Želechovice vymáhájí škodu v celém rozsahu – nikoli jen zaplacenou pokutu ÚOHS

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla obci v srpnu 2011 uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. Rozklad obce byl zamítnut a rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci 19.3.2012. Nejpopzději stejného dne obec reklamovala dílo – zpracování zadávací dokumentace – u společnosti Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Společnost škodu na majetku obce neuhradila dobrovolně a obec podala 16.10.2012 žalobu k Okresnímu soudu v Olomouci. V řízení obec uplatňuje škodu ve výši 741.249 Kč (sp.zn. 29 C 426/2012). Jednání soudu je nařízeno na 9.4.2014.

Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že v zadávací dokumentaci omezil prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu seznamem stavebních prací pouze na výstavbu cyklostezek včetně výstavby mostního objektu, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a uzavřel dne 14. 9. 2010 smlouvu na veřejnou zakázku. Pochybnení zadavatele ÚOHS spatřuje v tom, že zadavatel omezil případné dodavatele v daném zadávacím řízení nepřiměřeně tím, že neumožnil prokázání splnění  kvalifikačního předpokladu i referencemi z jiných obdobných prací, např. z výstavby dálnic, místních komunikací apod.

Druhým pochybením zadavatele byla skutečnost, že zadávací dokumentace neobsahovala způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. Zadavatel v zadávací dokumentace sice uvedl výčet dílčích hodnotících kritérií pro hodnocení nabídek s uvedením procentuelní váhy, avšak bez bližšího popisu způsobu hodnocení nabídek a přidělování bodů nabídkám v jednotlivých kritériích hodnocení. Prostý výčet dílčích hodnotících kritérií a jejich vah v zadávací dokumentaci nelze dle Úřadu považovat za dostačující uvedení způsobu hodnocení nabídek.

Hodnota veřejné zakázky dle uzavřené smlouvy byla 8 814 312,- Kč včetně DPH. Uložená pokuta činila sice „jen“ 50.000,-Kč, avšak obec uplatňuje po odpovědné osobě vyšší částku a to 741.249,- Kč. Tento postup je zřejmě odůvodněn tím, že obec ve skutečnosti utrpěla podstatně vyšší škodu (stavba cyklo stezky zřejmě byla podpořena dotačním programem, neboť podnět k přezkoumání postupu zadavatele podala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava). Podrobnosti k vyčíslení škody obec odmítla poskytnout.

Soudní řízení je v současné chvíli vedeno před Okresním soudem v Olomouci, sp.zn. 29 C 426/2012. Jednání soudu je nařízeno na 9.4.2014.

Současně starosta obce (nikoli obec) podal trestní oznámení na blíže nespecifikovanou osobu či osoby. Obec odmítla specifikovat osoby, na které starosta podal trestní oznámení. Trestní řízení má být dle našich informací vedeno Krajského ředitelství PČR Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, oddělení hospodářské kriminality SKPV: KRPM-163825-2/ČJ-2012-140581-25.

Dokumenty:
rozhodnutí ÚOHS (srpen 2011)
rozhodnutí ÚOHS o rozkladu (březen 2012)
reklamace díla (březen 2012)
částečná informace od obce (září 2013)

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Stav ke dni 20.3.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář