Lovčice – dotace na rekonstrukci soukromé budovy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl v roce 2011 dotaci fyzické osobě z programu rozvoje venkova, opatření IV. 1. 2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod na rekonstrukci budovy. Kontrolou bylo zjištěno, že projekt nikdy neměl být podpořen – administrace projektu byla ukončena v lednu 2013. Teprve po mnoha urgencích a 18 měsících SZIF vyzval příjemce dotace k vrácení dotace. Po dalším půl roce SZIF zjistil, že rozhodnutí nesprávně doručil a bude jej muset vydat znova. Případ budeme i nadále sledovat.Příjemce dotace byl dle podmínek dotačního titulu povinen zrekonstruovaný objekt užívat v souladu s účelem dotace po dobu pěti let, tedy byl povinen objekt využívat k rozvoji turistického ruchu.

Poskytovatel dotace v červnu 2012 provedl kontrolu plnění projektu v obci Lovčice a přes zjištění, že zrekonstruovaný objekt není využíván od samého počátku od ukončení rekonstrukce (počátek roku 2012) k účelu pro který byla poskytnuta dotace (respektive není užíván vůbec nijak), neučinil ve věci žádné úkony směřující k rozhodnutí o vrácení dotace, ale pouze příjemci dotace stanovil lhůtu k nápravě do 31. 12. 2013.

Oživení se v listopadu 2012 obrátilo s podnětem na nadřízený orgán Ministerstvo zemědělství. V březnu 2013 Ministerstvo zemědělství Oživení sdělilo, že podnět prošetřilo a shledalo jej důvodným. Státnímu zemědělského intervenčnímu fondu bylo poté doporučeno, aby projektu ukončil administraci, což se ke dni 18.1.2013 také stalo.

V březnu se Oživení obrátilo na SFŽP s dotazem, zda již bylo přikročeno k vymáhání dotace. Z odpovědi vyplývá, že SFŽP k tomuto přistoupil až tři dny po obdržení naší žádosti o informace (28/3/2013). Náhoda?

Po opakovaných žádostech o informaci můžeme konstatovat, že příjemce dotace si nepřebírá poštu. Z tohoto důvodu se SZIF dosud nepodařilo zahájit správní řízení a to ani po roce od ukončení administrace projektu. Údajně probíhá řízení o ustanovení opatrovníka, avšak ani po 15ti měsících opatrovník ustanoven nebyl.

Teprve rozhodnutím ze dne 16. 07. 2014, č.j. SZIF/2014/0237822 uložil SZIF panu Janatovi povinnost vrátit do 60-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí finanční prostředky ve výši 998.580,- Kč. Výše uvedené rozhodnutí mělo nabýt právní moci dne 12. 08. 2014 a mělo být vykonatelné od 25. 09.2014.

V prosinci 2014 však SZIF po další žádosti o informace zjistil, že rozhodnutí z července 2014 bylo vydáno chybně a je třeba jej vydat znovu a tentokrát doručit advokátovi, který má ve spise založenou plnou moc.

Oživení se v dubnu 2014 obrátilo na orgány SZIF a na Ministerstvo zemědělství, aby ve věci zjednalo nápravu.

Ani dva roky po ukončení administrace projektu není dotace vrácena.

podnět Oživení pro Ministerstvo zemědělství a SZIF – duben 2014 + přílohy níže
dopis Ministerstva zemědělství  – březen 2013
dopis SZIF duben 2013
dopis SZIF červenec 2013
dopis SZIF září 2013
dopis SZIF leden 2014
dopis SZIF duben 2014
dopis SZIZ září 2014 – příjemce dotace vyzván k vrácení dotace
rozhodnutí z července 2014 (chybně vydané)
dopis SZIF prosinec 2014 – chybně vydané rozhodnutí

V Praze dne 9.4.2013, aktualizováno 22.1.2014, 23.4.2014, 6.10.2014, 18.12.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

Více informací poskytneme na [email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář