Centrum Palmovka a. s. – netransparentní hodnotící kritéria veřejné zakázky

Oživení v rámci činnosti právní poradny obdrželo podnět týkající se veřejné zakázky akciové společnosti Městské části Prahy 8. Dne 18. března 2013 uveřejnila na profilu zadavatele akciová společnost Centrum Palmovka, jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku Technický dozor investora a koordinátor BOZP vázající se k výstavbě objektu Nová Palmovka. Předpokládaná hodnota uvedené veřejné zakázky byla akciovou společností vyčíslena na 4.000.000,- Kč bez DPH.

Součástí výzvy je způsob hodnocení nabídek a následující hodnotící kritéria:

a) Výše celkové nabídkové ceny bez DPH váha 60%

b) Kvalita návrhu organizačního a procesního zajištění předmětu zakázky s ohledem na ochranu vynaložených investic váha 40%

V rámci hodnotícího kritéria dle bodu b) byla stanovena ještě 2 subkritéria:

1) Procesní schéma zajištění plnění služeb váha 50%

2) Mechanismy zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem váha 50%

Dle našeho názoru jsou subkritéria 1) a 2) uvedené ve výzvě natolik neurčitá a obecná, že si lze těžko představit, jak bude zadavatel podle nich schopen nabídky hodnotit.

Tak například v rámci subkritéria 1) bude zadavatel hodnotit komplexnost, kvalitu a celkovou úroveň procesního schématu. Jako výhodnější bude hodnotit nabídku toho uchazeče, která mu nabídne vyšší kvalitu a úroveň procesního schématu zajištění plnění služeb a jeho grafického schématu a případných dalších grafických znázornění. Dále jako výhodnější budou hodnocena ta procesní schémata, která srozumitelněji a jednoznačněji znázorní vstupy a výstupy dílčích subprocesů a aktivit.

V rámci subkritéria 2) bude zadavatel hodnotit transparentnost, jednoznačnost a efektivitu mechanismů zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem, přičemž jako výhodnější bude hodnotit nabídku, která mu nabídne transparentnější, jednoznačnější a efektivnější melanismy zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem, tedy takové mechanismy, které budou názornější, průhlednější a z nichž bude jednoznačněji plynout vyšší přidaná hodnota pro zadavatele.

Domníváme se, že městská společnost svým postupem porušila zákon o veřejných zakázkách a to především tím, že nedodržela zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Je totiž povinností Zadavatele, aby poskytl v zadávacích podmínkách relevantní, přesné a úplné údaje o způsobu hodnocení nabídek, které by mohli uchazeči zohlednit při rozhodování o své účasti v zadávacím řízení a při následné přípravě svých nabídek.

Vzhledem k výše uvedenému jsme dne 4. dubna 2013 podali podnět k přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ÚOHS nás informoval, že na základě našeho podnětu zahájil 12. dubna 2013 se zadavatelem správní řízení.

Úřad následně vydal ve věci předběžné opatření dle § 117 odst. 1, písm a) ZVZ, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu s dodavatelem.

Zadavatel následně zadávácí řízení zrušil.

Stav ke dni 17.6. 2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář