Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – škoda za 9.000.000,-Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 9.000.000,- Kč. Společnost se s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle svého vyjádření neztotožňuje a podala proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní žalobu. Ve věci dosud nebylo rozhodnuto. Za účelem vymožení škody po odpovědných osobách vzniklé společnosti zaplacením této pokuty nečiní žádné kroky a dle svého vyjádření vyčkává rozhodnutí soudu. Nárok na náhradu škody přitom bude promlčen po uplynutí subjektivní promlčecí doby, a to dne 9.9.2014. Společnost je tak povinna činit kroky k vymožení náhrady škody dříve, než-li bude pohledávka z důvodu promlčení prakticky nevymahatelná.

K veřejné zakázce Zhotovení stavebního díla Modernizace BOČV Pardubice, pokuta 9.000.000,- Kč:

Ing. Josef Ferdák, ředitel Společnosti nám dopisem ze dne 24. 7. 2013 sdělil, že Společnost podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn.  R11/2012 ze dne 25.7.2012, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp.zn. S214/11 ze dne 28.12.2011 a rozklad podaný společností zamítnut. Ředitel společnosti dále ve svém přípisu uvedl, že s ohledem na probíhající soudní řízení dosud nebyly učiněny žádné kroky k vymožení náhrady škody vzniklé společnosti.

Ze shora uvedených rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že se společnost dopustila správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržela postup stanovený v ust. § 6 v návaznosti na § 80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 5. 2011 neuvedla, jakým způsobem dospěla k výsledkům posouzení zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen uchazečů a vysvětlení nabídek uchazečů, čímž se její postup stal nepřezkoumatelným a netransparentním. Tento postup Společnosti mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Dopisem ze dne  jsme dne 21.10.2013 společnost vyzvali k neprodlené identifikaci odpovědných osob a přistoupení k vymáhání škody. Společnost jsme zejména upozornili na zákonnou povinnost jejích orgánů (členů představenstva, případně i členů dozorčí rady) postupovat s péčí řádného hospodáře, tj. eliminovat či minimalizovat výši škody vzniklé společnosti uhrazením citované pokuty, přičemž toto jednání právě spočívá ve vymáhání nároku škody po odpovědných osobách. Pokud by citované orgány zůstaly v tomto ohledu nečinné, byli by pak jejich členové odpovědni za škodu, jíž tímto svým jednáním společnosti způsobili.

Na naši výzvu společnost reagovala přípisem ze dne 19.11.2013, kde nám sdělila, že představenstvo „pevně věří“, že společností podaná žaloba na zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude u soudu úspěšná a žádné kroky k vymáhání škody tudíž nečiní.

Dne 7.2.2014 jsme zaslali společnosti další výzvu.  Agument společnosti,  kdy se snaží ospravedlnit svou pasivitu ve vymáhání nároku na náhradu škody dovolávaje se obecných poučení o vzniku odpovědnosti za škodu s tím, že je údajně mnohem ekonomičtější se započetím vymáhání škody posečkat, nelze akceptovat. S ohledem na velmi vysokou částku představující uloženou pokutu a blížící se promlčení nelze spoléhat na výsledek v soudním řízení správním a již nyní nečinit kroky k identifikaci odpovědných osob a k následnému vymožení škody.

Kauzu budeme nadále sledovat.

Stav ke dni 7.2.2014

Více informací poskytne Andrea Kohoutková, tel.: 774737279

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář