Převody obecních pozemků rodinným příslušníkům není střet zájmů?

Obec Orlické Záhoří je v současné chvíli v procesu komplexních pozemkových úprav, jejichž cílem je narovnání majetkových poměrů, zajištění přístupových cest ke všem pozemkům, vytyčení hranic a následná digitalizace. Při tomto procesu však bylo zjištěno, že klíčové obecní pozemky jako obecní cesty bývají směňovány za jiné, méně důležité pozemky. Navíc některé z těchto klíčových pozemků byly prodány mimo jiné manželce místostarosty obce, který však neoznámil střet zájmů, když bylo o těchto převodech rozhodováno.

foto: orlickezahori.eu

Funkce místostarosty je druhou nejvyšší výkonnou funkcí v obci, díky které je možné se dostat k řadě interních informací dříve než veřejnost. Zejména v oblasti nakládání s majetkem obce je nutné zajistit transparentnost, která umožní veřejnosti kontrolu, zda celý proces proběhl v pořádku. Pokud jsou některé z těchto obecních cest převáděny manželce místostarosty, ocitá se místostarosta ve zřetelném střetu zájmů. Při takové kolizi pak nastupují pravidla dle zákona o střetu zájmů, která ukládají místostarostovi jako veřejnému funkcionáři oznámit svůj střet zájmů na jednání daného orgánu, v tomto případě zastupitelstva a toto oznámení musí být zaznamenáno v zápise z jednání.

Oživení si ve věci vyžádalo všechny zápisy z jednání zastupitelstva, kde se mělo o převodech obecních cest manželce místostarosty jednat. Pro úplnost lze zmínit, že obec v první fázi anonymizovala zápisy z jednání tak, aby nebylo možné ověřit, kdo ze zastupitelů byl na jednání přítomen, tedy zda místostarosta rozhodoval o převodu pozemků své manželce nebo nikoliv. Obec se nakonec chytla za nos a na základě našeho odvolání poskytla zápisy v celé neanonymizované podobě. Ze zápisů poté vyplynulo, že místostarosta byl na předmětných jednáních přítomen a hlasoval při převodech obecních cest, ačkoliv svůj střet zájmů v zápise neoznámil.

Z těchto důvodů jsme proto 27.8.2020 podali podnět na podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona o střetu zájmů Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou. Ten nám dne 25.9.2020 sdělil, že neshledal žádné důvody k zahájení řízení o přestupku s místostarostou. I když není na zahájení řízení z moci úřední právní nárok jakékoliv jiné osoby (tedy ani Oživení jako oznamovatele), rozhodli jsme se podat podnět ke kontrole ke krajskému úřadu Královehradeckého kraje.

Domníváme se, že městský úřad pochybil při výkonu přenesené působnosti, když neshledal důvodnost pro zahájení přestupkového řízení v tomto dokonaném deliktním jednání, které je navíc řádně zdokumentováno. Dle našeho názoru se jedná o „učebnicový“ příklad střetu zájmů, kdy místostarosta nesplnil základní povinnost o tomto střetu alespoň informovat příslušný orgán, resp. veřejnost a domníváme se, že pokud nebude toto deliktní jednání řádně postiženo, mohlo by to u veřejnosti zanechávat dojem, že je takový postup v pořádku.  

Krajský úřad Královehradeckého kraje nám naštěstí dal za pravdu a dle jejich sdělení ze dne 28.10.2020 provede kontrolu nad výkonem přenesené působnosti (kam rozhodování o přestupcích dle zákona spadá) městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Vzhledem k nutnosti místního šetření však vykonají kontrolu až to epidemiologická situace dovolí. Krajský úřad nás však upozornil na možnost, že již mezitím došlo k promlčení tohoto přestupku (promlčecí doba činí u tohoto přestupku 1 rok od spáchání). I přes to Krajský úřad deklaroval, že provedení kontroly bude mít alespoň význam pro budoucí případy posuzované Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou.

O dalším vývoji budeme dále informovat.

Přílohy:
Podnět k šetření přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ze dne 26.8.2020
Sdělení městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ze dne 25.9.2020
Podnět ke kontrole postupu správního orgánu v přenesené působnosti ze dne 19.10.2020
Sdělení krajského úřadu Královehradeckého kraje ze dne 28.10.2020

Pro více informací kontaktujte [email protected]
Stav ke dni 12.11.2020. 

Facebook
Twitter
1 Komentář

Přidejte komentář