Zastupitelstvo obce Horka je přesvědčeno o své pravdě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Horka I. v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 400.000,- Kč. Obec se s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle svého vyjádření neztotožňuje, žalobu ve správním soudnictví však nepodala. Za účelem vymožení škody po odpovědných osobách vzniklé obci zaplacením této pokuty ani nečiní žádné kroky.

K veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I

Pan starosta nám k této věci sdělil, že podmínky výběrového řízení schvalovalo zastupitelstvo obce na základě „odborného doporučení“. Kdo však toto odborné doporučení učinil, pan starosta již neuvedl. Zastupitelstvo je dle vyjádření pana starosty stále přesvědčeno o své pravdě, přičemž však „pouze nešlo do soudního sporu“.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, resp. předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přitom v otázce posouzení protiprávního jednání obce dospěl k následujícím závěrům: Úřad konstatuje, že zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 6 zákona v návaznosti na § 55 odst. 3 písm. c) zákona, když úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nestanovil odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel dne 15. 7. 2011 smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.“

Dopisem ze dne 3.10.2013 jsme obec výslovně upozornili, že obci vznikla škoda již dnem, kdy obec uhradila uloženou pokutu, tedy dnem 13. 12. 2012 ve výši 400.000,- Kč. Úvahy o identifikaci škůdce či o míře zavinění konkrétních osob proto nejsou časově neomezené. V této souvislosti jsme obec rovněž upozornili, že její postoj spočívající v názoru, že není nutno přistoupit k vymáhání škody, neboť se obec údajně neměla dopustit správního deliktu, není v situaci, kdy je zde existentní pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na místě.

Pan starosta nám ke shora uvedené výzvě sdělil, že obec oslovila společnost, se kterou měla uzavřenou mandátní smlouvu na přípravu a průběh dotčené veřejné zakázky. Bližší informace k věci však již neuvedl (tj . bližší informace o tom, kdo je oním mandatářem, či zda obec vznesla vůči němu nárok na náhradu škody v konkrétní výši. Kauzu budeme nadále sledovat.

Stav ke dni 23.10.2013

Aktualizováno ke dni 5.11.2013

Více informací poskytne Andrea Kohoutková

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář