Praha – vymáhání škody

Hlavní město Praha (HMP) porušilo zákon o veřejných zakázkách, když v r. 2010 zadalo zakázku na provoz metropolitní sítě v hodnotě 196,8 mil. Kč bez soutěže společnosti T-Systems. Za to si vysloužilo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 1,1 mil. Kč. Přesto, že již byla pokuta městem uhrazena a městskému rozpočtu tím vznikla škoda, vedení města otálí s vymáháním náhrady škody po odpovědných osobách.

Škoda ve výši 1,1 mil. Kč je pouze jednou z mnoha škod, která nesprávnou či nezákonnou činností úředníků a volených zástupců Hlavnímu městu Praze každoročně vzniká. Praha nemá k dnešnímu dni stanoveny žádné konkrétní mechanismy, jak tyto situace řešit. Vnitřní předpis řeší postup pro vymáhání škody jen v případech, kdy úředník nevrátí svěřený mobilní telefon či notebook, avšak škody v řádech milionů korun pozornosti unikají. Když se Oživení začalo v březnu 2012 zajímat o to, zda je konrétní škoda ve výši 1,1 mil. Kč po někom vymáhána, popřípadě v jakém rozsahu, Praha zcela otevřeně sdělila, že k takovému postupu nevidí žádný důvod. Oživení postupně v dubnu 2012 oslovilo Kontrolní výbor hlavního města Prahy, ředitele magistrátu hlavního města Prahy a nakonec i všechny pražské zastupitele. Zároveň Oživení vydalo k této věci i TZ.

Ve výzvě ke zjednání nápravy byly zároveň vyjmenovány možné odpovědné osoby a sice:

Ing. Ladislav Kočí, tehdejší ředitel odboru informatiky, který objednal vyjádření a posudky doporučující nezákonný postup, zodpovídal za přípravu jednacího řízení bez uveřejnění a podepsal též nezákonnou smlouvu,

členové rady hlavního města Prahy, kteří dne 17. 8. 2010 přijali usnesení č. 1259, jímž bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce a o uzavření smlouvy s tímto uchazečem,

Ing. René Piták, soudní znalec, který dal dne 17. 5. 2010 hlavnímu městu Praze svůj souhlasný znalecký posudek č. 279/2010,

doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., advokát, který dal dne 14. 6. 2010 hlavnímu městu Praze své doporučující souhlasné stanovisko a který je pro takové případy povinně pojištěn,

Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o., která dala dne 13. 8. 2010 hlavnímu městu Praze své souhlasné vyjádření a která je pro takové případy povinně pojištěna.

Ředitel magistrátu na výzvu Oživení reagoval krátkým přípisem, ve kterém přislíbil někdy v budoucnosti škodu vymáhat, avšak dnes k takovému postupu neshledal dostatečné důvody. Následně se v průběhu měsíců květen a červen 2012 se Mgr. Petra Bielinová za Oživení zúčastnila jednání kontrolního výboru v této věci. Na základě podnětu Oživení požádal Kontrolní výbor Hlavního města Prahy vnitřní odbor legislativní a právní MHMP o vypracování právní analýzy k možnému vymáhání škody. Z předloženého právního stanoviska vyplývají zajímavé právní názory:

1. pokud jde o advokátní kanceláře, u kterých byly objednány a zaplaceny právní rozbory jak při zadávání veřejné zakázky postupovat, byla shledána částečná odpovědnost pouze u Abbot Legal, advokátní kancelář, s.r.o..

2. Ing. Piták, soudní znalec z oboru ekonomika, který se vyjadřoval zejména k otázce, zda může zakázku z technických důvodů provádět pouze současný dodavatel (což bylo ze strany ÚOHS zcela zpochybněno) prý sice pochybil, avšak tímto postupem Hlavnímu městě Praze žádná škoda nevznikla a tedy za nic nezodpovídá. Není bez zajímavosti, že Ing. Piták zpracoval pro Prahu své posudky i v jiné věci, ve které byla následně Praha sankcionována ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (byť zatím nepravomocně).

3. pokud jde o zaměstnance, zde by se dalo uvažovat o Ing. Kočím, avšak posudek neobsahuje konečné stanovisko, zda dle názoru právního odboru je pan Kočí odpovědnou osobou či nikoli,

4. konečně možná odpovědnost členů rady města není v posudku zmíněna ani okrajově.

Na základě výhrad Mgr. Bielinové byol ze strany místopředsedy Kontrolního výboru přislíbeno, že právní odbor své stanovisko naznačeným směrem doplní. Vzhledem ke skutečnosti, že během léta kontrolní výbor nezasedá, lze pokračování ve věci očekávat nejdříve v září 2012.

Na základě interpelace jsme se od Ing. Martina Trnky, ředitele magistrátu opětovně dozvěděli, že Praha škodu ve výši 1,1 milionu vymáhat (minimálně zatím) nebude. Odpovědnou osobou za rozhodnutí škodu řádně a včas vymáhat je dle sdělení ředitele magistrátu ze dne 22. 10. 2012 pouze a jen ředitel odboru informatiky (odbor, který smlouvu uzavřel). Lze tedy mít za to, že škoda nebude nikdy vymáhána po řediteli odboru, který připravoval podklady pro rozhodnutí rady města. Bude-li kdy nějaká škoda ze strany Prahy vymáhána, pak jedině po externí právní kanceláři.

Doplnění ke kauze, listopad 2013: Hlavní město Praha se uložené pokutě bránilo správní žalobou, na základě níž Krajský soud v Brně rozhodnutí předsedy ÚOHS v únoru 2013 zrušil. Dle informací hlavního města Prahy následně předseda UOHS dne 15.5.2013 zrušil i prvoinstanční rozhodnuti UOHS z roku 2011. Správní řízení před ÚOHS pokračuje, Praha se nachází ve stádiu před vydáním prvoinstančního rozhodnutí ÚOHS.

Stav ke dni 29.10.2012, doplněno 29.11.2013

V případě dotazů neváhejte se na nás obrátit.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář