OP Zaměstnanost je díky nám transparentnější a lze v něm snadněji upozorňovat na nesrovnalosti

Od roku 2015 jsme se na přání zástupců Evropské komise členy Monitorovacího výboru Operačního programu Zaměstnanost. Od té doby se nám postupně podařilo prosadit dvě věci, které by mohly být inspirací pro další dotační orgány.

Formulář pro oznámení podezření na nekalé jednání

Na jaře 2018 byl na výjezdním zasedání Monitorovacího výboru OPZ představen čerstvě spuštěný formulář pro oznámení podezření na nekalé jednání. Jeho vznik jsme nejenom iniciovali, ale zároveň díky manažerům OPZ (kterým patří díky) měli možnost jeho podobu i ovlivnit.

Pro jeho podobu jsme vyšli z našich zkušeností s používáním systému GlobaLeaks, který jako jediná organizace v ČR provozujeme. Formulářová struktura pomáhá oznamovateli nekalého jednání, aby si utřídil informace, které jsou pro danou instituci důležité. Eliminuje se tak nutnost doptávat se oznamovatele na „základní“ informace o oznamovaném jednání.

V tomto smyslu je také důležité zmínit, že oznamovateli je umožněno zůstat v anonymitě, neboť kontaktní údaj není povinnou, ale pouze fakultativní položkou ve formuláři. To je zároveň rozdíl mezi „pouhým“ formulářem na webu a systémem GlobaLeaks, neboť pomocí GlobaLeaks je možné komunikovat s oznamovatelem a zároveň zachovat jeho anonymitu.

Po půl roce fungování formuláře tak lze dle informací z OP Zaměstnanost shrnout, že je veřejností využíván (samozřejmě v nijak masovém měřítku), obdržená oznámení byla relevantní a byly na jejich základě zahájeny interní kontroly, a dokonce podáno jedno trestní oznámení.

Jen je škoda, že OP Zaměstnanost je zatím stále jediný operační program, který něco podobného zavedl.

Data o dotacích z OP Zaměstnanost jsou nejtransparentnější ze všech operačních programů

Pro sepsání dotační žádosti do OP Zaměstnanost už možná nepotřebujete specializované firmy. Lze se inspirovat přímo v žádostech, které sepsali žadatelé před Vámi. Žádosti jsou totiž i díky nám na webu DotInfo.cz.

Dle zákona o rozpočtových pravidlech jsou poskytovatelé dotací ze státního rozpočtu (i těch z EU) povinni předat Ministerstvu financí ČR veškeré podklady rozhodné pro poskytnutí dotace, tj. veškeré důležité dokumenty, které se k dotaci vztahují, a to v elektronické podobě. Tyto dokumenty by se pak měly objevit na serveru DotInfo.cz, který byl ministerstvem k tomuto účelu zřízen.

Problémem je, že za nepublikování zmíněných dokumentů nehrozí poskytovatelům dotací žádná sankce a samo Ministerstvo financí, ač zřizovatel serveru, úplnost údajů na Dotinfo.cz nijak nekontroluje. Dotinfo tedy není vůbec spolehlivý zdroj informací o dotacích a není možné se na něj spolehnout při vytváření jakýchkoli analytických závěrů o vynaložených dotacích. A to i z toho důvodu, že jednotliví poskytovatelé dotací si vykládají množství povinně publikovaných informací různě.

Nicméně, díky našemu tlaku na Monitorovacím výboru se nám podařilo přesvědčit OP Zaměstnanost, aby do DotInfo.cz přispíval v co možná největší míře. To se po dvou letech a překonávání různých technických obtíží na straně Ministerstva práce a sociálních věcí (které OP Zaměstnanost spravuje) a Ministerstva pro místní rozvoj (které spravuje systém MS 2014+) nakonec podařilo.

Dnes je podle vyjádření pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj OP Zaměstnanost poskytovatelem dotací, který zadává do Dotinfo zdaleka nejvíce informací ze všech operačních programů. Opět tedy musíme pochválit manažery OP Zaměstnanost za to, jak se k námi požadované a (zákonem dané) povinnosti postavili.

Stav ke dni 28. 12. 2018

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář