Šéf nemocničních nákupů ex-ministra Vojtěcha Marek Brosche byl v minulosti několikrát ve střetu zájmů. Podali jsme podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V souvislosti s kontroverzními nákupy zdravotnického materiálu během koronavirové krize vstoupila do popředí osoba Marka Broscheho. Náměstek ex-ministra Vojtěcha ovšem neorganizoval pouze stamilionové nákupy na Ministerstvu zdravotnictví. Na podnět investigativního novináře jsme se v srpnu tohoto roku začali zabývat podezřelým zakázkami, které v minulosti administroval pro Nemocnici Na Františku. Zjistili jsme, že u mnoha zakázek, které Marek Brosche pro nemocnici administroval, byl ve střetu zájmů s dodavateli. Podali jsme proto podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

zdroj: ct24.ceskatelevize.cz

Jako první se osobou Marka Broscheho zabývali reportéři televizní stanice Prima CNN. V reportáži, která se mimo jiné věnovala kontroverzním stamilionovým nákupům během prvních měsíců pandemie koronaviru, jsme komentovali podezření na střet zájmů ve veřejných zakázkách administrovaných panem Broschem pro Nemocnici Na Františku. Především šlo o dodávku krevních přípravku, kterou nemocnice začala poptávat v době, kdy byl Marek Brosche jak ve smluvním vztahu s poptávající nemocnicí tak rovněž místopředsedou představenstva vítězného dodavatele – Oblastní nemocnice Kladno.  

Nemocnice zahájila podlimitní veřejnou zakázku na dodávky podle § 14 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek dne 11. 12. 2019. Zakázka s evidenčním číslem VZ0076834 nesla název “Dodávka krevních přípravků”. Jak vyplývá z rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky člen hodnotící komise byl mimo jiné Ing. Marek Brosche. Z titulu své funkce musel podle zákona učinit čestné prohlášení o nepodjatosti, což také udělal, a to  navzdory skutečnosti, že působil v průběhu zadání této veřejné zakázky ve statutárním orgánu vítězného dodavatele jako místopředseda představenstva Oblastní nemocnice Kladno. Podle výpisu z obchodního rejstříku tuto funkci Ing. Brosche zastával u vítězného dodavatele od dne 18. 12. 2018 do 16. 9. 2019. Přitom předmětná veřejná zakázka byla zadána již dne 12. 09. 2019. Bez zajímavosti není také skutečnost, že ačkoliv byla zakázka zadána již několik dní dříve, zveřejněna byla na profilu zadavatele až poté, co Marek Brosche ukončil svou funkci u vítězného dodavatele. 

Nadstandardní vztahy mezi Nemocnicí Na Františku a Ing. Markem Broschem tkví také ve skutečnosti, že si nemocnice poptala na základě smlouvy ze dne 29. 5. 2017 se společností PROSPITAL, s.r.o. administrování veřejných zakázek, a to na dobu neurčitou. Tuto společnost vlastnil a jako jediný jednatel také zastupoval do dne 19. prosince 2019 právě Ing. Marek Brosche. V rozhodné době tedy Ing. Marek Brosche zároveň administroval několik veřejných zakázek na straně zadávající nemocnice, přičemž poslední zakázku před převodem společnosti PROSPITAL, s.r.o. na svou matku Reginu Vyoralovou za nemocnici administroval v prosinci roku 2019.

Propojení mezi vítězným dodavatelem – Oblastní nemocnicí Kladno a zadávající nemocnicí tak existovalo v osobě Ing. Marka Broscheho ještě před zahájením předmětné zakázky i v jejím průběhu.

Zakázky malého rozsahu pro matku

Nebylo to však poprvé, kdy se pan Brosche při zadávání veřejných zakázek pro Nemocnici Na Františku ocitl ve střetu zájmů. Ve velkém tak činil především v zakázkách malého rozsahu, které nepodléhají přezkumu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a tudíž nelze zákonem sankcionovat porušení povinností v souvislosti se střetem zájmů.

Marek Brosche například osobně administroval pro nemocnici dodávku anestetik zahájenou dne 11. 12. 2019, u které byl také členem hodnotící komise, jak vyplývá z rozhodnutí zadavatele o výběru. Vítězem této zakázky se stala společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. pro kterou pracuje na manažerské pozici matka Ing. Broscheho Regina Gabrielová. Ta je zároveň jednatelkou dceřiné společnosti vítězného dodavatele pod názvem Advantis Medical, s.r.o. Tuto skutečnost ovšem Ing. Brosche nezmínil po celou dobu procesu zadání veřejné zakázky. Naopak učinil opět čestné prohlášení o nepodjatosti.

Střet zájmů v tomto případě byl ještě umocněn skutečností, že Ing. Brosche převedl svou společnost PROSPITAL, skrze kterou administroval zakázky pro Nemocnici Na Františku, na svou matku Reginu Gabrielovou ještě v průběhu zadávání předmětné zakázky na anestetika, a to dne 19. 12. 2019. K výběru vítězného dodavatele PROMEDICA PRAHA GROUP přitom došlo až dne 8. 1. 2020. Ve výsledku tak manažerka vítězného dodavatele dokončila administraci zakázky, o kterou se sama ucházela.

Nebyla to také první veřejná zakázka, kterou u Zadavatele vyhrála PROMEDICA PRAHA GROUP po dobu trvání smluvního vztahu na administraci zakázek se společností Ing. Broscheho. Zvítězila také v zakázce na dodávku léčivých přípravků pro rok 2018 zahájené dne 6. 10. 2017. Přitom, jak vyplývá z dokumentů vysvětlující zadávací dokumentaci, potenciální druhý dodavatel v této zakázce napadal zadávací dokumentaci pro diskriminačně nastavená kritéria.

Konkrétně uvedl, že pro určitou skupinu roztoků nemocnice požadovala, aby neobsahovala více než 50% sójového tuku, přičemž neexistovala žádná klinická studie, která by dokládala, že takový požadavek je z lékařského pohledu pro pacienta výhodnější. Naopak konkurentní uchazeč sdělil, že z lékařského pohledu a dosavadních zkušeností z trhu jsou přípravky s vyšším obsahem sójového tuku hojně pacientům podávány. Marek Brosche ovšem nevyhověl jeho žádosti o to, aby zvážil upravení specifikace složení jednotlivých produktů tak, aby se veřejné zakázky mohlo účastnit více dodavatelů a aby nemocnice získala výhodnější nabídky pro jednotlivé části. 

V dalších pěti bodech vysvětlení zadávací dokumentace uchazeč napadal skutečnost, že kritéria jsou nastavena tak, že odpovídají pouze jedinému přípravku na trhu, ačkoliv pro to neexistoval legitimní důvod. Ani těmto požadavkům nebylo vyhověno a vítězem veřejné zakázky se stala PROMEDICA PRAHA GROUP.

Konečně pak naše podezření ohledně aktivit Ing. Broscheho v Nemocnici Na Františku umocňuje také skutečnost, že si před prvním smluvním vztahem s nemocnicí na administraci veřejných zakázek změnil své úřední jméno. Ještě v okamžiku obhajoby své diplomové práce dne 22. 9. 2016 byl uveden jako Marek Vyoral. Tou dobou jeho matka Regina Gabrielová užívala své úřední jméno Vyoralová. Měsíc poté, dne 1. 11. 2016, kdy vzniká první smluvní vztah mezi Nemocnicí Na Františku a Ing. Broschem na administraci veřejných zakázek, už je v registru smluv uveden jako Ing. Marek Brosche. Změnou jména tak mohlo být v nadcházejících procesech zadávání veřejných zakázek pro Nemocnici Na Františku docíleno toho, že střet zájmů s dodavatelem PROMEDICA PRAHA GROUP mohl být jen obtížně zjistitelný.

Jednou zadavatel jindy dodavatel

Po bližším ohledání registru smluv vyšlo také najevo, že Broscheho společnost PROSPITAL nazadávala pouze zakázky pro Nemocnici na Františku, ale taky v samotných zakázkách dodávala. Poté, co Brosche začal skrze svou společnost administrovat zakázky pro Nemocnici Na Františku z kraje roku 2017 již v dubnu změnil roli a z organizátora veřejných zakázek byl jako dodavatel osloven v uzavřené výzvě samotnou nemocnicí k dodání vyšetřovacích světel. 

Dodávku nemocnice objednala u společnosti PROSPITAL dne 6. 4. 2017 za 484 710 Kč. V okamžiku dodávky přitom společnost neměla žádné zaměstnance a předmětem její činnosti bylo pouze poradenství v oblasti administrace veřejných zakázek. Jak a kde z ničeho nic PROSPITAL získal vyšetřovací světla pro dodávku nemocnice není zřejmé.

Vývoj v kauze

Jelikož aktivity Marka Broscheho v oblasti veřejných zakázek v Nemocnici Na Františku vzbuzují pochybnosti o řádném průběhu zadávacích procesů, obrátili jsme se s podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten bude především přezkoumávat podlimitní zakázku na dodávku krevních přípravků Oblastní nemocnicí Kladno. Jelikož všechny zbylé zakázky spadají pod zákonný limit pro zakázky malého rozsahu, Úřad nemá pravomoc do nich už zasáhnout. 

O výsledku přezkumu a dalším vývoji budeme dále informovat.  

Příloha:
Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Pro více informací kontaktujte [email protected]
Stav ke dni 24. 9. 2020.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář