Kauza Litoměřice – Zahrada Čech

V Litoměřicích byla po dlouhá léta citlivým tématem budoucnost známého areálu výstaviště Zahrada Čech. Ten nevypadal příliš reprezentativně, a tak se v roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo pronajmout jej investorovi. Ten měl podle nájemní smlouvy možnost užívat celý areál, za což městu náleželo nájemné. Na oplátku měl však investor do areálu investovat své prostředky a tím ho postupně celý zrekonstruovat.

Na právní řešení si město nechalo vypracovat posudek, který městu poradil, aby zřídil novou společnost, ve které bude mít město 50% podíl a zbylý 50% podíl připadne vysoutěženému investorovi. Jedním z argumentů právního posudku bylo, že se tak nově vzniklá společnost vyhne působnosti zákona o veřejných zakázkách. Takový návrh je z našeho pohledu vyloženě hloupý, resp. chcete-li „návrh do hezkého počasí“, jak ukážeme níže.

O místo investora však nebyl přílišný zájem – přihlásila se pouze jedna čerstvě vzniklá společnost, která rovněž vyhrála. Když se však v roce 2015 blížil první milník v harmonogramu rekonstrukce, bylo zřejmé, že investor je ve značném prodlení s rekonstrukcí areálu. V areálu se od podpisu nájemní smlouvy nezměnilo nic zásadního k lepšímu, a tak se někteří zastupitelé začali oprávněně ptát, zda bude investor hnán k odpovědnosti.

Na konci roku 2015 však rada města schválila k nájemní smlouvě dodatek, který povinnost nájemce investovat do rozvoje areálu výrazně upravil. Tento dodatek neprošel schvalováním zastupitelstva a vyvstává tedy otázka, zda ho rada byla oprávněna uzavřít.

My jsme byli opačného názoru, a tak jsme zaslali zastupitelům dopis, kterým jsme chtěli upozornit na nelogičnost jejich výkladu.

Zejména vedení radnice se náš dopis příliš nezamlouval a chtěli vyvolat kárné řízení s naším právníkem:)

Zároveň byl však podán podnět na Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. To se ve svém názoru částečně shodlo s naším právním názorem, ve zbytku zastalo dle našeho názoru naprosto absurdní stanovisko.

Sporné bylo, zda si zastupitelstvo vyhradilo pro sebe ad hoc pravomoc rozhodovat o změně nájemní a licenční smlouvy (na používání ochranných známek „Zahrada Čech“) pouze tím, že o smlouvách hlasovalo. U licenční smlouvy si i podle ministerstva zastupitelstvo pravomoc vyhradilo, a tudíž byl dodatek k licenční smlouvě odhlasovaný pouze obecní radou neplatný.

„Pokud zastupitelstvo města schválilo podmínky soutěže, jejichž přílohou byl i návrh licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, kdy v těchto podmínkách je uvedeno, že vyhlašovatel na předmětném návrhu smlouvy trvá, vyhradilo si tímto dle názoru Ministerstva vnitra zastupitelstvo města rozhodování o znění licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“.“

V tom jsme se tedy s ministerstvem shodli, naopak právníci města Litoměřice měli opačný názor.

Na druhou stranu podle ministerstva je rozhodování o nájemní smlouvě něco zcela jiného, byť zastupitelstvo evidentně vyjádřilo svou vůli rozhodovat o smlouvě stejně jako u licenční smlouvy. Podle již neplatného ustanovení  § 102 odst. 2 písm. m) rozhodovala o nájemních smlouvách rada obce a podle našeho názoru absurdního výkladu ministerstva to znamenalo, že ani kdyby se zastupitelstvo „rozkrájelo“, tak není možné radě tuto kompetenci ani u konkrétní smlouvy převzít zastupitelstvem. V situaci, kdy je zastupitelstvu Ústavou ČR zaručeno rozhodovat o všech záležitostech obce v samostatné působnosti je to opravdu pozoruhodný výklad.

Naštěstí od 1.7.2016 vstoupila v účinnost novela zákona o obcích, která mimo jiné ze zákona odstranila i výše zmíněné ustanovení. Podobný případ jako v Litoměřicích by se tak již nemohl opakovat a i dodatek měnící nájemní smlouvu by byl dnes neplatný.

Jsme si jisti, že v budoucnu bude rozlišování toho, který orgán je příslušný ke změně smlouvy, velkým oříškem. Proto by si obce měli dávat velký pozor na jednotlivá usnesení o jakýchkoli smlouvách.

Více se k tomuto tématu se dočtete v článku zde.

Stav k 9.12.2016

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář