Kly – účelové dělení veřejné zakázky?

V průběhu října 2011 obdrželo Občanské sdružení Oživení podnět týkající se možného účelového rozdělení veřejné zakázky v obci Kly. Oživení dlouhodobě bojuje za transparentnost v zadávacích řízeních, a proto na podnět aktivně reagovalo. Zažádalo si o podklady a podalo podnět směřující prošetření úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Obec Kly, nacházející se ve Středočeském kraji, zveřejnila během června 2010 dvě poptávková řízení, která směřovala k vytvoření sítí, zejména vodovodních, ve dvou částech obce. První řízení neslo název „Prodloužení vodovodního řadu Dolní Vinice“. Ve druhém případě pak označení „Zasíťování obecních pozemků v lokalitě Kly – Hoření Vinice“. Jednalo se tedy o provedení stavebních prací s velmi podobným předmětem stavby. V obou řízeních zvítězila tatáž společnost a to s nabídkovou cenou 1 496 459,- Kč v případě první zakázky a 5 864 952,- Kč v případě druhé zakázky. Obě ceny jsou uváděné s DPH. Smlouvy byly uzavřeny s vítězným uchazečem 17. 6. 2010, resp. 2. 7. 2010. Stavební práce jsou dnes již zrealizovány a profinancovány.

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“) stanoví ve svém § 13 odst. 3 toto: „Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně.“ Limity jsou stanoveny v ustanovení § 12 ZVZ. V tomto případě jsou relevantní zejména limity stanovené v odstavcích 2 a 3 tohoto paragrafu. Z nich si dovodíme, že hranicí pro to, zda se průběh zadávání zakázky bude řídit ZVZ nebo nikoliv je v případě stavebních prací částka 6 milionů korun (do této hranice se pak jedná o zakázky malého rozsahu, při jejím překročení o zakázky podlimitní).

Tato hranice má, jak výše naznačeno, stěžejní dopad, neboť zadavatel, pokud se nedostane nad tuto hranici, tak nemusí postupovat podle ZVZ, což vyplývá z § 18 odst. 3 ZVZ. Pro úplnost je třeba dodat, že zákonná výjimka z aplikace zákona se nevztahuje na jedno ustanovení, a to na § 6 ZVZ, který zní: „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ Dikce tohoto ustanovení je použitelná pro veškeré typy zakázek, tedy i pro zadavatele zakázek malého rozsahu. Je ale zřejmé, že zákonné mantinely § 6 ZVZ jsou poměrně neostré, což ve spojení s neochotou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS“) prošetřovat podezřelé zakázky malého rozsahu (až na výjimky spočívající ve flagrantním porušení § 6 ZVZ), dává velkou možnost pro používání netransparentních postupů.

V případě zakázek v obci Kly je zřejmé, že právě jejich zadání v samostatných řízeních způsobilo, že Obec se ocitla pod limitem 6 milionů korun a nemusela se tedy řídit ZVZ. V případě zadání těchto prací v rámci jednoho řízení už by byl limit překročen a aplikaci ZVZ by se pak nedalo vyhnout.

Pro posouzení zda došlo k účelovému rozdělení zakázky, a tedy k jednání v rozporu s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ, není ovšem pouhý odkaz na výši finančního plnění postačující. Obecně se má za to, že je třeba, aby rozdělené zakázky vykazovaly věcnou, časovou a místní souvislost. Oživení má za to, a proto také podalo podnět na ÚOHS, že všechny tyto podmínky byly naplněny.

Z hlediska věcné souvislosti je třeba konstatovat, že obě zakázky spočívají v realizaci stavebních prací a to obdobného charakteru. Pokaždé se jednalo o pokládku infrastrukturních sítí (zejména vodovodních). Časovou souvislost považujeme za naplněnou s ohledem na to, že nabídky na stavební práce měly být podány do 16. 6. 2010, resp. do 23. 6. 2010. Tedy časová souvislost je zde významná. Místní souvislost je dána tím, že stavební práce na obou zakázkách měly být prováděny na katastrálním území téže obce.

Domníváme se, že podezření na účelové rozdělení zakázky navíc přiživuje fakt, že obě dvě zakázky provedl stejný stavebník. Rozhodnutí o rozdělení zakázky mohlo mít podstatný vliv na výši nabídkové ceny a tudíž výběr nejvhodnější nabídky, protože nezveřejněním zakázky v Informačním systému zadávání veřejných zakázek došlo k omezení informovanosti širšího okruhu zájemců, což mělo vliv na omezení konkurenčního prostředí.

Stav ke dni 6. března 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář