Městská část Praha 7 vymáhání škody

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v roce 2011 Městské části Praha 7  kromě nápravného opatření spočívající ve zrušení soutěže rovněž i povinnost uhradit náklady správního řízení ve výši 30.000,- Kč. Městská část se vymáháním škody, která na jejím majetku vznikla, nezabývala. Osobu, která byla za chybný postup odpovědná, přitom Městská část znala.

Paní Taťjana Maková, pověřená vedením odboru investic a veřejných zakázek, nám k této věci dopisem ze dne 25. 7. 2013, č.j. MČ P7 022389/2013/OIVZ/MR sdělila, že výše škody nebyla vyčíslena a protože škoda nebyla vyčíslena, nebyla uplatněna vůči projektantovi a proto škoda způsobená MČ nebyla ze strany projektanta ani zaplacena.

K rozhodnutí ÚOHS, zakázka OBNOVA ORTENOVA NÁMĚSTÍ:

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že MČ nedodržela postup stanovený v § 44 odst. 1 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to tím, že nezpracovala správně a úplně zadávací dokumentaci, neboť požadavky zadavatele – MČ nebyly v zadávací dokumentaci specifikovány v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, čímž došlo k podání nesrovnatelných nabídek. Porušení zákona o veřejných zakázkách bylo natolik závažné, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušil a MČ uložil povinnost nahradit náklady řízení ve výši 30.000,- Kč.

Dopisem ze dne 27. 8. 2013 jsme se obrátili na starostu, všechny zastupitele, tajemníka a kontrolní výbor a vyzvali je k vymáhání škody, která na majektu MČ vznikla. MČ vznikla škoda již dnem, kdy MČ uhradila uloženou pokutu, tedy dnem 21. 10. 2011 ve výši 30.000,- Kč. Další škoda může spočívat například v nákladech na zopakování výběrového řízení atp. Každopádně úvahy o identifikaci škůdce či o míře zavinění konkrétních osob nejsou časově neomezené, protože nárok MČ podléhá promlčení.

Dopisem ze dne 19. 9. 2013 nám MČ sdělila, že věc projednalo zastupitelstvo dne 9.9.2013 a nyní vyřizuje zástupce starosty pan Kaštanovský.

Do dnešního dne (17.1.2014) se zástupce starosty Oživení neozval. Na základě opakované infožádosti městská část zopakovala své stanovisko, že „výše škody nebyla vyčíslena a protože škoda nebyla vyčíslena, nebyla uplatněna vůči projektantovi a proto škoda způsobená MČ nebyla ze strany projektanta ani zaplacena.“ 

S ohledem na omezené personální kapacity není v našich silách podat na odpovědné osoby trestní oznámení.

Rozhodnutí ÚOHS
Výzva Oživení (srpen 2013)
Dopis MČ (září 2013)

Stav ke dni 18. 10. 2013, aktualizováno 17.1.2014

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář