Akademie výtvarných umění

Oživení obdrželo v polovině roku 2012 podnět týkající se veřejné zakázky s názvem Dovybavení ateliérů Nová media I., II., a digitální laboratoře audiovizuální a IT technikou, jejímž zadavatelem byla Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Na základě podnětu Oživení zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů správní řízení a v září 2013 uložil zadavateli pokutu. Předseda ÚOHS pochybení a pokutu AVU v březnu 2014 potvrdil.

Zakázka byla původně rozdělena na pět částí, přičemž soutěženy byly nakonec pouze 2 části zakázky. U části 1 byla předpokládaná cena stanovena ve výši 2.656.000,- vč. DPH, u části 2 na částku 668.000,- vč. DPH. Předpokládaná celková hodnota soutěžených částí zakázky byla 3.324.000,- vč. DPH. Veřejná zakázka byla hrazena z dotace poskytnuté MŠMT.

AVU uveřejnila dne 27. 10. 2010 zadávací dokumentaci, jejíž součástí byly návrhy kupních smluv. V návrzích kupních smluv AVU specifikovala počet kusů požadovaných zařízení. U části 1 bylo v návrhu kupní smlouvy požadováno celkem 107 ks zařízení, u části 2 pak AVU v návrhu kupní smlouvy požadovala dohromady 10 ks zařízení. V listopadu 2010 AVU pozměnila zadávací dokumentaci, kdy u části 2 došlo k navýšení požadovaných zařízení z 10 ks na 14.

Nabídky na obě části zakázky podal jediný uchazeč, později vítězný dodavatel, společnost NWA s. r. o. U části 1 zakázky nabídla společnost NWA s. r. o. 89 ks zařízení za cenu 3.503.000,- vč. DPH, u části 2 pak nabídla 10 ks zařízení za cenu 944.250,- Kč vč. DPH. Celková cena obou částí zakázek v nabídce činila 4.447.2050,- Kč vč. DPH. Dne 10. 12. 2012 uzavřela AVU ve shodě s podanými nabídkami se společností NWA s. r. o kupní smlouvy na obě části zakázky.

Podané nabídky na obě části zakázky byly ovšem podány v rozporu se zadávací dokumentací, resp. s položkovým rozpočtem jako součásti zadávací dokumentace. Dodavatel v rozporu se zadávací dokumentací snížil v nabídce počet kusů požadovaných položek u části 1 ze 107 ks na 89 ks (o 14 ks) u části 2 ze 14 ks na 10 ks (o 4 položky). AVU tak ve skutečnosti obdržela zmenšený rozsah požadovaných položek, přičemž za výrazně vyšší cenu, která o 1.123.205,- Kč převyšovala původní předpokládanou cenu zakázky.

Dle našeho názoru došlo ze strany AVU k jednoznačnému porušení zákona o veřejných zakázkách, konkrétně ustanovení § 76, které mimo jiné stanoví, že hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. AVU v protokolu o posouzení nabídek mimo jiné uvedla, že nabídka vítězného dodavatele splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, přičemž neshledává důvody pro vyřazení nabídky. Vzhledem k tomu, že nabídky zadavatele na obě části zakázky byly podány v rozporu se zadávací dokumentací, byl uvedený závěr učiněn v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Postup AVU mohl podstatně ovlivnit zadávací řízení, protože pokud by postupovala v souladu se zákonem, a tedy vyloučila jedinou nabídku, musela by zrušit zadávací řízení. Vzhledem k uvedenému postupu jsme 31. 7. 2012 podali podnět k přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Na základě opakované žádosti o informace jsme se v dubnu 2013 dozvěděli, že ÚOHS trvalo celých 8 měsíců, než od zadavatele získal alespoň částečnou zadávací dokumentaci. Naše pochybnosti o zákonnosti postupu zadavatele sice úřad sdílí, ale kvůli neúplným podkladům zatím řízení z moci úřední nezahájil. Ani v polovině června 2013 neměl ÚOHS k dispozici úplnou zadávací dokumentaci, neboť AVU mu ji ani na základě výzvy z 15.5.2013 neposkytl.

Vyhne se Akademie výtvarných umění v Praze postihu tím, že nedodá nikdy kompletní zadávací dokumentaci?

Dnes máme roční výročí ode dne podání podnětu…

Využije ÚOHS možnosti a uloží AVU pokutu dle  ust. § 62 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu za to, že nezasláním dokumentace zadavatel ztížil postup Úřadu?

V obdobných věcech ÚOHS již pokutu zadavatelům uložil.

V září 2013 uložil ÚOHS pokutu ve výši 40.000,- Kč. AVU si podalo do rozhodnutí rozklad, předseda ÚOHS v březnu rozklad zamítl a pokutu potvrdil.

Dokumenty:

podnět Oživení – červenec 2012
pokuta ÚOHS – září 2013
rozhodnutí předsedy ÚOHS – březen 2014

Stav ke dni 27. září 2012, aktualizace 9.4.2013, 31.7.2013, 25.10.2013, 23.5.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář