Jednohubka z “Peltova” dotačního programu v realitě malé obce

Na příkladu obce Rouchovany Vám můžeme ilustrovat typický příklad veřejné zakázky, u které je velmi pravděpodobné, že byla šita na míru konkrétnímu uchazeči.

V Rouchovanech na Vysočině žije něco přes 1000 obyvatel. Přesto je tato obec na svou velikost poměrně bohatá. Leží totiž v blízkostí jaderné elektrárny Dukovany, a proto ji finančně podporuje např. ČEZ, a.s. Proto si mohla dovolit kupříkladu výstavbu víceúčelového hřiště, na kterou nadace ČEZ přispěla 2 mil. Kč, tedy více jak polovinou celkových nákladů.

Po deseti letech se obec rozhodla, že hřiště značně vylepší a vytvoří mu i zimní variantu, tzn. ledovou plochu (zda nebyl původní smysl dotace od nadace ČEZ popřen, to necháme na Vás). Obec vypsala veřejnou zakázku. Předpokládala, že nové hřiště bude stát 16,1 mil. Kč. Následně byla obci přislíbena dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Dotace měla být příjemných 6,6 mil. Kč.

Veřejná zakázka byla zadána 30. září 2016 a celková vítězná hodnota veřejné zakázky, která měla být dotací podpořena, byla 19,1 mil. Kč. Byla tak o více jak 3 mil. Kč vyšší, byť právě cena byla jediným hodnotícím kritériem.

Získali jsme značné pochybnosti o tom, zda zakázka byla vypsána a realizována v souladu se zákonem (důvody viz níže). Podezření na porušení zákona o zakázkách je kompetentní posoudit primárně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vzhledem k tomu, že podnět na ÚOHS je od účinnosti nového zákona nesmyslně zpoplatněn částkou 10,000,- Kč, upozornili jsme na problém alespoň  poskytovatele dotace.

Vzhledem k tomu, že šlo o stejný dotační program, kvůli kterému byl vzat do vazby např. šéf fotbalové asociace Miloslav Pelta do vazby, považovali jsme za důležité informovat kontrolní orgány MŠMT, aby prověřil, zda příjemce dotace (obec Rouchovany) v tak extrémním případě postupoval v souladu s  dotačními podmínkami, které samozřejmě předpokládají otevřené, nediskriminační a transparentní výběrové řízení na dodavatele zakázky..  MŠMT se v této věci obrátilo  na ÚOHS, zatím s nejasným výsledkem.

Zadavatel (Rouchovany) obdržel pouze jedinou nabídku, a to od pana Ing. Bronislava Valy (podnikající fyzická osoba, sídlem Dražka 624, 675 55, Hrotovice, IČ: 41549007; dále jen „dodavatel“). Proč se o zakázku ucházel pouze jediný subjekt, navíc bez jakékoli dohledatelné reference o stavbě ledové plochy? Důvody jsou, dle našeho názoru dva.

  1. Podstatná změna smlouvy (“přitáhnout, povolit”)

Ze zadávacích podmínek mimo jiné vyplývalo, že zadavatel velmi stál o dokončení rekonstrukce hřiště ještě před zimní sezonou 2016/2017. Podle smlouvy o dílo byl dodavatel povinen dokončit rekonstrukci hřiště do 5. prosince 2016. Celou rekonstrukci v hodnotě téměř 20 mil. Kč bez DPH měl dodavatel provést pouze za dva měsíce a jeden týden! Za nedokončení díla v termínu pak dodavateli podle smlouvy o dílo hrozila smluvní pokuta ve výši 10,000,- Kč za každý den prodlení.

Z našeho pohledu tak není divu, že se o veřejnou zakázku nestrhl mezi potenciálními dodavateli boj, když byl stanoven tak šibeniční termín.

Na svůj požadavek však zadavatel brzy rezignoval tím, že prodloužil termín plnění o 5 měsíců a tím pádem dodavateli odpustil i smluvní pokutu. Podle smlouvy o dílo mohl být termín dokončení prodloužen z důvodu nepříznivých klimatických změn (čl. VI.6. smlouvy o dílo), event. z důvodů platební neschopnosti na straně objednatele (VI.5. smlouvy o dílo). Ani jeden z těchto důvodů však podle našich informací nenastal.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo navíc odkazuje na svou přílohu č. 1, kde měl být uveden položkový rozpočet nedokončených prací. Tato příloha však není na profilu zadavatele zveřejněna. Není tedy vůbec zřejmé, o jaké nedokončené práce mělo jít.

Podle § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“, viz § 273 odst. 6 ZZVZ) se za podstatnou změnu smlouvy považuje mimo jiné taková změna, která by za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, event. mohla ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele. Změna smlouvy, která prodloužila termín dokončení stavebních prací ze dvou na sedm měsíců, je z našeho pohledu rozhodně změna smlouvy, která v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit účast jiných dodavatelů.

  1. Finanční nároky na uchazeče

Z našeho pohledu požadoval zadavatel i poměrně vysoké finanční záruky. Uchazeč měl složit jistotu ve výši 300,000,- Kč a bankovní záruku k zajištění plnění dle smlouvy o dílo ve výši 500,000,- Kč. Dále měl uzavřít i pojistku pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti ve výši 20 mil. Kč. Posouzení, zda tyto tři zajišťovací instituty dohromady jsou nebo nejsou přiměřené, necháme na ÚOHS.

Nejabsurdnější byl však našeho pohledu požadavek na zaplacení 4,500,- Kč za pouhé zaslání projektové dokumentace a výkazu výměr ve formátu tabulky v MS Excel. Není nám známo, jakou podobu měla projektová dokumentace a výkaz výměr. Nepředpokládáme však, že by projektová dokumentace v roce 2016 mohla být v jiné než elektronické podobě. Z tohoto důvodu si neumíme představit, jaké náklady by mohlo zadavateli činit zveřejnění či zaslání projektové dokumentace uchazeči elektronickou cestou.

 

Logickým důsledkem je však fakt, že zadavatel získá přesný přehled o tom, jaký okruh subjektů se o zakázku zajímá. Smyslem ZZVZ je, aby se o zakázku mohl ucházet neomezený okruh osob. To se za normálních okolností rovněž děje, a to i u stavebních zakázek za miliardy. Proč zde podmínil zadavatel poskytnutí kompletní zadávací dokumentace, bez které nelze zpracovat nabídku, zaplacením nezanedbatelné částky budí značné podezření.

 

Ministerstvo vnitra, které od MŠMT obdrželo podnět k prověření postupu Rouchovan v souvislosti s uzavřením dodatků ke smlouvě o dílo, již došlo k závěru, že dodatky byly uzavřeny v rozporu se zákonem o obcích a jsou tak absolutně neplatné. Zda byl porušen i zákon o zadávání veřejných zakázek, to musí rozhodnout teprve ÚOHS.

 

Podnět Oživení na MŠMT

Stav ke dni

28. 12. 2017

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář