Pravidla pro fungování pražských firem jsou měněna v rozporu se zákonem a bez souhlasu zastupitelů.

Oživení zjistilo, že stanovy pražských městských společností jsou měněny v rozporu se zákonem o hl. m. Praze, tedy bez souhlasu zastupitelstva. Konkrétně se jedná o významné, městem 100% vlastněné společnosti, jako Dopravní podnik, TSK, Pražská plynárenská Holding, Operátor Opencard a další, které spravují mnohamiliardové majetky a zajišťují klíčové veřejné služby.

Tuto praxi lze považovat nejen za nezákonnou, ale také za velmi rizikovou z hlediska nízké transparentnosti a slabé demokratické kontroly ze strany zastupitelů. Oživení proto vyzývá zastupitele hl. m. Prahy, aby co nejdříve sjednali nápravu a využívali v plné míře svých zákonných pravomocí.

Prozatím posledním ilustrativním příkladem nezákonné praxe byla změna stanov společnosti Operátor Opencard a.s., kterou projednali a schválili pražští radní 15. 12. 2015 bez souhlasu zastupitelů. Jedná se přitom o významnou změnu, kterou se podstatně rozšiřuje působnost společnosti na správu dalších IT projektů hl. m. Prahy.

Podle zákona o hl. m. Praze je schvalování stanov Prahou vlastněných společností ve výhradní pravomoci zastupitelů a nemůže ji převzít žádný jiný orgán. Město Praha si však zákon vykládá po svém, tedy že zastupitelstvo pouze schvaluje stanovy při založení obchodní společnosti a další případné změny už schvaluje pouze Rada hl. m. Prahy, která u 100% vlastněných společností zároveň plní funkci valné hromady. Díky tomuto osobitému výkladu mají pražští zastupitelé pravomoc rozhodnout o pravidlech fungování městských společností pouze v momentu jejich založení. Poté jsou jakékoli změny pouze v režii radních, což principiálně odporuje úmyslu zákonodárce, tj. aby zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán obce, mělo pod kontrolou správu všech městem vlastněných společností.

„Tímto svérázným výkladem zákona se obchází podstatná zákonná pravomoc zastupitelstva. Může tak docházet k absurdním situacím, kdy například zastupitelé schválí založení společnosti za účelem údržby zeleně a krátce poté si radní sami změní účel společnosti například na správu městských bytů. Za zády zastupitelstva tak může vzniknout firma, o které zastupitelé vůbec nehlasovali, “ shrnuje problém Marek Zelenka, právník Oživení. 

Změny stanov se mohou týkat také dalších důležitých aspektů, jako je složení orgánů městských firem a způsob odměňování jejich členů.  Nelze opomenout ani celkové snížení transparentnosti rozhodovacího procesu o změně stanov, protože jednání rady je na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné.

Oživení se v této věci obrátilo s obecným dotazem na Ministerstvo vnitra, které ve své odpovědi vyjadřuje názor, že pokud je obec jediným vlastníkem obchodní společnosti, je schvalování změn jejich stanov ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva a nemůže ji vykonávat žádný jiný orgán obce. Tento výklad lze aplikovat stejným způsobem i na zákon o hl. m. Praze.

Popsanou nezákonnou praxi Oživení zaznamenalo u všech 8 pražských firem [1] 100% vlastněných městem. V těchto společnostech byly provedeny změny stanov, které nelze dohledat v databázi usnesení zastupitelstva o schválení změn. Na celé situaci je zarážející také to, že všechny nezákonně měněné stanovy notáři i rejstříkové soudy bez problémů zapsali do obchodního rejstříku. Právě tyto subjekty by totiž měly dohlížet na zákonnost zapisovaných změn, a pokud by změny nebyly doloženy adekvátními dokumenty (v tomto případě schvalujícím usnesením zastupitelstva), měly by zápis změny stanov odmítnout.

„Takovou nežádoucí praxi nelze dlouhodobě tolerovat, proto jsme dnes dopisem vyzvali zastupitele, aby se zasadili o dodržování zákona, plnili své zákonné pravomoci při správě městských firem a sjednali nápravu u společností, u kterých byly změněny stanovy v rozporu se zákonem,“ doplňuje Martin Kameník, předseda Oživení.

Za Oživení o. s.

Martin Kameník, [email protected], tel: 776 230 779
Marek Zelenka, [email protected], tel: 728 051 072

Více informací k tématu také na našem blogu.
Aktuální stav ke dni 23.7.2019
Námi iniciovaná žaloba je od léta 2016 „zaparkovaná“ na Městském soudě v Praze. Patrně se čeká, jak dopadne obdobný spor, který vede Ministerstvo vnitra s Libereckým krajem, a který již dospěl až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten zatím stále nerozhodl. Informace o řízení můžete vidět zde: http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=InfoSoud&kau_id=196743

[1] Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; Dopravní podnik HMP, a. s.; Operátor OPENCARD, a.s.; Pražská plynárenská Holding a.s.; TRADE CENTRE PRAHA a.s.; Rozvojové projekty Praha, a.s.; Obecní dům, a.s.; Kolektory Praha, a. s.


Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář