Profil zadavatele ŘSD odporuje prováděcí vyhlášce

Zákon o veřejných zakázkách, respektive prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 133/2012 Sb. stanoví, jak má vypadat profil zadavatele. Na základě obdrženého podnětu Oživení prozkoumalo profil zadavatele ŘSD a se zjištěnými nedostatky se v červenci 2013 obrátilo na dozorový orgán Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Kokrétně ŘSD vytýkáme tyto nedostatky:

Podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“) je zadavatel povinen zajistit, aby záznamy obsahovaly informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument – taková informace na profilu zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR zcela chybí, viz příloha č. 1 tohoto podnětu. U většiny položek je totiž uvedeno pouze anonymní „rsd rsd“, pouze jeden dokument vložila osoba označená jako „Iveta Vondrátová“.

Dále ustanovení § 8, odst. 1, písm. c) vyhlášky požaduje uvádět identifikaci dokumentu. Dokumenty jsou ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR nazvány různými zkratkami a vysvětlující kolonka „popis“ až na jednu výjimku neobsahuje žádné upřesnění, co je obsahem toho kterého dokumentu.

Podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. g) vyhlášky je zadavatel povinen zajistit, aby informace byly bezplatně veřejně přístupné. Informace na profilu zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou ve skutečnosti přístupné pouze osobám, které se zaregistrují jako dodavatel a uvedou své osobní údaje v rozsahu obchodní firma / jméno a příjmení, město, ulice, e-mail, viz příloha č. 2. V případě, že se zájemce o informace zaregistruje a přihlásí do systému, je navíc jeho přístup k informacím pravidelně ukončován tak, že je automaticky odhlášen, viz příloha č. 3.

Podle ustanovení § 9, odst. 1 vyhlášky musí být všechny dokumenty označeny jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky. Za takové označení nelze považovat název veřejné zakázky, který je odlišný od názvu veřejné zakázky zveřejněné v ISVZ. Rozdílné názvy veřejné zakázky znemožňují zároveň vyhledávání detailů a dalších zákonem požadovaných dokumentů o té které veřejné zakázce na profilu zadavatele.

Příklad – veřejná zakázka R1 511 – Běchovice –  D1, akt. DÚR/IČ, ev.č. v ISVZ: 228275

název zakázky v ISVZ: „R1 511 – Běchovice –  D1, akt. DÚR/IČ“

název stejné zakázky na profilu zadavatele: „R1 511 Běchovice – D1 – aktualizace DÚR/IČ”

Podle ustanovení § 9, odst. 2 vyhlášky může zadavatel používat pro zveřejněné dokumenty pouze takové formáty, které stanoví příloha č. 3 v části I a) – q) vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR používá i jiné než povolené formáty, například formát ZIP, viz příloha č. 1

Podle ustanovení § 9, odst. 5 vyhlášky je zadavatel povinen zveřejňovat vybrané informace v podobě strukturovaných dat dle přílohy č. 5 vyhlášky. Zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR informace nezveřejňuje v požadované struktuře.

Konkrétně nedodržuje níže uvedený rozsah základních informací:

Bod d) evidenční číslo veřejné zakázky není vůbec vyplněno a proto zakázku nelze spárovat s informacemi uveřejněnými v ISVZ – viz příloha 4 – základní údaje

Příklad – veřejná zakázka R1 511 – Běchovice –  D1, akt. DÚR/IČ, ev.č. v ISVZ: 228275

Bod e) název veřejné zakázky – není uveden shodný název veřejné zakázky jako v ISVZ, nelze proto dohledat dle hledání ve fulltextu, viz příloha 4 – základní údaje

Příklad – veřejná zakázka R1 511 – Běchovice –  D1, akt. DÚR/IČ, ev.č. v ISVZ: 228275

název zakázky v ISVZ: „R1 511 – Běchovice –  D1, akt. DÚR/IČ“

název stejné zakázky na profilu zadavatele: „R1 511 Běchovice – D1 – aktualizace DÚR/IČ”

Navíc na profilu zadavatele nejsou zveřejněny žádné (ani základní) informace o veřejné zakázce vedené v ISVZ pod evidenčním číslem 359996, název veřejné zakázky: „I/10, I/35 PHS Vesecko”, přestože je v ISVZ u této zakázky uveden odkaz na profil zadavatele. Stejně tak nejsou zveřejněny žádné informace například o veřejné zakázce vedené v ISVZ pod evidenčním číslem 232346, název veřejné zakázky:  „I/6 Tašovické údolí most 6-049”. Těchto chybějících zakázek bude pravděpodobně mnohem více.

S podnětem k přezkumu jsme se v červenci 2013 obrátili na ÚOHS. Podnět byl ze strany ÚOHS vyřízen v lednu 2014, úřad pochybení zadavatele neshledal. Naši výtku, že zadavatel zadává na svém profilu veřejné zakázky pod jinými názvy než v ISVZ (a proto je nelze spárovat, respektive dohledat podrobnosti k zakázce na profilu zadavatele) úřad uvádí : „…svým drobným opomenutím zadavatel de facto pouze nepatrně ztížil dohledání některých informací vztahujících se k předmětné veřejné zakázce, avšak nečiní dohledání těchto informací nemožnými. Úřad má za to, že konstatování správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona by v daném případě znamenalo extrémně formalistický výklad tohoto zákonného ustanovení, kdy se zadavatel dopustil pouze administrativního pochybení, která podle Úřadu nezpůsobilo škodlivé následky.“

Dokumenty:

Podnět ÚOHS (červenec 2013)

profil zadavatele ŘSD: https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/zakazkaProfilList.seam

Vyřízení podnětu (leden 2014)

stav ke dni 19. 7. 2013, aktualizováno 17.1.2014, 24. 1. 2014

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář