Policie odložila naše trestní oznámení ve věci nevýhodných nájmů reklamních ploch pražské Technické správy komunikací

V květnu tohoto roku jsme se na podnět oznamovatele začali zabývat nájemními smlouvami reklamních ploch, které pro hlavní město Prahu spravuje její příspěvková organizace Technická správa komunikací. Ta pronajímá přes dvě stě mostních lávek za desetinásobně nižší cenu, než je cena srovnatelných reklamních ploch v Praze. Vedení TSK navíc nevýhodnou smlouvu nevypovědělo ve smlouvou stanoveném okamžiku, čímž prodloužila její trvání o dalších deset let. Naše trestní oznámení na porušení povinnosti při správě cizího majetku policie nyní odložila. Praha tak nadále tratí ročně až 18 milionů korun.

foto: kverulant.org

Oznamovatel poukazoval na jedinou smlouvu na pronájem přes 200 mostních lávek, jejíž příběh začal již v devadesátých letech minulého století. V roce 1992 došlo k uzavření nájemní smlouvy k pronájmu komunikací včetně mostů, pochozích lávek, jejich součástí a silničních pozemků mezi TSK a společností AMMA, spol. s.r.o. za účelem jejich využití k umísťování reklamních poutačů. Výše nájemného byla tehdy nepochopitelně stanovena v americké měně na částku 630,- USD ročně za pronájem místa pro jeden reklamní poutač s tím, že toto nájemné se zvyšovalo od 5. do 10. roku nájmu každý rok o 20% ročního nájemného předchozího roku.

Co ale bylo důležitější, byly podmínky trvání smluvního závazku a způsob, jakým docházelo k jeho prodloužení. Smlouva byla uzavřena na deset let a obnovovala se automaticky na dobu dalších 10 let, pokud jedna ze stran, či obě strany neprojevily prokazatelným způsobem vůli, že si to již nepřejí, a to pouze v šestém měsíci před skončením desetileté doby platnosti.

Následně Dodatkem č. 1 k této nájemní smlouvě ze dne 9. 9. 1998 došlo ke změně v osobě nájemce a ke změně ujednání o výši nájemného na celkem 1 055 000,-Kč ročně. Jelikož žádná ze smluvních stran neprojevila vůli v září roku 2001, že si nepřeje pokračování nájemní smlouvy, byla doba trvání této smlouvy automaticky prodloužena o dalších 10 let, tj. do 12. 3. 2012.

V roce 2007 pak TSK vypověděla tehdejšímu nájemci, kterým tou dobou byl již člen podnikatelské skupiny BigBoard News Outdoor Czech Republic, nájemní smlouvu z důvodu nesplacené částky nájemného. Obě strany se pak následně dohodly na uzavření dohody o narovnání, kterou byla nahrazena původní nájemní smlouva. Nájemné se zvýšilo na celkovou částku 2 000 000,-Kč ročně s tím, že se v běžném roce valorizovalo o částku odpovídající nárůstu míry inflace. Možnost výpovědi stejně jako podmínky prodloužení závazku byly ale opět vázány na podmínky původní nájemní smlouvy.

Shora uvedená dohoda o narovnání byla uzavírána v době, kdy vůli k předčasnému ukončení smluvního vztahu ze strany TSK bylo možné projevit v měsíci září 2011 a k ukončení trvání smlouvy by tak došlo 12. 3. 2012. Předmět nájmu dle dohody o narovnání přitom představoval reklamní plochy, jejichž výnos zhruba desetinásobně převyšoval výši nájemného.

Pro relevantní srovnání jsme se podívali do Městské části Praha 11 na to, jak mostní lávky za účelem reklamy pronajímá její akciová společnost Jihoměstská majetková, a.s. Tato společnost pronajímá pro Prahu 11 mostní lávky přes dálnici D1 na Chodově. Na základě této nájemní smlouvy byla jedna mostní lávka v roce 2009 (rok po uzavření smlouvy o narovnání) pronajímána za 120.000,-Kč ročně. V případě smlouvy TSK šlo o pronájem více než 200 mostních lávek za 2.000.000,-Kč. Smlouva tak kalkulovala s cenou nájmu za jednu mostní lávku v průměru v hodnotě 10.000,-Kč za rok, tedy u každé mostní lávky za cenu desetinásobně nižší než u srovnatelné mostní lávky pronajímané MČ Praha 11.

Zároveň ve stejnou dobu, kdy jsme se kauzou zabývali, byla v médiích zveřejněna informace, že ve vztahu k pronájmu probíraných reklamních ploch nabízí TSK společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s.r.o. nabídku pronájmu v hodnotě 10.000.000,- Kč ročně. Z pohledu JCDecaux jejich nabídka vyjadřovala realistickou hodnotu portfolia na mostech a lávkách v Praze, které jsou ve správě TSK. Jinými slovy konkurence byla připravena nabídnout nájemné pětinásobně vyšší než nájemné hrazené dle stávajícího smluvního ujednání.

Jelikož dohoda o narovnání ze dne 1. 2. 2008 odkazovala ohledně podmínek jejího prodloužení na původní nájemní smlouvu, bylo možné ji neprodloužit opět pouze v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty platnosti, tedy v červenci 2017. V tomto měsíci mohla TSK zastavit pokračování takto nevýhodné smlouvy. K tomu ovšem nedošlo a tato smlouva tedy nadále trvá i nyní, a to až do 1. 2. 2028.

Na základě všech výše zmíněných zjištění vše nasvědčovalo tomu, že cena za kterou pronajímala mostní lávky TSK, byla hrubě podhodnocená a byla již hrubě podhodnocená v roce 2008. Ačkoliv je jasné, že cena pronájmu mostních lávek nebude ve všech případech stejná vzhledem k jejich velikosti a lokalitám, desetinásobný rozdíl v pronajímané ceně už pozvedne nejedno obočí, obzvláště za situace, kdy je konkurenční reklamní agentura ochotna za stejné portfolio zaplatit cenu pětinásobně vyšší.

Z těchto důvodů jsme se proto rozhodli podat trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Trestní oznámení jsme podali v květnu tohoto roku. Bohužel 26. srpna 2019 nás Obvodní ředitelství pro Prahu 1 Policie ČR informovalo, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a jelikož nebylo možné věc vyřídit jinak, bylo trestní oznámení odloženo.

Nyní se ve věci obrátíme na dozorčí radu TSK s výzvou k ukončení nevýhodné smlouvy.

Příloha:

Trestní oznámení
Nájemní smlouva
Dodatek č. 1
Dohoda o narovnání
Článek na mediaguru.cz
Usnesení PČR o odložení

Pro více informací kontaktujte [email protected]
Stav ke dni 3. 12. 2019.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář