetek společnosti Concordia, a. s. ke dni 19. 1. 2009 a na majetek společnosti Porcela Plus, a. s. již ke dni 5. 12. 2008. U Ing. Karla Březiny tak nastala překážka možnosti výkonu funkce člena statutárního orgánu společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s., RENCAR PRAHA, a. s. a Žižkov Station Development, a . s.

Členové dozorčích rad a představenstva firem, v nichž má majetkový podíl hlavní město Praha (Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s., RENCAR PRAHA, a. s.) a nebo stát prostřednictví společnosti České dráhy, a. s. (Žižkov Station Development, a. s.), však na naše opakované upozornění nereagovali, nepožádali soud o výmaz funkce ing. Karla Březiny z obchodního rejstříku ani dle našich informací Březinu nevyzvali k navrácení neoprávněně vyplacených odměn.

Proto jsme se v únoru tohoto roku obrátili na příslušný rejstříkový soud s podnětem k vymazání Ing. Karla Březiny z obchodního rejstříku z funkcí v dozorčích radách uvedených firem. Na základě tohoto podnětu Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 5. 2011, č.j. F 54242/2011, které nabylo právní moci dne 25. 5. 2011, Ing. Karla Březinu z funkce člena dozorčí rady společnosti RENCAR PRAHA, a. s. vymazal s tím, že k zániku členství v orgánech společnosti došlo ke dni 5. 3. 2009.

Tentýž soud vymazal Ing. Karla Březinu také z funkce předsedy dozorčí rady Dopravního podniku hl.m. Prahy, a. s. ke dni 4. 8. 2011, byť bez učinění výslovného zápisu o zániku funkce ke dni 5. 3. 2009 tak, jak rejstříkový soud správně rozhodl u společnosti RENCAR PRAHA, a. s. V případě Žižkov Station Development, a. s. byl dne 15. 3. 2011 do obchodního rejstříku u společnosti vložen záznam o zániku funkce Ing. Karla Březiny, jakožto předsedy dozorčí rady této společnosti ke dni 26. 1. 2011. Rovněž jsme upozornili auditory uvedených společností, že je nutné dohlédnout na evidování pohledávky za Karlem Březinou z titulu neoprávněně vyplacených odměn za období od 5.3.2009 do faktického ukončení vyplácení těchto odměn.

Protože Karel Březina rovněž porušil své povinnosti dle etického kodexu zastupitele hlavního města Prahy a ve svém oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele Hl. m. Prahy neuvedl výši vyplacených odměn spjatých s výkonem svých funkcí, nebyli jsme schopni vyčíslit přesnou výši škody, kterou Karel Březina neoprávněným pobíráním odměn těmto společnostem způsobil.

Z veřejně přístupné sbírky listin, založené u rejstříkového soudu, však vyplývá, že průměrná roční odměna za výkon funkce člena dozorčí rady u RENCAR PRAHA, a. s. se pohybuje kolem 480.000,- Kč a u společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, a. s. kolem 100.000,- Kč. Nevymáháním těchto částek se tak členové představenstva a dozorčích rad dopustili přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku, protože tím bylo naplněno ustanovení trestního zákona, podle kterého se způsobenou škodou nikoli malou rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč.

Tento případ neoprávněně vyplacených odměn současnému náměstkovi pražského primátora Ing. Karlovi Březinovi a zejména pak nečinnost statutárních orgánů výše uvedených firem považujeme za precedentní. Poukazuje totiž na nehospodárné jednání politiků, kteří vykonávají funkce v představenstvu či dozorčích radách firem vlastněných státem či územním celkem.

Trestní oznámení Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Trestní oznámení RENCAR PRAHA, a. s.

Trestní oznámení Žizkov Station Development, a. s.

Všechna tři trestní oznámení na statutární orgány DPHMP, RENCAR Praha i Žižkov Station Development byla nejprve skončena před zahájením trestního stíhání, neboť ke škodě na majetku městské společnosti dosud nedošlo.

Na základě našeho podnětu dozorujícímu státnímu zástupci byl spis DPHMP vrácen PČR s pokyny k šetření.

VÝVOJ KAUZY, BŘEZEN 2013:

Oživení nebylo více jak rok ze strany orgánů činných v trestním řízení informováno o vývoji kauzy. Teprve na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám obvodní státní zástupkyně pro Prahu 9, Mgr. Eva Vycpálková sdělila, že Ing. Karel Březina byl na základě šetření iniciovaného naším trestním oznámením (a následným podnětem ke státní zástupkyni) v březnu 2012 obviněn z trestného činu podvodu dle § 209, odst. 1, 3 trestního zákona.

Trestní stíhání bylo následně samosoudcem Obvodního soudu pro Prahu 9 zastaveno, avšak na základě stížnosti státního zástupce Městský soud v Praze usnesení o zastavení trestního stíhání zrušil. Následně se konalo v prosinci 2012 hlavní líčení, ve kterém byl vynesen Obvodním soudem pro Prahu 9 osvobozující rozsudek. Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 29.1.2013 byl osvobuzující rozsudek zrušen a prvonistančnímu soudu bylo nařízeno, aby napříště respektoval právní názor Městského soudu v Praze.

Nové hlavní líčení se konalo u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 20.3.2013. Byli vyslechnuti dva svědci a sice bývalý ředitel DP Ing. Martin Dvořák a bývalý předseda dozorčí rady JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. Ani jeden z nich nepřinesl soudu žádné nové relevantní informace pokud jde o souzený skutek – zatajení informace ohledně vzniku překážky činnnosti. Ze svědectví pana Dvořáka, jakož i z vyjádření Karla Březiny před soudem však vyplynulo, že neoprávněně vyplacené odměny pan Březina vracet nebude.

Dopravní podnik požaduje vrátit pouze 50 tisíc z téměř 300 tisíc, které byly Karlu Březinovi neoprávněně vyplaceny a Rencar Praha dokonce přistoupil na tzv. „nulovou variantu“. V tomto případě si Karel Březina si ponechá veškeré odměny, na které mu ze zákona nikdy nevznikl nárok.

Soudkyně Mgr. Denisa Durdíková vynesla ve věci opětovně osvobozující rozsudek, který odůvodnila shodně jako předchozí rozsudek, který byl nadřízeným soudem zrušem. Státní zástupkyně se na místě odvolala.

Městský soud v Praze 7.8.2013 zprošťující rozsudek podle očekávání zrušil (sp.zn.9 TO 148 / 2013) a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 9 k novému projedání.

Tentokrát však bude ve věci rozhodovat jiný senát, respektive samosoudkyně. Z usnesení Městského soudu v Praze citujeme: „Obvodní soud pro Prahu 9 není schopen vymanit se ze svých stále stejných úvah a závěrů, které byly již potřetí označeny za ne zcela objektivní a správné a proto Městský soud v Praze nařídil, aby věc byla projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu.“

Ani nově zvolená soudkyně, JUDr. Kateřina Radkovská, nerespektovala názor nadřízeného soudu a Karla Březinu 8. 10. 2013 zprostila obžaloby, neboť jednání, které mu je kladeno za vinu, není trestným činem.

Státní zástupce podal odvolání a Městský soud v Praze zprošťující rozsudek opět zrušil.

Konečně na počvtrté byl Karel Březina v dubnu 2014 uznán vinným a (zatím nepravomocně) odsouzen k trestu odnětí svobody 12 měsíců, když výkon trestu byl zároveň podmíněně odložen na zkušební dobu 15 měsíců. Proti odsuzujícímu rozsudku podal Karel Březina odvolání. Městský soud v Praze projednal odvolání Karla Březiny v neveřejném jednání.

Podle informací z médií Městský soud v Praze 29.10.2014 potvrdil podmíněný trest odnětí svobody. Rozsudek Městského soudu v Praze si můžete přečíst zde.

Stav k 29.4.2013, aktualizováno 13.8.2013, 11.9.2013, 9.10.2013, 12.11.2013, 16.12.2013, 6.2.2014, 27.6.2014, 30.10.2014, 9.3.2015

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat na [email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář