Brno střed: podali jsme trestní oznámení pro machinaci s byty

Dostali jsme se k dokumentům z Městské části Brno střed, které poukazovaly na typický příklad machinací s obecními byty. O co se v tomto  případu jednalo?

Nejdříve fakta:

  1. Źádost o pronájem bytů k opravě vlastním nákladem podává Městské části Brno střed  dne 18.12.2012 pí. Vlachová, konkrétně na byt Jana Uhra 6, Brno (dále „Byt“), což je zaměstnankyně společnosti Belcom, spol.s.r.o., jejímž jediným společníkem Ing. Pavel Belušík ( nejspíše otec švagra starosty Šťástky) a jednateli jsou pak Ing. Pavel Belušík ml. (nejspíše švagr exstarosty Šťástky) a Ing. Pavel Belušík st.. K žádosti pí. Vlachová připojuje výpis z účtu, ze kterého vyplývá, že společnost Belcom, spol.s.r.o. poukázala na účet pí. Vlachové částku ve výši 381.000,-Kč. Manželka Ing. Pavla Belušíka, Alexandra Belušíková, přitom působila v minulosti jako referentka přidělování bytů k pronájmu k opravě vlastním nákladem, tudíž měla o proceduře přidělování dotčených bytů velice podrobné informace.
  2. 2. S pí. Vlachovou je následně dne 10.10.2013 „uzavřena“ nájemní smlouva k Bytu (ačkoli se o uzavření dle názoru oznamovatele nejedná, neboť nebyla splněna podmínka písemné podoby nájemní smlouvy opatřené podpisy obou smluvních stran) na dobu určitou do r. 28.2.2022 s „uznanými náklady“ ve výši 330.000,-Kč.
  3. Necelý rok po „uzavření smlouvy“ mezi pí. Vlachovou a Městskou částí Brno střed se pí. Vlachová rozhodne zničehonic směnit pro ni velice výhodnou nájemní smlouvu na Byt, který je navíc určen k privatizaci, za nájem v bytové jednotce, jíž vlastní manželé Belušíkovi (pravděpodobně rodiče Ing. Pavla Belušíka), a kterou má dle uzavřené nájemní smlouvy užívat v rozhodné době Ing. Pavel Belušík a Alexandra Belušíková.
  4. Směna uvedených nájemních smluv je schválena radou Městské části Brno- střed dne 17.9.2012 (tj. 23 dní před komunálními volbami), ač je uvedená směna v rozporu s Pravidly pronájmů bytů v Městské části Brno- střed schválenými zastupitelstvem dne 16.10.2013 a stanovisko bytového odboru bylo neschválit danou směnu nájmů.
  5. Dne 8.10.2014 (pouhých 21 dní po schválení směny radou a dva dny před komunálními volbami) pak zastupitelstvo Městské části Brno- střed schvaluje prodej Bytu do společného jmění manželů Ing. Pavla Belušíka a Alexandry Belušíkové.

Jaké jsme nabyli podezření?

  • Nabyli jsme podezření, že Ing. Pavel Belušík, švagr tehdejšího starosty, již od počátku zamýšlel nabýt byt umístěný v Městské části Brno střed za cenu nikoli obvyklou. Jako jednatel společnosti Belcom, spol.s.r.o. poukázal peněžní  prostředky ve výši 381.000,-Kč paní Janě Vlachové, zaměstnankyni společnosti na opravu Bytu, necelý rok poté učinil s Janou Vlachovou pro ni zcela nevýhodnou a nelogickou směnu bytu, navíc za nájem bytové jednotky, jíž mají ve společném jmění manželé Belušíkovi (zde je na místě pochybovat o tom, zda byla uvedená bytová jednotka kdy Ing. Pavlem Belušíkem a jeho manželkou užívána) zatímco Jana Vlachová hrála roli „bílého koně“, kdy přistoupila ke směně Bytu, ačkoli na Byt byla „uzavřena“ nájemní smlouva s velmi výhodnou výši nájemného a především Byt směřoval do privatizace. Samotná časová souslednost, kdy rada Městské část Brno střed schvaluje směnu uvedených nájemních smluv 23 dní před komunálními volbami, načež 2 dny před konáním voleb je zastupitelstvem schválen prodej Bytu Belušíkovým stojí taktéž za povšimnutí.
  • Nabyli jsme podezření, že Jana Vlachová a Ing. Pavel Belušík uvedli Městkou část Brno- Střed v omyl, či zamlčeli podstatné skutečnosti, když jejich úmyslem bylo nikoli získání nájemní vztahu pro Janu Vlachovou k Bytu za výhodných podmínek, ale vytvoření podmínek pro budoucí nabytí vlastnického práva/společného jmění manželů k Bytu Ing. Pavlem Belušíkem a jeho manželkou. Této premise nasvědčuje rovněž skutečnost, že Alexandra Belušíková v minulosti působila jakožto referentka přidělování bytů na opravu vlastním nákladem.
  • Nabyli jsme podezření, že shora uvedenými jednáními, došlo ze strany Jany Vlachové a Ing. Pavla Belušíka k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 4  trestního zákoníku, a to v podobě spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku, či případně ze strany Jany Vlachové v podobě účastenství dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku jakožto pomocníka.
  • Nabyli jsme podezření, že shora uvedeným jednáním, došlo ze strany členů rady, kteří dne 17.9.2014 hlasovali pro směnu shora citovaných nájemních smluv, ač stanovisko bytového odboru bylo zamítavé k tomuto kroku a tento krok byl v rozporu s  Pravidly pronájmů bytů v Městské části Brno – střed schválenými zastupitelstvem Městské části Brno- střed dne 16.10.2013, k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, kdy dotčení členové rady způsobili svým jednáním Městské části Brno- střed škodu, kdy v důsledku jejich jednání následně Ing. Pavel Belušík a Alexandra Belušíková nabyli Byt za cenu nikoli obvyklou, kdy škoda spočívá v rozdílu ceny obvyklé za Byt a ceny, za níž byl byt prodán manželům Belušíkovým, tj. za částku ve výši 691.400,-Kč (tj. cca o 60% až 70% nižší cenu, než je cena obvyklá)

Z uvedených důvodu jsme podali dne 4.5.2015 trestní oznámení, které si můžete přečíst zde.

Kauza byla taktéž medializována:

MF Dnes

České noviny

Stav ke dni 13.5.2015

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář