Obec vyvěsila záměr na prodej pozemku, po roce a půl si jej koupil starosta. Podali jsme podnět.

Na podnět oznamovatele jsme se v říjnu tohoto roku začali zabývat podezřelým převodem obecních nemovitostí v obci Hatín. Ta vyvěsila na své úřední desce záměr k prodeji několika obecních pozemků k výstavbě rodinných domů. Po půl roce zastupitelstvo odsouhlasilo prodej jednoho z pozemků jednomu ze zájemců. Z blíže nespecifikovaných důvodů se ale tento zájemce nikdy vlastníkem pozemku nestal. Až za další rok zastupitelstvo prodalo pozemek svému starostovi, aniž by obec vyvěsila nový záměr. O možnosti pozemek koupit se veřejnost rok a půl vůbec nedozvěděla a starosta mohl přijít k pozemku za nerovných podmínek. Podali jsme proto podnět na státní zastupitelství a Ministerstvo vnitra.

foto: ceskereality.cz

V listopadu roku 2016 byl na elektronické úřední desce obce Hatín vyvěšen záměr o prodeji několika obecních pozemků, mimo jiné také pozemek parc. č. 120/34 o výměře 645 m2. Tento záměr byl na elektronické úřední desce obce vyvěšen po minimální zákonem požadovanou dobu 15-ti dní a poté byl z úřední desky sejmut.

Zhruba po půl roce vydalo zastupitelstvo obce Hatín na veřejném zasedání usnesení o prodeji pozemku panu M. B. Z blíže nespecifikovaných důvodů ovšem nikdy k prodeji nemovitosti nedošlo. Ze zápisu z jednání zastupitelstva obce pouze plyne, že předchozí zájemce pozemek uvolnil z “rodinných důvodů”.  

O další rok později, tj.  24. 5. 2018 přijalo zastupitelstvo obce Hatín usnesení o prodeji téhož pozemku manželům Jiřímu a Jaroslavě Hándlovým, tedy starostovi obce a jeho manželce. Narozdíl od předchozího usnesení zastupitelstva se toto usnesení úspěšně splnilo a současnými majiteli pozemku jsou podle katastru nemovitostí manželé Hándlovi. Navíc starosta se při projednávání převodu zřejmě necítil ani ve střetu zájmů, který v rozporu se zákonem neohlásil a spáchal přestupek podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o střetu zájmů. Jeho přestupek byl nicméně v tomto ohledu již promlčen.

K povaze záměru

Zákon o obcích v § 39 vyžaduje, aby obec zveřejnila záměr prodat hmotnou nemovitou věc v jejím vlastnictví po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Svou povahou se jedná o povinnost veřejnoprávní s možnými následky na platnost následně uzavřené smlouvy, která sleduje veřejný zájem na transparentnosti a hospodárnosti nakládání s veřejným majetkem.

Dle našeho názoru měl být záměr po neúspěšném prodeji pozemku panu Bromovi znovu vyvěšen a všem potenciálním zájemcům mělo být opětovně umožněno se k němu vyjádřit a předložit své – pro obec potenciálně výhodnější – nabídky. Jelikož k opětovnému zveřejnění záměru ze strany obce nedošlo, je dle našeho názoru kupní smlouva o prodeji pozemku manželům Jiřímu a Jaroslavě Hándlovým podle zákona o obcích absolutně neplatná.

K období mezi zveřejněním záměru a rozhodnutím zastupitelstva se Ministerstvo vnitra ČR v Metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků 7.2 (s. 53) vyjadřuje následovně: „Akceptovatelná doba mezi zveřejněním záměru a rozhodnutím musí být posuzována především z hlediska předmětu konkrétní zamýšlené dispozice, obecně lze považovat za bez dalšího přijatelnou dobu mezi sejmutím záměru (o dispozici v pravomoci zastupitelstva obce) z úřední desky a rozhodnutím o právním jednání šest měsíců“. 

Popsaná východiska zastává ve své rozhodovací činnosti i Nejvyšší soud (rozsudek ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. 26 Cdo 4198/2011). Byl-li záměr zveřejněn dva roky před uzavřením smlouvy, nebylo jeho vyvěšení způsobilé naplnit zákonný účel publikace, a podmínka stanovená v § 39 zákona o obcích proto splněna nebyla. Právní jednání, které na takové vyvěšení záměru navazovalo, je tudíž absolutně neplatné.

Dle našeho názoru tak za daných okolností došlo k situaci, která má svými důsledky takový dopad, jako kdyby k vyhlášení záměru obce o prodeji pozemku vůbec nedošlo, neboť mezi jeden a půl rokem starým záměrem a prodejem pozemku starostovi obce nebyla časová ani logická souvislost. Potenciální zájemci totiž po usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 6. 2017 museli nutně nabýt dojmu, že byl pozemek již prodán. Dle našeho přesvědčení tedy měl být zveřejněn nový záměr k prodeji předmětného pozemku. Postupem zvoleným obcí Hatín došlo k informační nerovnosti mezi veřejností a představiteli obce. Se zájemci navíc s největší pravděpodobností jednal pouze starosta Hándl, který si nakonec pozemek sám koupil a ani neohlásil svůj střet zájmů. 

Domyslíme-li tento postup do důsledků, mohly by obce zveřejňovat své záměry na prodej všech svých pozemků a pouze vyčkávat, až se najde vedení nakloněný zájemce. To je samozřejmě nežádoucí praxe, které je potřeba předejít. Z výše zmíněných důvodů jsme proto podali podnět na okresní státní zastupitelství a Ministerstvo vnitra k prošetření okolností prodeje.

Další vývoj kauzy

Na základě našeho podnětu Ministerstvo vnitra vykonalo úspěšně dozor nad obcí Hatín, která učinila souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva mezi obcí a manželi Hándlovými. Tímto prohlášením se stala předmětná kupní smlouva, na jejímž základě došlo k převodu vlastnického práva k obecnímu pozemku, neplatnou a vlastníkem zmíněného pozemku se opět stala obec Hatín. Na základě sdělení jak Ministerstva tak okresního státního zastupitelství toto smluvní ujednání bylo doloženo, stejně jako potvrzení o tom, že byl podán vklad práva do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že byl výkon dozoru ze strany Ministerstva účinný, okresní státní zastupitelství věc odložilo.

Příloha:
Podnět na státní zastupitelství
Podnět na Ministerstvo vnitra
Záměr obce o prodeji pozemku ze dne 10. 11. 2016
Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 15. 6. 2017
Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 24. 5. 2018
Závěr šetření Ministerstva vnitra
Sdělení okresního státního zastupitelství

Pro více informací kontaktujte [email protected] 
Stav ke dni 7. 4. 2020.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář