Payerův dům pro exposlance Pateru?

Exposlanec Patera v roce 2008 spolurozhodoval o přiznání dotace na opravu historického domu v Lokti, jehož je v současné době spoluvlastníkem – je to jen náhoda?

Oživení se v roce 2008 zabývalo střetem zájmů dnes již bývalého poslance Parlamentu ČR Ing. Miloše Patery. Patera totiž v době, kdy byl poslancem Parlamentu ČR a členem rozpočtového výboru PS, zároveň zastával funkci předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě, v jejíž prospěch byla v rámci schvalování rozpočtu na rok 2008 přiznána dotace ve výši 5 mil. Kč na rekonstrukci objektu Morstadtův dům (nyní Payerův dům), který tato společnost vlastní.

Patera byl přítomen na schůzi rozpočtového výboru PS, na které se projednával vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2008 a hlasoval pro přijetí usnesení, aniž by učinil oznámení o osobním zájmu ve smyslu § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ač tak byl povinen učinit, když byl veřejným funkcionářem a zároveň působil v dozorčí radě společnosti, v jejíž prospěch se v rámci rozpočtu státní dotace schvalovala.

V dubnu roku 2008 Oživení proto ve věci střetu zájmů poslance Patery podalo žalobu o porušení povinnosti veřejného funkcionáře podle tehdy platné úpravy obsažené v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Toto řízení bylo ovšem zastaveno, neboť dne 20. 6. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 216/2008 Sb., který novelizoval zákon o střetu zájmů a jenž zrušil možnost vyvolat soudní řízení o uložení pokuty za porušení povinnosti veřejného funkcionáře.

Vzhledem k změně právní úpravy byla řízení zahájená před nabytím účinnosti zmíněné novely zastavena, a to včetně řízení proti Paterovi zahájenému na návrh Oživení. Nadále je podle zákona o střetu zájmů možný pouze postih pro přestupek. Oživení proto ještě v roce 2008 podalo proti Paterovi oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů.
Nicméně toto řízení Mandátový a imunitní výbor PS v září 2008 zastavil, aniž by se obtěžoval své rozhodnutí jakkoliv odůvodnit. Přístup Mandátového a imunitního výboru PS v dané věci svědčí o jeho lhostejnosti a neochotě se podaným oznámením blíže zabývat, což ve svém důsledku znamená popření smyslu zákona o střetu zájmů a jeho sankčních mechanismů.

Jisté nejasnosti jsou spjaty i s poskytovatelem dotace.    

Když se Oživení v únoru roku 2008 dotazovalo u Ministerstva financí ČR, zda obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě byla poskytnuta dotace na rekonstrukci historického domu v Lokti, bylo ze strany MF odpovězeno, že se akce přesouvá do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Dle informací Ministerstva financí z roku 2011 však k avizovanému převodu nikdy nedošlo, neboť rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny převod zamítl (jejímž členem byl stále Patera) a schválená dotace byla uvolněna z kapitoly všeobecné pokladní správy, jejímž správcem je Ministerstvo financí.

Doporučení Ministerstva financí, aby akce podobného typu byly řešeny věcně odpovídajícími ministerstvy, tedy aby akce rekonstrukce historického domu byla převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj, z nepochopitelných důvodů nebylo schváleno.

Poslanec Patera po celou dobu tvrdil, že ve společnosti České lázně v Evropě, o.p.s. působí pouze v jejím dozorčím orgánu a nedisponuje žádnými vlastnickými právy v této společnosti a že jeho jediným záměrem je dozorovat řádné čerpání přiznané státní dotace.

O pár let později je však situace zásadně jiná. Podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku je Patera předsedou správní rady v Českých lázních v Evropě, o.p.s., přičemž od 24. 8. 2011 je novým zakladatelem této společnosti společnost Payerhouse, s.r.o., jejímž společníkem a jednatelem je právě Patera a jeho stranický kolega z ODS Jaroslav Dolina (každý má obchodní podíl 50 %).

Máme skutečně věřit tomu, že je jen náhoda, že Patera je dnes faktickým spoluvlastníkem historického Payerova domu zrekonstruovaného ze státních dotací, na jejichž schvalování participoval, a že se naopak nejedná o dobře naplánovaný a díky nedůslednosti státních orgánů uskutečněný cíl?

dokumenty:

žaloba na Pateru
Mandátní a imunitní výbor, 2008
odpověď MF, r. 2008
odpověď MF, r. 2011

Stav ke dni prosinec 2011

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář