Psáry – Veřejný zájem na transparentnosti obce převážil nad zájmem na ochranu soukromí ředitelky.

Obec Psáry zveřejnila na svých webových stránkách videozáznam ze zasedání zastupitelstva, který obsahoval některé osobní údaje ředitelky základní školy. Úřad pro ochranu osobních údajů uložil obci pokutu. V dubnu 2013 Městský soud v Praze rozhodnutí ÚOOÚ zrušil. Obec má právo informovat veřejnost o příjemcích veřejných prostředků i prostřednictvím videozáznamu ze zasedání zastupitelstva. Kasační stížnost ÚOOÚ Nejvyšší správní soud 12.11.2014 zamítl.

Dne 19. října 2011 zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ,,ÚOOÚ“) správní řízení s obcí Psáry pro podezření ze spáchání správního deliktu, kterého se měla obec dopustit zveřejněním videozáznamu ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách obce.

Uvedený záznam obsahoval mimo jiné osobní údaje ředitelky školy v rozsahu jméno, příjmení, informace o vykonávané funkci ředitelky školy, o výši její superhrubé mzdy za rok 2010 a údaj o výši odměny vyplacené za měsíc srpen 2010.

Zveřejněním těchto informací měla obec dle názoru UOOU porušit zákon na ochranu osobních údajů. Obec Psáry po obdržení oznámení o zahájení správního řízení záznam z webových stránek dočasně odstranila.

Oživení se rozhodlo v uvedeném správním a následném soudním řízení poskytnout obci Psáry právní pomoc advokáta a zasadit se tak společně se zástupci obce o jednoznačné vyřešení sporných otázek kolem zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstev samospráv.

ÚOOÚ v předmětné věci nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo za účasti starosty obce Psáry, advokátky Mgr. Petry Bielinové a zástupců ÚOOÚ dne 3. listopadu 2011. Obec Psáry prostřednictvím zastupující advokátky písemně vyjádřila svůj nesouhlas se zahájením řízení.

Ze strany obce totiž nebyly zveřejněny osobní údaje ředitelky školy jako takové, ale pouze přesná a úplná specifikace veřejných výdajů. Na webových stránkách byly zveřejněny pouze takové osobní údaje, které v základních obrysech identifikovaly příjemce veřejných prostředků (ředitelku školy) ve smyslu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to pouze v rozsahu: jméno, příjmení, účel (odměna za výkon funkce ředitelky školy v roce 2010) a výše poskytnutého plnění (super hrubá mzda za rok 2010, mimořádná odměna za měsíc srpen 2010).

K možnosti poskytovat veřejnosti v zákonem přesně vymezeném rozsahu i některé osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků se vyjádřil i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. května 2011, sp.zn. 5 As 57/2010, když jednoznačně stanovil, že „právo na ochranu osobních údajů není neomezené, dle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu jen před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním údajů o své osobě. Stanoví-li pak zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje (tedy poskytnout údaje jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné.“

Oživení má za to, že mzda a odměna ředitelky školy jednoznačně spadá do definice „veřejných prostředků“ tak, jak jí stanoví zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neboť Základní škola a Mateřská škola Psáry je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Psáry a je financována z prostředků obce Psáry a ze státního rozpočtu ČR. Již z tohoto důvodu se na ředitelku školy vztahuje zákonná výjimka z ochrany před zveřejňováním osobních údajů.

Základní osobní údaje o osobě, které jsou poskytovány veřejné prostředky, mohou být veřejnosti poskytovány i přesto, že za jiných okolností jsou tytéž osobní údaje chráněny předpisy o ochraně osobních údajů.

Informace mohou být poskytovány i formou zveřejněním záznamu ze zasedání zastupitelstva, neboť informace povinné subjekty (obec Psáry) dle § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují buď na základě žádosti anebo zveřejněním a to za jinak stejných podmínek.

Lze -li tedy některé informace o příjemcích veřejných prostředků poskytnout na základě žádosti o informace, lze je poskytnout i dobrovolným zveřejněním bez takové žádosti. V uvedeném případě má jednoznačně přednost zájem na veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky před zájmem na ochranu osobních údajů u jednotlivých příjemců veřejných prostředků.

Dne 28. listopadu 2011 vydal ÚOOÚ rozhodnutí, kterým udělil obci Psáry pokutu ve výši 5.000 Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč, neboť zpracovávala dle ÚOOÚ osobní údaje způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu. Obec Psáry podala proti tomuto rozhodnutí ÚOOÚ rozklad, který byl následně rozhodnutím předsedy ÚOOÚ zamítnut.

Dne 2. dubna 2012 podala obec Psáry žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOOÚ, ve kterém se domáhá jeho zrušení pro nezákonnost, neboť trvá na stanovisku, že veškeré tzv. osobní údaje byly shromážděny, zpracovány a následně zveřejněny v souladu se zákonem a tudíž se nejedná o správní delikt.

V dubnu 2013 Městský soud v Praze podané žalobě v plném rozsahu vyhověl a obě napadená rozhodnutí zrušil, neboť skutek se sice stal (obec nezpochybňuje zveřejnění videozáznamu), avšak není přestupkem. Rozsudek Městského soudu je pravomocný, Úřad však podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Hlavní argumenty Městského soudu v Praze:

 • poskytnutí (zveřejnění) osobních údajů nebylo samoúčelné, naopak osobní údaje paní ředitelky byly poskytnuty v souladu s účelem, pro který obec osobní informace zpracovává (účelem je informovat veřejnost o struktuře veřejných výdajů, což zaručuje transparentní a úplné informování veřejnosti o vynaložených veřejných výdajích),
 • informace se zveřejňují na základě žádosti o informace nebo zveřejněním a to ve stejném rozsahu (lze-li na základě žádosti o informace poskytnout informace o platu hrazeného z veřejných prostředků, což bylo opakovaně judikováno NSS, lze stejné informace zveřejnit i bez takové žádosti)
 • pokud jde o způsob zveřejnění formou videozáznamu na internetu, jedná se o způsob zveřejnění informace, který je v obci Psáry obvyklý
 • informování o jednání zastupitelstva videozáznamem je pro zachycení skutečného průběhu zasedání vhodnější než pouhý zápis ze zasedání zastupitelstva; právo nahlížet do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva má dle§ 95 odst. 2 zákona o obcích každý, nikoli jen občan obce, jak nesprávně uváděl předseda UOOU
 • ze strany obce byly zveřejněny výhradně informace ve smyslu § 8b – tedy pouze informace o příjemci veřejných prostředků

Hlavní argumenty Nejvyššího správního soudu:

 • UOOU pominul existenci §8b zakona 106/99 (správní orgány nejsou oprávněny učinit si úsudek o neústavnosti platnosti ustanovení zákona a toto z tohoto důvodu neaplikovat)
 • okruh legitimních příjemců informace o platu ředitelky v Psárech je široká veřejnost, která se podílí na financování politiky v širokém slova smyslu (tedy nejsou to jen občané obce Psáry)
 • v případě poskytování informací zveřejněním je třeba (na rozdíl od poskytnutí individuální informace dle 106/99) uplatnit test proporcionality
 • v daném případě nemohl být použit jiný, méně intenzivní způsob zveřejnění informace, aniž by se zároveň dosáhlo zcela legitimního cíle transparentnosti veřejné správy
 • veřejný zájem na transparentnosti převážil nad zájmem na ochranu soukromí ředitelky
 • informování občanů cestou nahlížení do zápisů na úřadě nelze považovat za vhodné opatření, pro občana je taková možnost informování značně obtížná a reálně nedostupná.

Moderní obec: Videa ze zastupitelstev: Začíná se blýskat na lepší časy?

dokumenty:

rozhodnutí ÚOOÚ (11/2011)
rozklad (12/2011)
rozhodnutí o rozkladu (02/2012)
žaloba (04/2012)
rozsudek Městského soudu v Praze (04/2013)
rozhodnutí NSS (11/2014) zatím pouze výrok
rozhodnutí NSS včetně odůvodnění (11/2014)

Aktualizováno ke dni 9 .6. 2013, 1. 12. 2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář