Hostivice po našem podnětu začaly vymáhat pokutu 150.000,- Kč po odpovědné osobě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) uložil městu Hostivice pokutu ve výši 150.000,- Kč v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky Rozšíření kapacity ZŠ Hostivice Základní škola Hostivice, objekt „B“ Hostivice. Město Hostivice však pokutu zprvu nevymáhalo. Své počínání odůvodňovalo tím, že odpovědná společnost zanikla – to však nebyla pravda. Na základě našeho podnětu pak začalo město úspěšně pokutu vymáhat u soudu.

Pochybení zadavatele spočívalo ve skutečnosti, že ačkoliv v zadávací dokumentaci stanovil jako maximální nepřekročitelnou hodnotu veřejné zakázky částku ve výši 47.500.000,- Kč bez DPH, uzavřel smlouvu s uchazečem, který tuto hodnotu překročil o 1,3 mil Kč. ÚOHS přitom konstatoval, že zadavateli v šetřeném případě vznikla povinnost vyloučit všechny nabídky z další účasti v zadávacím řízení, jelikož všechny nabídky překročily hranici pevně stanovenou zadavatelem.

Na základě projednání Rady města Hostivice konaného dne 19.10.2015 byla předmětná pokuta zaplacena. Zaplacením této pokuty vznikla městu Hostivice škoda ve stejné výši. Z podkladu pro jednání Rady města Hostivice je patrné, že osobou, která zajišťovala předmětné zadávací řízení a svým pochybením zavinila uložení předmětné pokuty, byla společnost Executive Project Group, a.s., sídlem Revoluční 655/1, Praha 1 (dále jen „EPG“). Pochybení společnosti EPG spočívalo ve skutečnosti, že ujistila zadavatele, že překročení zadavatelem stanovené hodnoty veřejné zakázky není důvodem ke zrušení zadávacího řízení. Tímto doporučením se zadavatel posléze řídil, což vyústilo právě v uložení předmětné pokuty.

Jediným důvodem, proč po společnosti EPG nebyla vymáhána škoda ve výši 150.000,- Kč, měl být její zánik. Nicméně, jak jsme zjistili z obchodního rejstříku, společnost EPG nezanikla, nýbrž pouze dne 10.8.2010 změnila svou obchodní firmu na ML Compet, a.s. Není tedy žádného důvodu, proč škodu ve výši 150.000,- Kč nevymáhat po odpovědné osobě.

Dne 21.3.2016 zaslalo Oživení městu Hostivice výzvu, aby začalo po společnosti EPG vymáhat uloženou pokutu. Na uvedenou výzvu reagovalo město Hostivice dne 19.4.2016 sdělením, že na základě výzvy Oživení bylo přistoupeno k vymáhání náhrady škody po společnosti ML Compet, a.s., na kterou byla již podána žaloba.

V březnu roku 2017 zažádalo Oživení město Hostivice o vyjádření k průběhu vymáhání náhrady škody. Město odpovědělo, že byl ve věci vydán elektronický platební rozkaz, který ovšem pro nezastižení adresáta byl zrušen a bylo nařízeno jednání ve věci. To skončilo úspěšně dne 3. 3. 2017, kdy byl nárok města uznán v celé výši soudem. Rozsudek pro uznání byl doručen na začátku dubna 2014.

V lednu 2018 jsme se dotázali Hostivic, zda byli s vymožením dlužné částky úspěšní. Obec nám odpověděla, že vymožení má na starosti exekutor, avšak společnost ML Compet, a.s. nemá reálně postižitelný majetek. Vymožení dlužné částky tedy stálo obec zatím pouze dalších 32,000,- Kč na soudních poplatcích.

Stav ke dni 6. 2. 2018.

Pro bližší informace kontaktujte [email protected]

Dokumenty ke kauze:

Rozhodnutí ÚOHS

Potvrzení rozhodnutí ÚOHS

Výpis z obchodního rejstříku

Výzva k vymáhání náhrady škody

Odpověď města Hostivice

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář