Litoměřice – zastupujeme další zastupitele v soudním řízení na uveřejnění doplňující informace dle tiskového zákona

Opoziční zastupitelé města Litoměřice se na Oživení obrátili s žádostí o  zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. O co se v uvedeném případu jednalo?

Ve zkratce :opoziční zastupitelé požadovali uveřejnit v radničním periodiku sdělení týkající se povolebního vyjednávání. Město Litoměřice však příspěvek odmítlo uveřejnit s odůvodněním, že jeho obsah by údajně měl být v rozporu s dobrými mravy.  V prosincovém vydání periodického tisku „Radniční zpravodaj“ tak zastupitelé své sdělení neobjevili. Požádali tedy ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádali uveřejnění daného sdělení. Nebyli však úspěšní ani při tomto druhém pokusu. V únorovém vydání „Radničního zpravodaje“ nebylo o jejich sdělení opět ani zmínky. Zastupitelům tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhají uveřejnění uvedené doplňující informace.Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení a právního posouzení naleznete v připojených dokumentech.

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčených zastupitelů.

Stav ke dni 5.3.2015

dokumenty:

žádost žalobců o uveřejnění sdělení ze dne 21.10.2014

přípis žalovaného ze dne 13.11.2014 vyjadřující zamítavý postoj vydavatele periodického tisku

sdělení žalobců ze dne 25.11.2014, kterým trvají na uveřejnění sdělení v periodickém tisku 

žádost o uveřejnění doplňující informace ze dne 23.1.2015

žaloba ze dne 16.2.2015

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Milan Rygl
  Vytvořeno: 00:05h, 13 března Odpovědět

  Přeji hezký den,
  jsem opoziční zastupitel města Štětí – Strana zelených. Dne 16.12.2014 jsem odeslal (e-mail) redakční radě příspěvek zastupitele k otištění v radničním periodiku „Zpravodaj města Štětí“. Šéfredaktor téhož dne odpověděl (e mail):
  „Děkuji za Váš příspěvek, nicméně musím mít zamítavé stanovisko. Pravidla vydávání Zpravodaje budou jistě prvním bodem nově vzniknuvší Komise informační. Nicméně do jejího prvního zasedání budou stále platná pravidla vydávání Zpravodaje v nynější podobě, tedy bez uvádění politicky zaměřených článků. Děkuji za pochopení a přeji hezký den“.

  S pozdravem,

  Pavel Hoznédl
  Informační centrum města Štětí
  Obchodní 547
  411 08 Štětí
  Tel: +420 416 812 715
  mob: +420 725 485 333
  web: http://www.steti.cz
  http://www.stetsko.cz
  Dne 15.1.2015 jsem opět poslal příspěvek zastupitele k otištění. Odpověď jsem dostal dne 26.1.2015:
  děkuji za Vaš příspěvky. Nicméně musím zopakovat odpověď z minulého měsíce. Komise komunikační se do uzávěrky únorového vydání Zpravodaje nesešla, tím pádem stále platí stávající pravidla vydávání Zpravodaje.

  Ohledně článku k zápisu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Bodů v této záležitosti bylo více, nejen podání stížnosti. Proto bychom v nejbližších dnech rádi informovali veřejnost na webových stránkách o všech bodech, tj. o oznámení o zahájení správního řízení, vyjádření Města Štětí, zastavení správního řízení a dalších.

  Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

  S pozdravem,

  Pavel Hoznédl
  Informační centrum města Štětí
  Obchodní 547
  411 08 Štětí
  Tel: +420 416 812 715
  mob: +420 725 485 333
  web: http://www.steti.cz
  http://www.stetsko.cz

  Na web stránkách města Štětí jsou zveřejněna:
  Pravidla pro vydávání Zpravodaje města Štětí
  Apolitické periodikum pro občany města Štětí a integrovaných obcí
  Zpravodaj Města Štětí, měsíčník, vychází s povolením Ministerstva kultury ČR evidenční číslo E14 302. Vydává Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Řídí redakční rada ve složení: Pavel Hoznédl, šéfredaktor tel.416 812 715,
  e-mail:[email protected], členové Dana Beranová, sazba -J Servis Ing. Jaroslav Junek. Adresa redakce: Město Štětí, informační centrum, Obchodní 547, 411 08 Štětí
  tel/fax 416 812 715,
  Redakce je oprávněna došlé materiály upravovat, krátit, v případě nedostatku místa příspěvky nebo inzeráty zcela odmítnout nebo je zveřejnit v jiném nejbližším možném termínu. Redakční rada nezodpovídá za obsah, stylizaci a případné tiskové chyby. Uzávěrka je vždy 15. den v měsíci. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Roznášku zpravodaje zajišťuje Česká pošta. Občanům města je zpravodaj poskytován zdarma. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu http://www.steti.cz – spolu s celým právě vydaným číslem zpravodaje.
  Požádám podle tiskového zákona § 11 a) o zveřejnění doplňující informace, kterou podám na podatelnu města v pondělí 16.3.2015. Rovněž odešlu příspěvek do radničního periodika redakční radě dne 15.3. 2015.
  Chtěl bych vás požádat o právní pomoc a napsání žaloby pokud nedojde k zveřejnění příspěvku. Štětí se nachází v oblasti pověřené obce Litoměřice.

  S pozdravem Milan Rygl

  Název materiálu :
  Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva dne 19.2.2015 – Dodržování zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a dále dodržování tiskového zákona. Zřízení redakční rady Zastupitelstvem města Štětí, volba předsedy a členů redakční rady a vytvoření vnitřních pravidel pro tvorbu obsahu.

  Označení předkladatele :
  Strana zelených Štětí, zastupitel MVDr. Milan Rygl

  Odůvodnění :

  Zápis z 22. zasedání Rady pro rozhlasové vysílání, konaného dne 2. 12. 2014 týkající se města Štětí; KTV Štětí/Zprávy KTV Štětí/29.8.2014

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad upozorňuje provozovatele na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci pořadu Zprávy KTV Štětí, odvysílaného premiérově dne 29. srpna 2014 na programu KTV Štětí zařadil prohlášení starosty Štětí, Tomáše Ryšánka, k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, týkajícího se data konání místního referenda k otázce zákazu provozování loterií a sázkových her na území města. Provozovatel zde starostovi poskytl prostor k vyjádření stanoviska, jehož součástí byly i výroky směřující proti Straně zelených. Strana zelených ani předkladatelé referenda však žádný prostor se k věci vyjádřit, a to jak v tomto vydání Zpráv KTV Štětí, tak ani ve zpravodajství následujícím (36/2014), neměli. Tento postup provozovatele vedl k tomu, že diváci získali značně asymetrické informace, a to nejen ve vztahu k referendu, ale zejména v souvislosti s prezentací jednotlivých politických stran v předvolebním období. Provozovatel poskytl vysílací prostor k odvysílání starostova prohlášení, jakoby snad program KTV Štětí byl jakýmsi servisním médiem radnice. Takovýto postup je principielně v rozporu se zásadami objektivního a vyváženého informování. Povinností provozovatele je při informování o tématu, které má v daném regionu takto významný společensko-politicky rozměr, aplikovat standardní žurnalistické postupy, které budou zárukou, že divák dostane komplexní, nestranné, neutrální a věcně správné informace, na jejichž základě si vytvoří svůj vlastní názor. V tomto případě se provozovatel o něco takového ani nepokusil. Provozovatel v dané věci neuplatnil jakoukoli editoriální politiku, stal se pouhým poskytovatelem vysílacího času. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

  Podle sdělení starosty (ústní) nápravou, kterou požaduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bylo zvolení „Komunikační komise“ Radou města Štětí.

  Jednání rady města v oblasti místních sdělovacích prostředků by mělo být předmětem jednání zastupitelstva a to z těchto důvodů:.
  • Rozpočet na zpravodaj a KTV je na rok 2015 1 mil. Kč, jedná se o veřejné peníze, které však slouží k jednostranné propagaci, bez snahy uveřejnit opoziční, nebo jiný názor
  • Stanovení pravidel a hodnocení obsahu jak zpravodaje, tak KTV náleží redakční radě a není nutné vymýšlet další subjekt
  • Členy redakční rady by mělo zvolit zastupitelstvo
  • Redakční rada by měla být jasně oddělena od redakce zpravodaje a KTV
  • Redakční rada určí zásady a pravidla pro obsah zpravodaje a vysílání KTV
  • 2 x jsem byl odmítnut šéfredaktorem redakční rady Hoznédlem ve věci uveřejnění mého článku ve zpravodaji, a tím došlo k porušení tiskového zákona, paragraf 4a, který stanovuje:
  Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

  Složení „Komunikační komise“, která byla zvolena Radou města Štětí:
  Předseda: Pavel Hoznedl – zaměstnanec města a koaliční zastupitel
  Členové: Radomil Kulhánek – zaměstnanec města
  Tomáš Ryšánek – starosta
  Mgr. Jiří Kozák – učitel
  Milan Syrový – kameraman a střihač KTV Štětí, člen KTV Štětí
  Stanislav Řábek – webmaster města Štětí
  Jiří Kojecký, toho času také v komisi pro sport

  Redakční rada Zpravodaje města Štětí:
  Pavel Hoznédl – zaměstnanec města a koaliční zastupitel
  Martin Krch – zaměstnanec města
  Ing. Jaroslav Junek

  Společnost oživení o.s. vytvořila za finanční pomoci Evropské unie a Open Society Fund Praha „Doporučení pro vydávání periodik samosprávami“ (viz. Příloha tohoto návrhu), které kromě obecných doporučení zahrnuje i „Kodex dobrého radničního periodika“ a „DESATERO základních pravidel tvorby periodika“. Autorem dokumentu je bývalý poslanec PČR Oldřich Kužílek. S ohledem na popsané problémy obsahu KTV, na neseriózní apolitičnost zpravodaje a snahou skrze tzv. komunikativní komisi tento stav zakonzervovat, by se tento oficiální dokument mohl stát dobrým návodem k šíření objektivních, komplexních a vyvážených informací pro občany.

  V zájmu dodržování tiskového zákona a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a dále v rámci zkvalitnění poskytování informací navrhuji, aby si Zastupitelstvo města Štětí:
  1) Vyhradilo působnost dohledu nad vydáváním Zpravodaje města Štětí a KTV Štětí
  2) Zřídilo jako výbor zastupitelstva redakční radu v níž by byly zastoupeny všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu města Štětí prostřednictvím jimi nominovaných členů
  3) Uložilo redakční radě, aby na následujícím jednání zastupitelstva předložila ke schválení návrh vnitřních pravidel pro tvorbu obsahu Zpravodaje města Štětí a KTV Štětí.

  Návrh usnesení :

  1. Zastupitelstvo města Štětí konstatuje, že vytvořením komunikační komise radou města nebyla naplněna náprava ve smyslu pokusu o stanovení objektivních a nestranných pravidel a hodnocení obsahu KTV Štětí a následně též Zpravodaje města Štětí. Důvodem je složení této komise: starosta, zaměstnanci města, člen redakce KTV a zpravodaje. Tím by docházelo k absurdní situaci a to hodnocení sebe sama nebo pod tlakem závislosti na provozovateli – město Štětí.

  2. Zastupitelstvo města Štětí pokládá za nepřípustné opakované odmítnutí příspěvků zastupitele do zpravodaje města a to v rozporu s tiskovým zákonem. Zdůvodnění neuveřejnění článků zastupitele odkazuje na pravidla vydávání a apolitičnost zpravodaje, která ve skutečnosti způsobují vyloučení jiných, kritických názorů důležitých pro objektivní informovanost občanů.

  3. Zastupitelstvo města Štětí si podle §84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vyhrazuje pravomoc působnosti dohledu nad vydáváním Zpravodaje města Štětí a KTV Štětí.

  4. Zastupitelstvo města Štětí zřizuje redakční radu jako výbor při ZM a stanovuje počet jejich členů na …. Členů s tím, že každému jednotlivému politickému subjektu zastoupenému v ZM bude vyhrazena nominace jednoho člena

  5. Zastupitelstvo města Štětí volí …………… předsedou redakční rady při ZM

  6. Zastupitelstvo města Štětí volí …………… členy redakční rady při ZM

  7. Zastupitelstvo města Štětí ukládá redakční radě, aby na příštím jednání ZM předložila ke schválení návrh vnitřních pravidel pro tvorbu obsahu Zpravodaje města Štětí a KTV Štětí

  • Andrea Kohoutková
   Vytvořeno: 12:08h, 16 března Odpovědět

   Vážený pane Rygle,

   odkazuji na náš dnešní telefonický hovor, v případě zájmu o bezplatné právní zastoupení v uvedeném soudním sporu se na mne neváhejte obrátit. S přáním příjemného dne,
   Andrea Kohoutková

Přidejte komentář