Jak na mimořádné odměny pro zastupitele? Ministerstvo díky nám dalo návod

Problematikou udělování finančních darů a mimořádných odměn starostovi jsme se zabývali v případě obce Hamr na Jezeře a následně v obci Rádlo. V případě obce Rádlo nedávno na náš podnět Ministerstvo vnitra provedlo dozor a ve sdělení nás informovalo o tom, jak vykládá klíčová ustanovení o přijetí usnesení týkajících se mimořádných odměn.

 

V obci Rádlo zastupitelstvo mezi lety 2018 a 2020 schválilo mimořádné odměny starostovi a místostarostovi obce v rozporu se zákonem o obcích. K našemu překvapení se však Ministerstvo vnitra v průběhu dozoru nezabývalo toliko důvody udělení mimořádné odměny, ale shledalo, že již proces přijímání mimořádných odměn byl v rozporu se zákonem.

 

Samostatný bod pozvánky na zasedání zastupitelstva

Ministerstvo ve svém sdělení o výkonu dozoru uvedlo, že v ustanovení § 76 odst. 4 zákona o obcích je stanoven požadavek, aby návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce byl uveden jako samostatný bod navrženého programu zasedání zastupitelstva obce, neboli v informaci o místě, době a navrženém programu zasedání, zveřejňované postupem dle ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích.

 

Ministerstvo také dovodilo, že z postupu, kdy pozvánka do zastupitelstva obsahuje pouze obecné informace „o odměně starostovi“, nelze dovodit, která odměna pro člena zastupitelstva obce měla být předmětem projednávání na daném zasedání zastupitelstva obce. Mělo-li se jednat o odměnu mimořádnou, bylo nutné dodržet ustanovení § 76 odst. 4 zákona o obcích. Rozhodování o mimořádných odměnách dle tohoto ustanovení povinně předchází zveřejnění návrhu na jejich projednání v pozvánce na zasedání zastupitelstva obce jako samostatného bodu programu.

 

Ministerstvo je toho názoru, že bez výslovného uvedení, že se jedná o odměnu mimořádnou, není dodržen zákonný postup dle ustanovení § 76 odst. 5 zákona o obcích. Nadto lze předpokládat, že toliko pouhý odkaz na číselné označení zákona o obcích bez znalosti obsahu daného zákonného ustanovení, případně možnosti seznámit se s jeho obsahem v době projednávání návrhu na poskytnutí odměny, nevyjadřuje požadavek na transparentní nakládání s obecními prostředky a nepředstavuje tak možnost veřejné kontroly ze strany občanů.

 

Nemožnost zařazovat bod o mimořádných odměnách do programu probíhajícího zasedání

Další problematikou, kterou se ministerstvo ve svém sdělení zabývalo je zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce (tedy i na jeho počátku při doplňování návrhu programu daného zasedání) podle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o obcích.

 

Ministerstvo s odkazem na § 76 odst. 4 zákona o obcích uvedlo, že postup dle § 94 odst. 2 v případě mimořádných odměn není možný. Jinými slovy, mimořádnou odměnu mohu udělit jen v případě, že návrh daného usnesení visí dopředu v pozvánce na zastupitelstvo. Nelze otakový bod přidat až v průběhu jednání zastupitelstva!

 

Nemožnost zařazovat bod o mimořádných odměnách do programu probíhajícího zasedání zastupitelstva obce tímto postupem, dovozuje Ministerstvo vnitra z judikatury, a to např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j.: 8 Aps 2/2013-71. Soud zde dovodil, že konkrétní obsah programu zasedání zastupitelstva obce a seřazení jeho jednotlivých bodů je součástí práva obce na samosprávu. Zařazení nového bodu na program zasedání zastupitelstva až v průběhu tohoto zasedání je připuštěn. Schválení takto nově zařazeného bodu je však možné jen tehdy, je-li takový návrh věcně připraven ke schválení a nebrání-li schválení jiné zákonné ustanovení.

 

Zastupitelstvo se pokusilo chybná usnesení opravit

Zastupitelstvo obec Rádlo se pokusilo opravit chybná usnesení o mimořádných odměnách. Bohužel se podle našeho názoru nezvládlo řídit výsledky dozoru, když již na pozvánce označilo tento bod jako

 

„6) Oprava usnesení č. 92/2018, 72/2019, 73/2020, 6/2022, 7/2022.“

 

Domníváme, že tento postup je v rozporu s § 76 odst. 4 zákona o obcích, protože z programu zastupitelstva nelze dovodit, zda se usnesení vůbec týká udělování odměn, tím spíše, zda se má jednat o odměnu mimořádnou podle § 76 odst. 1 zákona o obcích.

S cílem vyjasnit poslední nejistoty v procesu přijímání mimořádných odměn zastupitelstvy obcí jsme proto podali další podnět na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo nás obratem vyrozumělo, že odměny starostovi a místostarostovi obce Rádlo jsou i nadále předmětem šetření ze strany Ministerstva vnitra.

O výsledku posouzení zákonnosti postupu zastupitelstva obce Rádlo vás budeme informovat.

 

Stav ke dni: 22.12.2022

 

Přílohy:

Odpověď Ministerstva vnitra

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář