Sankce 18 milionů za neoprávněnou zástavu nemovitosti

V roce 2005 uzavřela Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Úřad) a Statutární město Liberec smlouvu o bezúplatném převodu budovy č. p. 108 v Liberci III – Jeřáb (budova URAN) a souvisejících pozemků do vlastnictví města.

Město v roce 2010 vydalo komunální dluhopisy a do seznamu nemovitostí vhodných ke zřízení zástavního práva na zajištění emise těchto dluhopisů zařadilo mimo jiné i budovu URANU. Město tímto svým krokem porušilo jednu omezující podmínku uvedené smlouvy, konkrétně čl. V, odst. 3, a to nezřídit k takto převedeným nemovitostem zástavní právo po určitou sjednanou dobu. Úřad na základě kontroly plnění smlouvy zahájené v prosinci 2011, nařídil městu Liberec odvést do státního rozpočtu sankci za porušení závazku ze shora uvedené smlouvy ve výši ceny budovy, která činí 18.648.990,- Kč.

Liberec v srpnu 2012 projednával uvedenou sankci na zastupitelstvu města. Na zasedání byly diskutovány v zásadě dvě varianty, ze kterých město vybíralo. Vzhledem k velmi nejistým vyhlídkám jedné z variant – případného soudního sporu (s ohledem na jednoznačné porušení smluvních ujednání) byla předložena zastupitelům varianta smírčí cesty. Vedení města navrhlo uhradit částku 18 648 990 Kč ve třech splátkách v průběhu tří let. Tento návrh byl předkládán v čase, kdy úřad již vyslovil souhlas s uvedeným řešením. Současně s tím Úřad informoval město, že 12. července 2012 byl nucen podat návrh na zaplacení uvedené částky soudu, který ovšem hodlá vzít zpět ihned, jakmile bude závazek uznán a bude schválena a podepsána dohoda o splátkách.

Zastupitelstvo města Liberec ovšem doposud zůstává nečinné, neboť žaloba nebyla ke dni 29. 10. 2012 vzata ze strany úřadu zpět. (viz. sdělení úřadu)

Oživení proto vyzvalo zastupitele Liberce, aby neprodleně učinili potřebné kroky k podepsání dohody o splátkách a současně zahájili proces vymáhání náhrady škody ve výši nejméně 18.648.990,- Kč po všech osobách, které svým zaviněným jednáním Městu škodu způsobily. Volbou varianty soudního řízení totiž vzniknou městu další náklady, a to kromě povinnosti uhradit úroky z prodlení, i povinnost uhradit náhradu nákladů řízení a to v minimální výši soudního poplatku 932.450,- Kč, přičemž k této částce je nutné připočíst související náklady na právní zastoupení města, s tím, že pokud Úřad využije možnosti právního zastoupení ve věci advokátem, je nutné počítat i s úhradou nákladů řízení na odměnu advokáta dle vyhlášky 484/2000 Sb., ve výši minimálně 237.550,- Kč.

Tato rizika navíc město podstupuje zcela vědomě, neboť jak samo uvádí v dopise ze dne 11. července 2012 adresovaném generálnímu řediteli Úřadu: „Nyní máme výběr pouze ze dvou špatných řešení. Můžeme se soudit, utrácet veřejné prostředky za právní služby, naštvat všechny a zavřít si dveře k dalšímu jednání, nebo Vás a Váš úřad požádat o splátkový kalendář a hledat cesty k jinému řešení.“

Liberec dle reakce na naši výzvu jednalo o prominutí dluhu, nakonec ovšem po několika marných pokusech zastupitelstvo na konci listopadu 2012 schválilo uznání dluhu a současně uložilo primátorce města v případě, že vznikne škoda zahájit proces jejího vymáhání po odpovědných osobách. V lednu 2013 Úřad informoval Liberec o dalším postupu a nabídce rozložení dluhu do 5 let.

Na zasedání 28.4. 2013 se však zastupitelé Liberce rozhodli zrušit výše uvedené usnesení o uznání dluhu a uložili primátorce města pravý opak, tj. učinit veškeré kroky k obraně města v soudním řízení. Tento postup zvolilo město i přesto, že doposud nenalezlo existenci jediného důvodu, proč by měl soud uloženou sankci shledat jako neoprávněnou, naopak si je plně vědomo rizik soudního sporu, viz důvodová zpráva k 7. Mimořádné schůzi Rady města ze dne 6. 8. 2012: ,,Vedení SML prověřovalo možnost soudního sporu se státem, ale vyhlídky jsou velmi nejisté.“

Postup zastupitelů jsme se pokusili zvrátit další výzvou, tentokrát k neschválení revokace usnesení, bohužel bez kýženého výsledku.

Nadále budeme celou kauzu sledovat. Soudní řízení je vedeno u Okresního soudu v Liberci pod sp.zn. 16 C 86/2012.

Zde naleznete další související dokumenty.

 

Stav ke dni 15.3.2013, doplněno 18.1.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář