Návod pro přijímání mimořádných odměn zastupitelům obcí podle rozhodovací praxe Ministerstva vnitra

Udělování mimořádných odměn zastupitelům obce jsme v Oživení řešili opakovaně s cílem specifikovat relativně vágní legislativní úpravu § 76 zákona o obcích, která se do zákona dostala až novelou účinnou od 1. 1. 2018. Vzhledem k tomu, že schvalování odměn politiky politikům je logicky pro veřejnost citlivou záležitostí a v minulosti se tento institut zneužíval, zavedl zákonodárce správně do zákona vyšší míru povinné transparentnosti při schvalování odměn. Tento návod je věnován zastupitelstvům, které chtějí ocenit mimořádný výkon svého zastupitele a chtějí to udělat správně. 

  1. Do pozvánky na jednání zastupitelstva vložte bod “Udělení mimořádné odměny dle § 76 zákona o obcích”

Dle § 76 odst. 4 zákona o obcích je nutné o plánovaném udělení mimořádných odměn dopředu informovat veřejnost. Jde o jediný případ, kdy zákon specifikuje, co musí být obsahem pozvánky na připravované zastupitelstvo. Pokud tento bod nebude uveden v pozvánce, nelze mimořádnou odměnu udělit, resp. Vyplacení takové odměny bybylo bezdůvodným obohacením obdarovaného zastupitele. 

Ministerstvo vnitra je toho názoru, že bez výslovného uvedení, že se jedná o odměnu “mimořádnou”, není dodržen zákonný postup dle ustanovení § 76 odst. 5 zákona o obcích, nadto lze předpokládat, že toliko pouhý odkaz na číselné označení zákona o obcích bez znalosti obsahu daného zákonného ustanovení, případně možnosti seznámit se s jeho obsahem v době projednávání návrhu na poskytnutí odměny, nevyjadřuje požadavek na transparentní nakládání s obecními prostředky a nepředstavuje tak možnost veřejné kontroly ze strany občanů.  

Jinými slovy, do pozvánky nestačí vložit bod programu např. s názvem “Schválení usnesení dle § 76 zákona o obcích.” V pozvánce musí být uvedeno, že se plánuje schválit “mimořádná odměna”.

 

  1. Bod k mimořádným odměnám NELZE přidat do programu až v průběhu zasedání zastupitelstva

Ministerstvo s odkazem na § 76 odst. 4 zákona o obcích uvedlo, že postup dle § 94 odst. 2 téhož zákona v případě mimořádných odměn není možný. Nemožnost zařazovat bod o mimořádných odměnách do programu probíhajícího zasedání zastupitelstva obce postupem podle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obcích, dovozuje Ministerstvo vnitra z judikatury, a to např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. září 2013, č. j.: 8 Aps 2/2013-71., Ten dovodil, že konkrétní obsah programu zasedání zastupitelstva obce a seřazení jeho jednotlivých bodů je součástí práva obce na samosprávu. Zařazení nového bodu na program zasedání zastupitelstva až v průběhu tohoto zasedání je tak připuštěn. Schválení takto nově zařazeného bodu je však možné jen tehdy, je-li takový návrh věcně připraven ke schválení a nebrání-li schválení jiné zákonné ustanovení. A právě takovým zákonným zákazem je nově § 76.

 

  1. Odůvodnění mimořádné odměny musí být vtěleno do samotného usnesení

Odůvodnění poskytnutí mimořádné odměny musí být uvedeno v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta (§ 76 odst. 5 zákona o obcích). 

Pamatujte přitom na to, že zastupiteli nelze udělit mimořádnou odměnu za (kvalitní) výkon jeho funkce. Mimořádná odměna není “třináctým platem” zastupitele, a to ani starosty. Členovi zastupitelstva obce může být poskytnuta mimořádná odměna, ale jen za splnění “mimořádných nebo zvláště významných úkolů”.


  1. Výše mimořádné odměny

Výše odměny je zastropována zákonem, konkrétně § 76 odst. 2 a 3, a liší drobně v tom, zda jde o uvolněného nebo neuvolněného zastupitele 

“Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 

Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář