Jak snadno může starosta prodat obecní pozemky, aniž by si toho kdokoliv všiml

O situaci v  Orlickém Záhoří jsme již dříve informovali v souvislosti se střetem zájmů místostarosty obce při prodeji obecních pozemků. Převody majetku však provázely mnohem závažnější okolnosti. Na elektronické úřední desce obce se totiž objevilo několik verzí dokumentů souvisejících s převody. Po námi iniciované kontrole ze strany Ministerstva vnitra vyšlo najevo, že obec zpětně upravovala nejen záměr o prodeji pozemků ale také usnesení zastupitelstva, které doplnila o další nemovitosti. Noví nabyvatelé nyní budou muset pozemky obci vrátit.

 

Od října 2018 do dubna 2019 se na elektronické úřední desce, tj. webových stránkách obce Orlické záhoří objevilo několik verzí dokumentů souvisejících s převody obecních pozemků. Prvním z nich bylo usnesení zastupitelstva o záměru prodat obecní pozemky ze dne 2. 10. 2018, které následovalo vyvěšením samotného záměru o den později jak na fyzické úřední desce na úřadě tak na webových stránkách. Oba dokumenty přitom v návaznosti na pozdější prodeje konkrétních pozemků byly na webu obce několikrát zpětně doplněny o několik dalších obecních nemovitostí. Zatímco záměr ze 3. 10. 2018 byl doplněn celkem dvakrát – poprvé 26. 11. 2018 a podruhé 22. 4. 2019, usnesení zastupitelstva o schválení původního záměru bylo doplněno při druhé změně záměru, aby lícovalo se všemi provedenými změnami v záměru.   

 

Podstatou záměru k prodeji obecních nemovitostí, jehož zveřejnění před konkrétním prodejem požaduje zákon, je informovat veřejnost transparentním způsobem o prodeji a zároveň zvýšit šanci, že obec obdrží nejlepší nabídku. Na co však starosta obce nepomyslel, byla skutečnost, že webová stránka www.e-desky.cz automaticky stahuje a zálohuje obsah elektronické verze úředních desek obcí. Všechny změny které starosta v záměru i usnesení zastupitelstva na webových stránkách později provedl, tak byly zaznamenány s konkrétními daty.

 

Pozor na webové stránky obcí

 

Majetkové operace obce mají dle zákona o obcích jasně stanovený postup, co se týče zveřejňování záměru obce prodat nebo nabýt nemovitou věc. Podle § 39 odst. 1 zákona o obcích záměr obce prodat nemovitý majetek obec musí zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím zastupitelstva obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Pokud tak neučiní, jako v tomto případě neuvede všechny nemovitosti, které nakonec byly prodány, je právní jednání neplatné. 

 

Záměr však vyvolává zákonem zamýšlené právní účinky pouze v situaci, kdy je současně zveřejněn jak na tzv. fyzické, tak i elektronické úřední desce, přičemž vady jeho zveřejnění mají za následek absolutní neplatnost následně realizovaného právního jednání (uzavření smlouvy). Tato skutečnost vyplývá z § 26 odst. 1 správního řádu, dle níž se obsah úřední desky obecního úřadu zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Proto je nutné obsahově totožný záměr současně zveřejnit i na tzv. elektronické úřední desce, která se zpravidla nachází na webových stránkách obcí.

Zajímalo nás tedy, co soudí Ministerstvo vnitra o praxi starosty, kdy se občané nemohou spolehnout na logický a v dnešní době hlavní zdroj informací – webovou stránku své obce a o kompletním prodeji pozemků své obce se dozví až fyzicky na zastupitelstvu během jeho jednání. Dále nás zajímalo, jak v takovém případě může ministerstvo zasáhnout. Obrátili jsme se proto na ministerstvo s naším podnětem.

 

Výsledek kontroly

 

Ze závěru kontroly vykonané ministerstvem vyplývá, že směrodatné je pouze to, co je uloženo fyzicky na obecním úřadě. Pokud se ovšem mění dokumenty na webu obce jako figurky na orloji, nic se neděje.

Ukázalo se, že pro ministerstvo není web města nijak závazný a rozhoduje to, co má starosta v kanceláři. Po našem upozornění, že obec mění na svém webu dokumenty a není zřejmé, zda měli informaci o záměru prodeje předmětných pozemků k dispozici opravdu všichni občané obce, se ministerstvo na obec obrátilo s dotazem, zda o prodaných pozemcích existují na obecním úřadě odpovídající dokumenty, tj. původní záměry a zápisy ze zastupitelstva. 

 

Odpověď starosty byla samozřejmá – čestně prohlásil, že vyvěšený záměr na fyzické úřední desce i usnesení zastupitelstva přijaté dne 2. 10. 2018 byly v podobě svých posledních verzí, které byly na webu obce po několika změnách zveřejněny až po půl roce. Ke kontrole zaslal všechny údajně originální dokumenty, které byly podepsány jím samotným. To překvapivě ministerstvu stačilo. To v tomto ohledu nepodniklo žádné vyšetřování, zdali také fyzicky vyvěšený záměr a usnesení zastupitelstva nebyly náhodou měněny.   

Nicméně i přesto byly zneplatněny prodeje všech později doplněných nemovitostí, neboť záměr vyvěšený na fyzické úřední desce nekorespondoval v době jeho vyvěšení se záměrem zveřejněným na webu. Přitom pokud by starosta vyvěsil pozměněné záměry na fyzické úřední desce pokaždé, kdy jejich podobu změnil na webu, převody pozemků by byly dle zákona platné. 

 

Z obecného hlediska je pak dále zajímavé, že situace je dle zákona odlišná v případě usnesení zastupitelstva, kde zveřejnění na úřední desce obce není podmíněno zákonem. Dle ministerstva vnitra je právně relevantní pouze zápis z jednání zastupitelstva, který je uložen na obecním úřadě, nikoliv výpis přijatých usnesení zveřejněný na internetových stránkách obce. Ministerstvo vnitra tak ve vztahu k usnesení zastupitelstva „věřilo“ čestnému prohlášení starosty, že zápisy uložené na obecním úřadě odpovídají realitě, ačkoliv na internetových stránkách byly prokazatelně upravovány (aktualizovány) výpisy usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva. Pokud tedy chtějí občané kontrolovat, zda (nejen jejich) převody obecních majetků byly provedeny řádně, jedinou jistotu mají, pokud půjdou osobně nahlížet na obecní úřad. 

 

O dalším vývoji budeme dále informovat. 

 

Pro více informací kontaktujte [email protected] 

Stav ke dni 8. 9. 2021

Facebook
Twitter
1 Komentář

Přidejte komentář