Ústí nad Labem – pokuta za diskriminaci uchazečů ve výběrovém řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu v září 2011 pokutu ve výši 70.000,- Kč za diskriminační kvalifikační kritéria u veřejné zakázky na rekonstrukci komunikací. Město nepodalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad a pokutu uhradilo 7.11.2011. S uloženou pokutou však město „nesouhlasilo“ a po nikom způsobenou škodu nevymáhalo. Oživení zaslalo městu v srpnu 2013 výzvu k vymáhání nároku města po odpovědných osobách. Výzva nebyla ze strany města ani po dvou měsících doručena k rukám zastupitelů. Žádný skutečný výsledek vnitřního šetření Oživení dosud oznámen nebyl.

K veřejné zakázce IPRM IOP Rekonstrukce a rozšíření komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení a kamerového systému, pokuta 70.000,- Kč:

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí Odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem, nám dopisem ze dne 11. 7. 2013, evid. č. 86201/2013, značka MM/ORM/106418/13, ORM/118/13 sdělila, že obci sice vznikla škoda ve výši zaplacené pokuty, avšak obec s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i nadále nesouhlasí, přičemž odlišný právní názor obce je opřen o stanovisko nejmenované externí advokátní kanceláře. Z výše uvedeného důvodu obec nepřistoupila ani u vymáhání náhrady škody po odpovědných osobách.

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že obec nedodržela postup stanovený v § 56 odst. 3 písm. a) zákona, když k prokázání kvalifikace stanovila, že technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona splňuje ten dodavatel, který v posledních 3 letech provedl alespoň 2 stavební práce obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, každou v hodnotě nejméně 30.000.000,-Kč.

Tímto postupem rovněž obec současně porušila zásadu zákazu diskriminace v zadávacím řízení dle § 6 zákona, neboť jeho důsledkem bylo omezení soutěžního prostředí, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Obec při stanovení technických kvalifikačních předpokladů nedodržela jednu ze základních zásad zadávacího řízení, a to zásadu nediskriminace, jelikož svým požadavkem na prokázání uvedených kvalifikačních předpokladů omezila okruh dodavatelů, kteří mohli podat nabídku, přičemž nelze vyloučit, že pokud by stanovila požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohla obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů, které mohly být výhodnější než nabídka vybraného uchazeče, se kterým obec uzavřela smlouvu.

Výzva k vymáhání a obstrukce při doručování listin zastupitelům města

Dopisem ze srpna 2013 Oživení upozornilo město Ústí nad Labem, že městu vznikla škoda již dnem, kdy obec uhradila uloženou pokutu, tedy dnem 7.11.2011 ve výši 70.000,- Kč. Město na výzvu Oživení nereagovalo a proto jsme se na město obrátili 14.10.2013 znovu, tentokrát s otázkou, kdy byla naše výzva doručena mimo jiné také k rukám zastupitelům, kterým byla adresována.

Z odpovědi města vyplývá, že naše výzva byla doručena pouze panu primátorovi a tajemníkovi a některým úředníkům města, protože doručení zastupitelům se „nezdálo být vhodné“, ačkoli zastupitelstvo v mezidobí zasedalo, a to 5.9.2013. V mezidobí se nárok města vůči některým odpovědným osobám (například vůči radním) s největší pravděpodobností promlčel. Na běh promlčecí lhůty bylo město výzvě výslovně upozorněno, nehledě na skutečnost, že město je povinno škody vymáhat i bez jakékoliv výzvy Oživení.

Zastupitelé města nemají na webové stránce města uvedeny e-mailové adresy a trvalo téměř 15 dní, než nám město adresy zastupitelů na základě žádosti o informace sdělilo. V nejbližším možném termínu (14.11.2013) doručila právnička Oživení výzvu k rukám zastupitelům sama, neboť město tak ani více jak dva měsíce od doručení výzvy neučinilo. Ze zastupitelů reagovala paní Mgr. Marcela Trbolová – Berčíková s tím, že věcí se bude zabývat (ke smluvení schůzky však již nedošlo). Dále jsme obdrželi emotivní reakci MUDr. Pavla Dlouhého, která se však netýkala podstaty věci.

Reakce města na výzvu Oživení

Výzvu Oživení projednal kontrolní výbor zastupitelstva 9.9. 2013 s tímto výsledkem: KV v této fázi žádné usnesení přijímat nebude a počká na stanovisko tajemníka Městského úřadu.

Tajemník města pověřil 23.9.2013 dvě osoby šetřením této věci.

Výzvu Oživení mělo údajně projednávat zastupitelstvo města 5.12.2013, do dnešního dne však nikdo Oživení nekontaktoval ohledně výsledku šetření.

Na základě žádosti o informace sdělilo město Ústí nad Labem, že jsou i nadále přesvědčeni, že přestupek nespáchali (dopis z 22.11.2013). Toto přesvědčení zakládají na stanovisku nejmenované advokátní kanceláře. Na základě další žádosti o informace Oživení obdrželo listinu, kterou Ústí nad Labem nazývá stanoviskem advokátní kanceláře (dopis z 5.12.2013). Ve skutečnosti se však jedná o podání adresované Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, napsané advokátní kanceláří v zastupení města Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem s uloženou pokutou „nesouhlasí“, nicméně žalobou se ve správním řízení nebrání. Vzhledem k výši pokuty Oživení zatím nepřistoupilo k podání trestního oznámení a to z důvodu omezených personálních kapacit.

Dokumenty:

rozhodnutí ÚOHS (září 2011)
výzva Oživení (srpen 2013)
odpověď města na žádost o informaci, kdy bylo doručeno zastupitelům města (říjen 2013)
zápis z jednání KV (září 2013, doručeno Oživení v říjnu 2013 jako příloha výše uvedené listiny)
pověření k šetření věci (září 2013, doručeno Oživení v říjnu 2013 jako příloha výše uvedené listiny)
dopis města Ústí nad Labem (22.11.2013 – nesouhlasíme s tím, že jsme se dopustili přestupku)
tzv. stanovisko advokátní kanceláře (obdrželi jsme na základě žádosti o informace v prosinci 2013)

Stav ke dni 15.11.2013, doplněno 17.1.2014, 28.2.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář