Přeshraniční spolupráce ČR-SR

Z evropských prostředků je financována šifrovaná komunikace mezi sousedními obcemi dvou přeshraničních mikroregionů.  Podmínka vysokého zabezpečení komunikace se od samého začátku jeví v tomto projektu jako zcela nadbytečná. Zabezpečit komunikaci mezi obcemi je mnohem snazší, než zabezpečit účelnost využívání finančních prostředků v rámci čerpání veřejné podpory a to nejen z evropských dotačních titulů, ale i z rozpočtů obcí a tedy i nás občanů.

V únoru 2011 Oživení získalo informace o údajném neefektivním využívání finančních prostředků z fondů EU, konkrétně z programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007—2013 s názvem Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce (dále jen Projekt). Do celého projektu je začleněno 22 obcí v příhraniční oblasti, a to 13 obcí Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy a 9 obcí z regionu Horné Kysuce. Projekt je z 85% hrazen z dotace EU, zbylé prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí obou regionů. Celkové náklady projektu přesahují částku 11.000.000,- Kč (432 295,- EUR). Dle zprávy o Projektu přeshraniční spolupráce činí rozpočet pro ČR cca 6.708.500,- Kč (268.340,- EUR). Cílem projektu je dle projektových dokumentů posilnit spolupráci obyvatel příhraničních oblastí díky nově zavedené informační technologii, díky které má dojít k zefektivnění spolupráce zúčastněných obcí.

Spolupráce má probíhat pomocí mobilních telefonů, notebooků a tzv. infokiosků pro budoucí informace o obcích, které obce za minimální vlastní náklady (cca 55.000 Kč,- / obec) nakoupí. Dle zjištění Oživení ovšem k naplnění obsahu ani cílů projektu prokazatelně nedošlo a zatím není jasné, zda k němu kdy dojde.

O přidělení finanční podpory projektu bylo rozhodnuto vrcholným grémiem programu – Monitorovacím výborem na zasedání v dubnu 2009 v Trnavě. Monitorovací výbor schválil projekt na základě podkladů z předchozího hodnocení, které provádí v rámci projektu Společný technický sekretariát.

Základní pochybnosti nad smyslem a účelem celého projektu je možné nalézt již na jeho samém začátku. To když vedoucí partner české části projektu Město Frýdlant nad Ostravicí uzavřelo na základě předchozího výběrového řízení dne 29. 1. 2010 kupní smlouvu  se společností e-signature s. r .o. na nákup komunikačních zařízení – mobilních telefonů, PC, infokiosků, souvisejících školení atd. Nejzajímavější a zároveň nejnákladnější položkou této kupní smlouvy (společně se samotnými „infokiosky“) je jednak systém pro zabezpečení hlasové komunikace, instant messagingu a přenosu souborů šifrováním a dále aplikační software na všechna komunikační zařízení se systémem zabezpečené hlasové komunikace kompatibilní.

Jedná se o šifrovací komunikační systém pro vysoce zabezpečenou komunikaci mezi obcemi na softwarové platformě Silentel Team Talk, jdoucí svým zabezpečením vysoko nad rámec představitelných požadavků a potřeb obcí. Používá se tam, kde:

– hrozí reálné nebezpečí z nelegálního odposlechu komunikace nebo přenosu dat,

– když je nutné bránit se pokusům o podvržení, pozměnění nebo falšování komunikace nebo přenosu dat,

– když v důsledku úniku obsahu komunikace nebo dat může dojít k výraznému poškození zájmů, vlastnických a jiných práv, majetku, zdraví nebo života  komunikujících nebo třetích osob, atd.

Více o systému: http://www.e-signature.cz/cs/sifrovana-komunikace/teamtalk-ip/teamtalk-komu-je-urcen/

Oživení dlouhodobě sleduje vývoj celého projektu, jež se momentálně nachází v přelomové fázi. K tomu aby mohl být projekt realizován, totiž zatím chybí ona klíčová spolupráce přeshraničního partnera. Slovenská strana totiž doposud nemá dodavatele komunikačních zařízení, tudíž není možné s obcemi na Slovensku dle tohoto projektu „bezpečně“ komunikovat. Obce samozřejmě mohou spolu komunikovat zcela běžným způsobem, jak tomu bylo doposud.

V květnu roku 2011 totiž Úrad pre verejné obstaravanie zrušil na Slovensku výběrové řízení vedoucího partnera projektu na slovenské straně města Turzovka na dodavatele komunikačních zařízení včetně komplexního zabezpečovacího systému pro komunikaci obou stran projektu. Důvody ke zrušení shledal Úrad zejména ve vztahu k nerovnému zacházení s uchazeči. Další výběrové řízení v červenci roku 2011 bylo opět zrušeno, tentokrát samotným městem Turzovka z důvodu změny okolností, za kterých se vyhlásilo veřejné řízení. Na konci srpna 2011 Turzovka vyhlásila novou soutěž, která se ovšem zásadně odlišovala od zadání těch předchozích, a to v předmětu zakázky. Poslední aktuální zadání zakázky totiž neobsahuje zmiňovaný software, na jehož základě má mezi obcemi probíhat zabezpečená komunikace. Doposud není zřejmé, zda se Turzovka rozhodla výběrová řízení na komunikační zařízení a software rozdělit, či s dodávkou softwaru v rámci projektu již do budoucna nepočítá. V současnosti je v systému slovenských veřejných zakázek evidováno pouze jediné oznámení o veřejné zakázce, která zatím nemá svého vítěze:

http://www.e-vestnik.sk/Vyhladavanie/OznamenieVestnik#EVestnik/Detail/26548

Původní časový rámec projektu byl dle smlouvy o poskytnutí finančních prostředků od 1. 10. 2009 do 31. 1. 2011, tedy 15 měsíců. Dodatkem k této smlouvě byl potom datum ukončení aktivit projektu stanoven na 31.1.2012. Česká republika reálně zahájila plnění projektu již před téměř dvěma lety, zaplatila z přidělené dotace svůj podíl na financování projektu a již více než rok má veškerá komunikační zařízení, které dle Oživením získaných informací od samotných obcí, zůstávají povětšinou zcela nevyužita k účelům, ke kterým byla zakoupena. Oživení požádalo obce o informace, jejichž souhrn a odpovědi obcí je možné vidět zde.

Z 13 českých obcí 12 vlastní infokiosek a mobilní telefony, všechny obce vlastní PC a jsou taktéž proškoleny na systém zabezpečené komunikace. Všechny obce odpověděly Oživení na otázku, jakým způsobem probíhá komunikace s přeshraničním partnerem shodně, a sice, že probíhá prostřednictvím telefonické, elektronické a osobní komunikace. V osmi českých obcích navíc v ,,infokioscích“ není nahrán žádný obsah. Obec Lhotka jako jediná nemá ,,infokiosky“ ani mobilní telefony s odkazem na skutečnost, že jsou malou obcí. Info kiosek, který byl v rozpočtu určen pro Lhotku, byl i přesto zakoupen a nyní jej vlastní Frýdlant nad Ostravicí. Frýdlant má tedy jen z tohoto projektu dva infokiosky a oba jsou dle vyjádření obce z listopadu 2011 prázdné.

Přítomnost šifrovacího komunikačního systému v uvedeném projektu vede k úvahám, že projekt je realizován zejména za účelem prodeje této zcela nadbytečné šifrovací technologie, a nikoli k nastavení rozumného a postačujícího komunikačního propojení obcí. Tuto skutečnost nelze vyhodnotit jinak než, že dochází k nehospodárnému nakládání s čerpanými finančními prostředky. V současné chvíli se čeká na vývoj situace kolem pořízení komunikačního softwaru na slovenské straně, předpokladem naplnění předmětu projektu je totiž kompatibilita obou komunikačních systémů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Oživení dne 20.12.2011 podalo podnět národnímu orgánuMinisterstvu pro místní rozvoj ke kontrole projektu za účelem přezkoumání tzv. nesrovnalostí a následně 28.12. 2011 stížnost na nekoordinovaný postup při realizaci projektu poskytovateli dotace Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Dne 4.5. 2012 jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj odpověď na žádost o informaci, jak postoupila kontrola celého projektu. Ministerstvo v odpovědi mimo jiné uvádí, že při prověření postupů příjemce dotace při realizaci projektu a při posouzení hospodárnosti zacházení s prostředky EU a státního rozpočtu ČR dospěl NO k závěru, že část výdajů projektu byla vynaložena nad rámec nezbytně nutný pro naplnění cílů tohoto projektu a proto tato část výdajů, která se týká pořízení sytému pro zabezpečenou hlasovou komunikaci, není způsobilá k refundaci. S ohledem na tuto informaci jsme se obrátili na město Frýdlant nad Ostravicí s žádostí o informace, jaké závěry byly vyvozeny z kontroly. Z obdržených informací vzešly následující závěry:

Kontrolní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vyčíslila celkovou výši nezpůsobilých výdajů na částku 82.920 EUR, tedy na více než 2 miliony korun, za výdaje související s pořízením systému zabezpečené hlasové komunikace. Dále se kontrolní skupina MMR ztotožnila s názorem Oživení, že při realizaci projektu byly použity prostředky EU a státního rozpočtu ČR nehospodárně, neefektivně a neúčelně nad rámec nutný k dosažení cílů projektu.

Celý protokol o kontrole naleznete zde.

Na konci roku 2012 následně proběhla kontrola českého partnera Projektu Řídícím orgánem – Ministerstvem podohospodárstva a rozvoja vidieka SR, který vydal konečné rozhodnutí. Nezpůsobilé výdaje byly Řídícím orgánem vyčísleny na 11.700 EUR. Toto rozhodnutí se tedy zásadně liší od rozhodnutí Národního orgánu, nejen ve výši nezpůsobilých výdajů, ale taktéž v rozsahu odůvodnění obou kontrolních rozhodnutí. Dle našeho názoru není zřejmé, proč a na základě čeho došel Řídící orgán právě k závěrům uvedeným v konečném rozhodnutí, tedy k cca 7x nižší částce nezpůsobilých výdajů.

Na základě našich pochybností jsme proto podali podnět ke kontrole projektu ze strany Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

 

Odpovědi obcí Mikroregionu:

Frýdlant n. Ostravicí

Bílá

Baška

Pstruží

Pržno

Čeladná

Staré Hamry

Metylovice

Kunčice

Ostravice

Lhotka

Janovice

Malenovice

Stav ke dni 26.4.2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář