Hranická rozvojová, s.r.o. – financování politických stran v praxi

Podle § 19 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon“) nesmí strana a hnutí přijmout bezúplatná plnění a dary od právnických osob s majetkovou účastí obcí.

Pokud politická strana nebo hnutí obdržela dar v rozporu se zákonem a nedošlo-li k vrácení daru nebo k jeho odvodu do státního rozpočtu v zákonem stanovené lhůtě, uloží příslušný finanční úřad straně či hnutí pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru (§ 19a zákona).

Z výroční finanční zprávy TOP 09 za rok 2014 vyplývá, že v tomto roce přijala TOP 09 dar ve výši 7 000,- Kč od obchodní společnosti Hranická rozvojová s.r.o. (IČ: 29452511, sídlem Tř. 1. máje 328, Hranice I-Město, 753 01 Hranice). Tato obchodní společnost je 100% vlastněna Hranickou rozvojovou agenturou, z.s., která byla založena svazkem obcí Mikroregion Hranicko a zájmovým sdružením MAS Hranicko, z.s. 

Podali jsme tedy podnět Finančnímu úřadu pro Prahu 1 (FÚ P1), aby zahájil správní řízení se stranou TOP 09 a vymáhal dvojnásobek poskytnutého daru od nezpůsobilého subjektu. FÚ se však necítil být ve věci příslušný a odkázal nás na Poslaneckou sněmovnu ČR. Tento názor naštěstí nesdílel příslušný nadřízený orgán finančního úřadu a určil příslušným FÚ P1.

Po opětovném projednání podnětu nám však FÚ P1 sdělil, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení, protože se ztotožnil s názorem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, že k naplnění podmínek § 19 odst. e) zákona je nutná “přímá majetková účast” obce na právnické osobě. V našem případě vlastní obchodní společnost Hranická rozvojová s.r.o., spolek Hranická rozvojová agentura, která patří zájmovému sdružení několika obcí.

Výklad finančního úřadu je absurdní a zásadně s ním nesouhlasíme. Z našeho pohledu se veřejné prostředky mohou podílet na fungování politických stran pouze pomocí státního příspěvku, který je již zákonem dostatečně upraven. Jakékoli jiné veřejné peníze do stranických pokladen nepatří. Takové nastavení vede k enormnímu korupčnímu riziku a klientelismu.

Podle nás nesmí obec resp. stát sponzorovat politickou stranu pomocí žádných svých obchodních společností, nezávisle na tom, zda ji vlastní přímo či přes prostředníka. Výklad Finančního úřadu pro Prahu 1 je dle našeho názoru v rozporu se smyslem a účelem příslušného zákona.

Podle poslanců a finančního úřadu je tak patrně možné, aby si např. jakákoli obchodní společnost 100 % vlastněná obcí či státem (např. Dopravní podnik nebo České dráhy) zřídili dceřinou společnost např. s názvem “Koaliční malá domů, s.r.o.”, ze které budou sponzorovány strany podle aktuální potřeby.
I tento aktuální případ ukazuje, jak moc ČR potřebuje funkční dohled nad financováním politických stran.

Stav ke dni 27.6.2016

Pro více informací kontaktujte

Marka Zelenku

728 051 072

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář