Máme první příklad dobré praxe! Městská část Praha 8 se při schvalování zakladatelské listiny řídila naším manuálem.

Máme tu první vlaštovku příkladu dobré praxe, pokud se týká zvýšení transparentnosti městských společností. Městská část Praha 8  při založení nové společnosti, jejímž je 100% vlastníkem, Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. převzala doporučení z našeho manuálu na zvýšení transparentnosti městských společností.

Konkrétně se pak jedná o následující ustanovení v zakladatelské listině společnosti:

  • Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, je společnost povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příp. předpisu jej nahrazujícího), ledaže dojde k takové změně tohoto zákona (nebo k přijetí či změně předpisu jej nahrazujícího), že společnost povinným subjektem být přestane.
  • VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří:

předchozí souhlas s dispozicemi s nemovitými věcmi (prodej, koupě, směna, nájem, pacht, zřízení zástavního práva či věcného břemene), u nichž hodnota plnění převyšuje částku 500.000,- Kč (u opakujících se plnění se hodnotou rozumí hodnota plnění za jeden kalendářní rok), kdy cena za plnění musí být u těchto dispozic stanovena znaleckým posudkem;

předchozí souhlas s uzavřením ostatních smluv, u nichž hodnota plnění převyšuje částku 1.000.000,- Kč (u opakujících se plnění se hodnotou rozumí hodnota plnění za jeden kalendářní rok);

předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku u podlimitních veřejných zakázek a nadlimitních veřejných zakázek;

předchozí souhlas se založením nebo zrušením jiné obchodní společnosti;

předchozí souhlas s nabytím nebo dispozicemi s účastí společnosti v jiných obchodních společnostech; a

Jednatel je povinen informovat společníky společnosti ke konci každého kalendářního čtvrtletí o hospodaření společnosti a o významných právních jednáních a obchodních rozhodnutích uskutečněných společností v příslušném kalendářním čtvrtletí.

Jednatel je povinen informovat společníky společnosti neprodleně o významných skutečnostech týkajících se společnosti, pokud to nesnese odkladu a zjevně nepostačí, aby o nich společníci byli informováni po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Jednatel je dále povinen informovat společníky o záležitostech společnosti kdykoli na jejich žádost. Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, může se na jednatele s touto žádostí obrátit jejím jménem též finanční výbor zastupitelstva Městské části Praha 8.

Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, splní jednatel společnosti svoji povinnost informovat Městskou část Praha 8 jakožto společníka společnosti dle čl. 7 tím, že bude informovat její radu a zastupitelstvo.

Je-li společníkem společnosti Městská část Praha 8, je jednatel společnosti povinen zajistit dodržování pravidel pro postup pro výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu platných pro Městskou část Praha 8. 

Městskou část Praha 8 chválíme za tento příklad dobré praxe.

Celý text zakladatelské listiny nově vzniklé společnosti si můžete přečíst zde.

Více informací poskytne Andrea Kohoutková, tel.: 774737279

 

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • Pingback:Tak dlouho notář schvaluje špatně změnu stanov, až se ucho utrhne... - Oziveni
    Vytvořeno: 11:32h, 05 května Odpovědět

    […] Díky zastupitelům MČ Praha 8 jsme se dověděli, že hlavní město Praha schvaluje změnu stanov svých 100% vlastněných akciových společností pouze rozhodnutím Rady hlavního města Prahy (HMP). Na Praze 8 totiž zakládali novou akciovou společnost a někteří zastupitelé se inspirovali naším Manuálem pro MOS. (více zde) […]

Přidejte komentář