Oživení a TI podá další podnět pro přezkum výběru dopravce v České Lípě

Od října 2017 v Oživení a Transparency International ČR (TI) aktivně sledujeme dění v České Lípě v souvislosti s plánovaným řešením pro zajištění provozu městské autobusové dopravy od roku 2019. V pátek v den voleb 5. října 2018 radní na poslední chvíli schválili podepsání smlouvy na 10 let se stávajícím dopravcem.

„Těžko se hledá legitimní důvod, proč bylo nutné schválit už tak problematickou zakázku v tak šibeničním termínu, o náhlém navýšení ceny ani nemluvě. Místo řešení přináší tento krok jen další komplikace pro zodpovědné zajištění dopravce,“ hodnotí aktuální vývoj analytik TI Milan Eibl.

Pozoruhodná je i skladba uchazečů o zakázku, kdy nabídku podaly podle našich informací dvě společnosti: BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. a společnost TD Bus a.s. Její historický název je BusLine a.s., jehož jediným vlastníkem byl až do 25. července 2018 Jakub Vyskočil, majitel holdingu BusLine. Lze tedy oprávněně pochybovat o tom, že šlo o opravdu konkurenční nabídku.

Jak to začalo?

V říjnu 2017 upozornil whistleblower organizace Transparency International a Oživení na problematickou smlouvu, kterou plánovalo uzavřít město Česká Lípa s poskytovatelem dopravních služeb, společností z holdingu BusLine.

Česká Lípa měla původně v plánu zajistit veřejnou autobusovou dopravu ve městě a okolí zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl.

Smluvní partner města měl přitom získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže. Na problematické aspekty tohoto řešení jsme poukázali v detailní analýze zpracované v souvislosti s touto kauzou.

Původně plánované řešení nakonec nepodpořilo zastupitelstvo města, když na zasedání dne 16. května 2018 byli koaliční zastupitelé přehlasováni. Většina zastupitelů tak vzala v úvahu naše varování, které jsme jim zaslali.

Jak to dopadlo?

Koncem léta se město Česká Lípa rozhodlo vyřešit situaci vypsáním veřejné zakázky na zajištění provozu městské hromadné dopravy v České Lípě na období 10 let v otevřeném řízení.

Na první pohled zvolilo město transparentní formu zadávacího řízení, ale po bližším prozkoumání zadávacích podmínek jsme dospěli k závěru, že zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a neodůvodněně zvýhodnily stávajícího dopravce, společnost BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., a to zejména v následujících ohledech:

  1. Diskriminační nastavení některých hodnotících kritérií (zázemí pro vozidla a řidiče či požadavek na propagaci MAD v České Lípě), které automaticky poskytují konkurenční výhodu stávajícímu dopravci.
  2. Nepřiměřeně přísné nastavení kritérií technické kvalifikace týkajících se požadovaných referenčních veřejných zakázek a požadavku na rozsah týmu dopravce (konkrétně se jedná o požadovaný počet řidičů) podílejícího se na realizaci veřejné zakázky.
  3. Příliš krátká lhůta pro zahájení plnění veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli podat dne 14. září 2018 společný podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, na který jsme dosud nedostali odpověď.

A co bude dál?

Oživení se podařilo zjistit, že postup, kdy o přidělení veřejné zakázky v objemu nad 10 mil. Kč (bez DPH) s dobou plnění přesahující volební období 2014-2018 rozhodla rada města, odporuje městem schváleným pravidlům pro zadávání veřejných zakázek.

Podle našich informací je sice Rada města Česká Lípa obecně oprávněna rozhodovat o způsobu a podmínkách zadání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, interní pravidla města ale počítají s výjimkou u veřejných zakázek na služby, kdy celková hodnota přesáhne 10 mil. Kč (bez DPH) a celková doba plnění přesáhne volební období 2014-2018. O těchto zakázkách je oprávněno rozhodovat zastupitelstvo města.

„Pokud si vyhradilo zastupitelstvo schvalování zakázek v určitém finančním objemu, navíc v případě, že předpokládaná doba plnění bude přesahovat volební období let 2014-2018, tak z toho vyvozuji, že zastupitelstvo chtělo mít kontrolu nad zakázkami, které už aktuální zastupitelstvo nebude s to ohlídat. Jedná se o zakázky, které mohou citelně zadlužit město do budoucna a znepříjemnit startovní pozici budoucímu vedení města,“ doplňuje k současné situaci v České Lípě právník Marek Zelenka z Oživení.

Rozhodli jsme se proto podniknout další krok a podat podnět na Ministerstvo vnitra k výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města Česká Lípa vzhledem k tomu, že rozhodnutí rady města je s velkou pravděpodobností neplatné.

 

Tisková zpráva k tisku je zde

 

Kontakt pro média

Martin Kameník

předseda sdružení

Oživení o. s.

E: [email protected]

M: +420 776 230 779

Milan Eibl

analytik

Transparency International ČR

E: [email protected]

M: +420 602 453 998

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář