Prezident omilostnil Miloše Baláka. Přečtěte si, za co byl odsouzen v pravomocném rozsudku.

Tisková zpráva Hradu ze dne 26. března 2022 asi překvapila všechny. Prezident porušil své předvolební sliby, že milosti bude užívat minimálně a výlučně v „humanitárních“ případech. 

 

Protože případ pana Baláka se týkal korupčního trestného činu spáchaného v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, rozsudek kladenského soudu jsme si vyžádali. 

 

ROZSUDEK 

v anonymizované podobě si můžete sami přečíst a udělat si názor, jak moc se lišila realita, kterou soud zjistil z odposlechů od té, kterou obžalovaní tvrdili před soudem. 

Vybrali jsme několik zajímavých pasáží z rozsudku, které popisují, jak „nevinný“ pan Balák opravdu je. Nutno podotknout, že vedle pana Miloše Baláka byl odsouzen i pan Libor Tkadlec k podmíněnému trestu a a jeho Tkadlecův zaměstnavatel společnost Energie – stavební a báňská, a. s. (dále jako „ESB“) mimo jiné k zákazu plnění veřejných zakázek na 3 roky. Kromě pana Baláka však nikdo milost neobdržel. Pan prezident tedy asi nabyl dojmu, že ona nespravedlnost byla ze strany soudu selektivní a pouze vůči panu Balákovi, který obdržel trest nejzávažnější, tedy nepodmíněný. 

 

Po přečtení rozsudku je třeba říci, že je s podivem, že byly odsouzeny jen dvě fyzické a jedna právnická osoba. Osob zapojených do trestné činnosti zde bylo vskutku o hodně více. 

 

Co se ve stručnosti stalo?

  • Obžalovaní se domluvili dopředu, kdo zakázku vyhraje. 
  • Upravili kvalifikační podmínky tak, aby je splňovala pouze jedna (domluvená) firma, a to díky práci na předchozí zakázce pro Lesní správu Lány. 
  • Protože to bylo moc okaté, tak kvalifikační podmínky rozvolnili, ale u konkurentů si (patrně za úplatu, jak vyplývá z jednoho z důkazů, viz citace z Respektu níže) zařídili, aby podali nabídky vyšší.
  • Další aktéři (geodeti, projektanti i právníci, kteří zakázku pro Lesní správu Lány připravovali – mezi nimi hlavně bývalá místopředsedkyně ÚOHS Koblihová) byli dopředu domluvení, jak zakázku připravit.
  • Geodeti úmyslně špatně zaměřili reálný stav.
  • Projektanti vyprojektovali nafouknutý projekt.
  • Zvolila se metoda provedení stavby, kterou není možné zpětně zkontrolovat (rozuměj: např. objemy použitého betonu si mohla stavební firma vycucat z prstu a vyfakturovat).
  • Fakturovaly se i neprovedené práce, k čemuž policie bohužel nesehnala dostatek důkazů.

 

Možná se divíte, proč mezi odsouzenými nefiguruje i např. kancléř Mynář. Je to patrně tím, že si na prostorové odposlechy dával větší pozor. Ale podívejte se, co z obžaloby vytáhnul např. týdeník Respekt:

Proč bylo důležité, aby se Syner na zakázce podílel, není jasné dodnes. „I když to vyhrajeme, musíme to vyhrát s nima. To je daný z Hradu. Odlákaj ty ostatní nějakým způsobem. To zařizujou oni. My jim tady dáme dvacet třicet milionů, ať tady vůbec neotravujou. Protože tam ty peníze na to jsou schovaný,“ říkal Tkadlec do odposlechů ve své lánské stavební buňce o tom, že Syner mu má pomoct vyšachovat ostatní zájemce o zakázku (firma pak po policejním zátahu z „etických důvodů“ od partnerství odstoupila).

 

 

Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (…). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat,“ zachytili třeba policisté, jak se manažer Energie Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

 

 


Vybrané citace z rozsudku:

 

116. (…) Důvod je přitom jednoduchý. Obž. [celé jméno obžalovaného] zcela  nepokrytě popisoval, kolik miliónů až desítek miliónů korun se toho dá právě touto metodou skrýt, aby z toho vzešla možnost vyfakturovat práce, které už nikdy nikdo neodhalí, že ve skutečnosti nebyly provedeny. Je pak naprosto podružné, že metoda kamenné zdi je levnější než metoda prefabrikátů, protože o úsporu peněz ze státního rozpočtu tu zjevně nikomu nešlo. Důležité naopak je, že metoda prefabrikátů  neumožňovala postup, kdy by podle obž. [celé jméno obžalovaného] byly skutečně provedené práce popsány tak, aby mohly být vyfakturovány ve větším rozsahu – rozuměj dráž, než na kolik by skutečný rozsah prací jinak vyšel. 

 

118. (…) ESB se v podobě geodetického zaměření flagrantně podílela na tvorbě podkladů pro projektovou dokumentaci na II. etapu zabezpečení svahů v okolí Klíčavy, přestože se sama o tuto zakázku ucházela. Nežádoucí pozornost zaměřená na možný střet těchto dvou veličin byla odvracena tím, že tuto skutečnost z projektové dokumentace nelze zjistit, třebaže i svědek [příjmení] připustil, že bývá obvyklou součástí dokumentace označení subjektu, který zaměření provedl. I z těchto indicií tedy lze vysledovat, že popisované jednání bylo vedeno nezákonnými záměry, které měly zůstat skryty.

 

122. (…) činnost obž. [celé jméno obžalovaného], jíž projektanty ze společností VRV i Valbek ovlivňoval. Již bylo osvětleno, že se tak dělo na základě uvedení jako„ pravá ruka“ obž. [celé jméno obžalovaného], a v této exponované pozici pak obž. [celé jméno obžalovaného] dle desítek zajištěných odposlechů podobu projektové dokumentace, soupisu prací a jejich nacenění spoluformoval. A nezůstalo jen u toho, obž. [celé jméno obžalovaného] projektanty kontroloval, ubezpečoval se, že vše bude podle jeho představ, a pokud tomu tak nebylo, okamžitě zasáhl buď sám, nebo např. informováním Ing. [příjmení], jako se tomu stalo za účelem shora popsané změny v subjektu provádějícím geodetické zaměření. Výsledkem dlouhodobých tlaků obž. [celé jméno obžalovaného] bylo to, že obž. [příjmení] zaslal výsledky své projektantské práce, jak bylo zjištěno znaleckým posudkem Ing. [příjmení] a svědek to ani nijak nezastíral, přímo obžalované společnosti ESB. A to v době těsně před skončením činností projektanta, v pokročilém stadiu, kdy na trhu protřelá stavební společnost disponovala, včetně cenových aspektů zakázky, všemi podstatnými skutečnostmi, z nichž pak mohla vycházet při tvorbě vlastní cenové nabídky. Toho se jinému z uchazečů o zakázku zjevně nepoštěstilo. Důležitost aktivního postupu obž. [celé jméno obžalovaného] je demonstrována na situaci, kdy Valbek (svědek Kyselák) počítal ve svém návrhu se zdí s prefabrikáty, na což okamžitě reagoval obž. [celé jméno obžalovaného] a autoritativně nabádal k tomu, aby Ing. [příjmení] charakter návrhu změnil na metodu, již v odposleších velebil jako metodu, která umožní ESB fakturovat i částky v řádu nižších desítek miliónů navíc a zamaskovat skutečný rozsah prací.

 

128. (…) A nejen to, obž. [celé jméno obžalovaného] projektantovi rovnou oznámil, že v projektu budou změny: místo třímetrových kotev budou v projektu kotvy dvojnásobné, vrstva stříkaného betonu namísto 100 až 150 (mm) má být dle obž. [celé jméno obžalovaného] 200 až 250 mm, tedy dvou až dvouapůlnásobná. Současně také obž. [celé jméno obžalovaného] určil, že„ když se baví o ceně, tak se to musí udělat tak, aby se ta cena motala kolem 250 (mil. Kč)“. Poté, co se svědek [příjmení] ujistil, že tedy má navýšit objemy, na což od obž. [celé jméno obžalovaného] dostal kladnou odpověď, ještě obž. [celé jméno obžalovaného] požadoval, aby výsledná cena nebyla kulatá, ne přesně 250 mil. Kč, ale třeba 241 mil. nebo 249 mil. Kč.

 

140. Naprostá ignorace společenstevní kultury co do protikorupčních snah byla na straně ESB výrazně viditelná ve výpovědi svědkyně [příjmení], což je na jednu stranu překvapivé, když šlo o její čelní představitelku, na druhou stranu to zapadá do obrazu ESB jako společnosti, kde nekalý průběh zadávacího řízení nikomu na obtíž nebyl. Svědkyně nejenže o žádném preventivním programu, nebo alespoň jeho dílčím prvku (školení či metodice apod.) nic nevěděla, sama nic nepodstoupila, ale za dostatečně nastavený postup označila např. to, že se veřejné soutěže probíraly na obchodních poradách, zpracování nabídek podléhalo souhlasu dvou lidí a zakázky nad 10 mil. Kč schvaloval Ing. [příjmení]. Stěží uvěřit tomu, že z úst tehdejší vedoucí pracovnice kontrolního oddělení zaznělo, že právě tyto vetché jevy, nezpůsobilé zamezit selhání jednotlivce ani selhání systémovému, měly zastavovat případné nezákonné praktiky ve společnosti, čehož jasným dokladem je nyní projednávaná trestná činnost.

 

K znaleckému posudku, který si nechali vypracovat obžalovaní:

 

155. Uzavřel-li posudek, že technologie použitá při pracích na II. etapě sanací byla levnější a umožnila úsporu ve výši desítek miliónů korun, pak nejen zadavateli, ale i zpracovatelům posudku opětovně poněkud unikla podstata věci. Znovu platí, že obžalovaní nestojí před soudem za to, že nehospodárně provedli práce určitým způsobem, ale to, že při výběrovém řízení pletichařili ve prospěch určitého subjektu, který tak pro sebe mohl generovat jinak nejistý zisk. O úspory pro LSL, potažmo stát, v tomto případě vůbec nikomu nešlo, všem bylo lhostejné, kolik ze státního rozpočtu bude utraceno, však také slovně své představy v tomto směru dostatečně srozumitelně formulovali jak obž. [celé jméno obžalovaného], tak obž. [celé jméno obžalovaného]. Hospodárnost jejich primárním zájmem nebyla, nebyla ani primárním bodem obžaloby, a tak mezietapové hodnocení úspory otázku trestnosti jednání obžalovaných neovlivňuje.

 

K okruhu zapojených osob do korupčního jednání:

 

159. Napříč poznatky vzešlými z dokazování se vyskytují a prolínají zjištění, že na všech úrovních projektu, od samého počátku (před jeho formálním vznikem) až po fázi jeho stavební realizace všechny zainteresované subjekty velmi dobře věděly, že se nezákonně podílejí na komplexu jednotlivých činností, v jehož důsledku zakázka na II. etapu sanačních prací v okolí vodní nádrže [ulice] spěje k předem vytčenému cíli v režii obžalovaných, resp. v širším měřítku v režii LSL spolu s ESB a jejich reprezentantů a spřízněných osob. To se týká předně všech tří obžalovaných osob, ale také nejdůležitějších z dalších aktérů kauzy – společností S, VRV a Valbek (a minimálně některých jejich představitelů – svědci [příjmení], [jméno], [jméno], Cihlář, [příjmení]) či Ing. [příjmení], svědků [jméno], [příjmení], Koblihové, [příjmení] a případně dalších osob s okrajovější účastí na věci (např. svědek [příjmení], který bez obtíží s obž. [celé jméno obžalovaného] dopředu domlouval podrobnosti k zakázce i to, jak konkurenci předložit nevýhodnější cenovou nabídku).

 

184. (…) Jednalo se o trestnou činnost promyšlenou, hluboce skrytou, páchanou s maximální snahou o krytí zákonem o veřejných zakázkách a vytvořením iluze naprostého souladu se zákonem, spočívající v trestném jednání více kooperujících osob, během níž byl každý krok, každý postup v trestném jednání dopředu jasně vytyčen. Navíc k trestné činnosti docházelo dlouhodobě a infikovala celou veřejnou zakázku už dlouho před tím, než byla vůbec zveřejněna alespoň v podobě jejího záměru. Na trestné činnosti mělo aktivní podíl vícero subjektů jak z řad fyzických osob, tak právnických, kdy každý, kdo se na jakékoli fázi projektu podílel, aniž by uspěl ve výběrovém řízení, učinil nejlepší legální nabídku, či alespoň byl legální cestou osloven někým, kdo měl právo tak učinit, si takzvaně zavdal, když buď inkasoval veřejné finanční prostředky, nebo totéž jinému umožnil, aniž k tomu vedla standardní, se zákonem souznějící cesta.

 

186. U obž. Miloše Baláka navíc přistupuje fakt, že to byl právě on, kdo celé trestné jednání, které je obžalovaným kladeno za vinu, umožnil; bez něj by trestná činnost nebyla možná, když byl pojítkem mezi všemi trestně zaangažovanými subjekty. K tomu zneužil svého zaměstnání, nejvyššího postavení v čele LSL, které mu umožnilo trestnou činnost naplánovat a poté už jen v průběhu výběrového řízení držet otěže popuštěny. Spolu s ESB, která by ponejvíce profitovala materiálně, pak obž. Libora Tkadlece obhrouble a systematicky ohýbal zákon o veřejných zakázkách (…)

 

 

Pro více informací kontaktujte [email protected]

Stav ke dni 1. 4. 2022.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář