Praxe udělování finančních darů a odměn starostům činí obcím stále potíže

Problematikou udělování finančních darů a mimořádných odměn starostovi jsme se zabývali již v případě obce Hamr na Jezeře. Zajímavá problematika udělení mimořádné odměny starostovi za mimořádné nasazení při pořádání kulturní akce se objevila znovu, tentokrát v obci Rádlo, kde mají s odměňováním starosty více problematických zkušeností. 

 

V obci Rádlo zastupitelstvo mezi lety 2018 a 2020 schválilo nejprve finanční dar a posléze dvě mimořádné odměny starostovi obce. Domníváme se, že všechna tři usnesení byla v rozporu se zákonem o obcích, a proto jsme podali podnět na Ministerstvo vnitra k výkonu státního dozoru. Cílem podnětu však nebylo zpochybnit činnost konkrétního starosty menší obce, nýbrž umožnit obohacení výkladové a rozhodovací praxe Ministerstva vnitra a správních soudů. 

 

 

Zakázaný dar a mimořádná odměna bez odůvodnění 

 

Usnesením z roku 2018 zastupitelstvo schválilo starostovi dar. Zákon o obcích v tomto směru nedává žádný prostor pro pochyby, že by něco takového bylo vůbec možné. Ustanovení § 71 odst. 4 zní: 

Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce.” 

Stejně tak mimořádná odměna schválená zastupitelstvem obce v roce 2020 ve výši šedesát tisíc korun nesplňuje základní zákonný požadavek, jelikož usnesení zastupitelstva zcela postrádá odůvodnění poskytnutí mimořádné odměny, které zákon výslovně požaduje. 

Domníváme se, že tato dvě usnesení jsou základními pochybeními, na které by si měly dávat obce pozor.
Schvalování daru starostovi nemůže v obci působit transparentně stejně jako udělení mimořádné odměny bez odůvodnění. 

 

 

Mimořádná odměna za pořádání akcí starostovi nenáleží 

 

Pokud existuje náležitý důvod pro udělení mimořádné odměny, musí být uveden v usnesení zastupitelstva o jeho schválení. V případě usnesení zastupitelstva obce Rádlo z roku 2019 je jako důvod mimořádné odměny uvedeno mimořádné nasazení starosty při přípravě, realizaci a organizaci výročí 600 let obce Rádlo. 

Přestože se tento postup může zdát jako správný, Ministerstvo vnitra a Nejvyšší správní soud označují zajišťování a účast starosty obce na veřejných, sportovních či kulturních akcích součástí výkonu jeho funkce. Nejvyšší správní soud k tomuto uvádí ve svém rozhodnutí č.j. 10 As 102/2020-69 ze dne 15. března 2022 následující: 

  

„NSS si je vědom toho, že neexistuje taxativní výčet toho, co spadá pod výkon funkce starosty, a je proto těžce rozeznatelné, co lze pod výkon funkce starosty ještě podřadit, a co již ne. V dané věci zajišťování kulturních, sportovních a rekreačních akcí v obci včetně aktivní účasti starosty v průběhu těchto akcí zcela jistě spadá pod výkon funkce starosty. Jak sama stěžovatelka uvádí ve svých podáních, starosta vykonával tyto činnosti pro obec, tedy v zájmu obce. Aktivity starosty lze v obci, jakou je stěžovatelka, podřadit pod výkon funkce starosty, neboť zajištění těchto akcí je v zájmu obce a především občanů, čímž je rozvíjen společenský život v obci a určitá občanská soudržnost.“ 

 

Problematika mimořádného odměňování komunálních politiků je dlouhodobě citlivým tématem ve společnosti. Jde navíc o záležitost snadno zneužitelnou. Vzhledem ke stále relativně čerstvé právní úpravní úpravě výše zmíněných ustanovení a vzhledem ke stále velmi omezené rozhodovací praxi správních soudů jsme naším podnětem chtěli nabídnout ministerstvu vnitra praktický příklad, na kterém lze vystihnout správnou praxi při mimořádném odměňování členů zastupitelstev obcí.

 

O výsledku posouzení zákonnosti postupu zastupitelstva obce Rádlo vás budeme informovat.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář