Česká zemědělská univerzita

Oživení obdrželo v rámci činnosti právní poradny podnět týkající se veřejné zakázky ,,Zabezpečení počítačové sítě České zemědělské univerzity (ČZU) zařízením Intrusin Prevention Systém“. Na konci roku 2011 vypsala ČZU veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou dle zadávací dokumentace ve výši 1.999.999,- Kč bez DPH.

Dle našich informací byly vybrané požadavky na dodavatele nastaveny diskriminačním způsobem, aby je mohl splnit pouze jeden konkrétní dodavatel. V zadávací dokumentaci ČZU požaduje, aby dodavatel splnil tyto kvalifikační předpoklady:

  • GoldPartner 2012
  • Advanced Networking Specialist
  • Network Security Specialization
  • ISO 20000:2005 systém managementu služeb IT
  • ISO 9001:2000 systém zajišťování kvality
  • ISO 27001:2005 systém ochrany informací
  • ISO 14001:2004 systém environmentální ochrany
  • Dokládá se prostou kopií certifikátů.

Dále v části zadávací dokumentace ,,Technici“ uvádí následující požadavky:

,,Dodavatel musí mít v zaměstnaneckém poměru minimálně 1 technika s expertní certifikací výrobce „Certified Security Expert“, minimálně dva techniky s expertní certifikací výrobce „Master Accredited System Engineer“ a minimálně 6 techniků s certifikací výrobce „Accredited System Engineer“.

Uvedená specifikace požadavků byla dle našich zjištění neopodstatněně konkrétní. Na trhu jistě existuje řada dodavatelů, kteří by jinak splnili požadavky zadávací dokumentace a budou vyřazeni např. pouze proto, že nejsou držiteli certifikace GoldPartner 2012. Nadto se domníváme, že ČZU by zřejmě obtížně doložila, že např. bez certifikace GoldPartner 2012 není dodavatel schopen rovnocenně dodat předmět zakázky.

Další pochybnosti v zadání uvedené zakázky jsme shledali u stanovení její předpokládané hodnoty. Dle našeho názoru byla hodnota předpokládané ceny zakázky 1. 999. 999,- Kč bez DPH stanovena cíleně se záměrem postupovat mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Našemu názoru přisvědčuje fakt, že hodnoty podaných nabídek jsou nápadně podobné, těsně pod limit předpokládané ceny.

Dodavatel Cena vč. DPH Cena bez DPH
CompuNet s.r.o. (vítězný dodavatel) 2.387.659.20 1.989.716.00
3NET a.s. 2.390.806.80 1.992.339.00
GATEWAY PLUS s.r.o. 2.389.740.00 1.991.450.00

Z výše uvedených důvodů jsme proto v únoru roku 2012 podali podnět k přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V květnu roku 2012 jsme obdrželi vyrozumění o výsledku šetření, ve kterém ÚOHS mimo jiné konstatuje, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. Současně jsme podali podnět ke kontrole na MŠMT a NKÚ. Oba úřady nás následně vyrozuměly o vyřízení podnětu – MŠMT, NKÚ.

Stav ke dni 27.9.2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář