Členové rady Města Turnov přiklepli zakázku jednomu z radních. Ten na oplátku město obdaroval čtvrt milionem korun.

Na základě podnětu zaslaném Oživení skrze anonymní rozhraní GlobalLeaks jsme byli upozorněni na nežádoucí praxi Rady města Turnov v oblasti zadávání veřejných zakázek. Oznamovatel poukázal na skutečnost, že město schválilo výjimku z vlastní zadávací směrnice, aby veřejnou zakázku získal jeden z radních. 

Zjištění vyplývají z registru smluv. V něm se dne 11. listopadu 2016 objevila smlouva Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci, veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a veřejné osvětlení na Vápeníku. Hodnota této zakázky činila bez DPH 1 270 679,-Kč.

Protože se předmětná zakázka svou cenou pohybovala stále v rámci limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu, zadavatel neměl zákonnou povinnost veřejně soutěžit. Avšak zadavatelé mají možnost upravit své povinnosti v zadávacích řízeních nad rámec zákona. Město Turnov vydalo vlastní směrnici, ve které upravilo své povinnosti jako veřejného zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu. Článek IV. předmětné směrnice upravuje způsoby zadávání veřejných zakázek na dodávky zboží a služeb od 400 000,-Kč do 2 000 000,-Kč a na stavební práce od 400 00,-Kč do 6 000 000,-Kč. Pro takováto plnění směrnice upravuje povinnost soutěžit zakázku, přičemž výzva k podání nabídek musí být doručena minimálně pěti dodavatelům. Návrh zadání veřejné zakázky musí být podle směrnice navíc v souladu s rozpočtem města a rozpočtovými změnami v daném roce.

I přes takto upravené povinnosti město Trutnov nesoutěžilo předmětnou zakázku, neboť směrnice rovněž upravuje ustanovení, které umožňuje zadavateli schválit výjimku. Nespecifikuje ovšem, v jakých případech je výjimka přípustná, a proto je zcela na vůli zadavatele, kdy tak učiní. To se stalo i v tomto případě.

Ze zápisu z jednání Rady města Turnov vyplývá, že si Rada nechala vypracovat projektovou dokumentaci, která odhadla cenu díla na zhruba 2 000 000,-Kč (včetně DPH). Do jednání s městem Turnov vstoupil Petr Zikuda, který je sám členem rady města. Nabídl městu finanční spoluúčast na stavbě formou slevy z díla a finančního daru městu v hodnotě 250 000,-Kč, pokud bude moci stavbu realizovat. Jeho společnost Zikuda, vodohospodářské stavby, s.r.o. provedla vlastní ocenění položkových rozpočtů stavby a předala cenovou nabídku v hodnotě 1 537 522,-Kč (včetně DPH), přičemž měla být nabídka zpracována v koordinaci s městskou společností Technické služby Turnov, s.r.o. Podotýkáme, že jako člen Rady města Turnov musel Zikuda vědět o vypracování předešlé projektové dokumentace, která odhadla cenu díla na 2 mil. korun. Navíc stavbu neprováděla výlučně jeho společnost, ale dohromady se společností vlastněnou městem, kde je pan Zikuda navíc členem valné hromady. Jelikož jejich nabídka údajně umožnila úsporu „cca 23%“, Rada města Turnova ji svým usnesením schválila.

Protože u zveřejněné smlouvy v registru smluv není uveden položkový rozpočet, není možné zkontrolovat ani smlouvu, kalkulaci nebo oprávněnost cen. Zároveň není možné zkontrolovat, kolik práce vykonala na díle městská společnost a zjistit tak pravdivost údajné úspory. Na dotaz oznamovatele, zdali by mohlo město položkový rozpočet poskytnout, odpovědělo zamítavě s odkazem na ochranu obchodního tajemství společnosti Zikuda.

Zakázky malého rozsahu skýtají obecně obrovský korupční potenciál. Pokud se z vnitřních pravidel o zakázkách malého rozsahu dělají výjimky, mělo by se zbystřit. Pokud díky výjimce z pravidel dostane zakázku radní města, pro vyloučení všech pochybností by mělo město automaticky zveřejnit zevrubné odůvodnění. Ale pokud se v takové zakázce ještě objeví i městská společnost jakožto subdodavatel, pak je třeba zvednout obě obočí a dělat nesouhlasné vlnovky. A pokud radní nabízí městu dar za to, že zakázku dostane..? To už nechejme bez komentáře.

Ale to jsou prostě zakázky malého rozsahu a jedny z nejvyšších limitů v EU.

 

Zpracováno ke dni 20.3.2017

Pro bližší informace kontaktujte [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář