Oživení podalo žalobu proti rozhodnutí Správy státních hmotných rezerv (vymáhání smluvní pokuty po společnosti LUKOIL)

Společnost LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  porušila povinnost, k níž se zavázala smlouvou uzavřenou mezi Správou hmotných rezerv České republiky (dále jen „SSHR“) a společností LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  (dále jen „LUKOIL“) v roce 2009 ve věci každoroční výměny starých zásob leteckého petroleje za nový, když nedodala do státních hmotných rezerv ve sjednané době letecký petrolej. V důsledku porušení této povinnosti vznikla LUKOILU povinnost zaplatit SSHR smluvní pokutu. SSHR však po LUKOILU uhrazení předmětné smluvní pokuty nepožadovala, a naopak  splatnost smluvní pokuty prodlužovala uzavíráním dodatků k uvedené smlouvě, na základě kterých byla splatnost smluvní pokuty  sjednána až ke dni 31.1.2014. Dne 14.10.2013 podalo Oživení žádost o poskytnutí informace, kterou se domáhalo poskytnutí  uvedené smlouvy  a dalších informací týkajících se povinnosti společnosti LUKOIL k úhradě smluvní pokuty.

Dne 29.10.2013 vydala SSHR rozhodnutí, kterým odmítla poskytnout požadovanou smlouvu, přičemž odmítnutí poskytnutí informace SSHR odůvodnila   tím, že smlouva má být údajně předmětem obchodního tajemství.  Takovýto právní závěr je však dle názoru Oživení nesprávný, neboť obchodní tajemství je kategorií objektivní, kdy je nutným předpokladem naplnění všech zákonem stanovených znaků předvídaných zákonem. Případné ujednání stran o tom, že by ustanovení smlouvy měla spadat do kategorie obchodního tajemství tak není nijak relevantní. Oživení podalo proti uvedenému rozhodnutí dne 12.11.2013 rozklad a stížnost při vyřizování.

Místopředseda SSHR však rozhodnutím ze dne 27.11.2013 prvoinstanční rozhodnutí potvrdil.  Proti uvedenému rozhodnutí místopředsedy SSHR podalo Oživení dne 21.1.2014 žalobu k Městskému soudu v Praze, kterou se domáhá zrušení uvedených rozhodnutí a uložení povinnosti SSHR poskytnout Oživení  požadovanou smlouvu.

SSHR v mezidobí vyhlásila výběrové řízení na provedení právního rozboru smlouvy, resp. ustanovení v ní vztahující se k povinnosti SSHR vymáhat po LUKOILU smluvní pokutu. Vítězem  soutěže byla advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. Oživení dne 16.1.2014 podalo žádost o  poskytnutí smlouvy o provedení právního rozboru uzavřené s dotčenou advokátní kanceláří a zejména pak o poskytnutí právního rozboru samého.  SSHR vydalo dne 30.1.2014 rozhodnutí, kterým poskytnutí kopie smlouvy uzavřené mezi SSHR a advokátní kanceláří odmítla s argumentací, že obsah smlouvy je rovněž údajně obchodním tajemstvím.

V době vydání uvedeného rozhodnutí, byla však požadovaná smlouva s advokátní kanceláří zveřejněna na webových stránkách SSHR – profilu zadavatele. (nyní ji naleznete už jen zde) Lze tak  jen stěží pochybovat o tom, že by smlouva, jež by měla být údajně předmětem obchodního tajemství, byla takto veřejně přístupná. Proti rozhodnutí SSHR ze dne 30.1.2014 podalo Oživení dne 6.2.2014 rozklad, na základě kterého byla dne 20.2.2014 poskytnuta požadovaná smlouva o provedení právních služeb avšak se zanonymizovanými údaji, ačkoli, jak již bylo uvedeno, na stránkách SSHR je zveřejněn kompletně celý obsah smlouvy.

Další požadovanou informaci obsaženou v žádosti Oživení ze dne 16.1.2014, tj. poskytnutí právního stanoviska vypracovaného advokátní kanceláří, SSHR taktéž odmítla s odůvodněním, že nezávislé právní posouzení dosud nebylo vypracováno, neboť nejzazší termín k jeho vypracování je dne 31.1.2014, tj. pouhý den po vydání rozhodnutí SSHR. Je tak s podivem, že necelý jeden den po vydání uvedeného rozhodnutí, tj. dne 31.1.2014,   SSHR zveřejnila na svých webových stránkách tuto informaci:  „SSHR po analýze smluvního vztahu uzavřeného mezi SSHR a LUKOIL opírající se o externí právní posudek,zaujímá v otázce oprávněnosti uplatnění smluvní pokuty, toto právní stanovisko: SSHR shledává nárok státu na uplatnění smluvní pokuty ve výši 27.514.309,71 Kč jako oprávněný a z tohoto důvodu vymáhání smluvní pokuty postoupí věcně příslušnému soudu.

Oživení tedy opět dne 5.2.2014 podalo žádost o poskytnutí informace, jíž se domáhalo poskytnutí kopie právního stanoviska advokátní kanceláře k oprávněnosti SSHR na uplatnění smluvní pokuty vůči LUKOILU. K našemu překvapení jsme však dne 20.2.2014 obdrželi rozhodnutí SSHR, ve kterém požadované stanovisko odmítá vydat s odůvodněním dle § 11 odst. 2  zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím,  (dále jen „InfoZ“), dle kterého povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu. Toto však platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Důvod možnosti povinného subjektu omezit poskytnutí informace lze pak z časového hlediska uplatnit jen do okamžiku, než se příprava ukončí rozhodnutím. Tímto okamžikem se veškeré „podkladové“ informace stávají informacemi veřejně přístupnými a musejí být poskytnuty. Jelikož SSHR učinila rozhodnutí o vymáhání smluvní pokuty již dne 31.1.2014,byla tak ke dni vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tj. 20. 2. 2014, povinna již požadovanou informaci poskytnout, Oživení tudíž dne 28.2.2014 podalo proti uvedenému rozhodnutí rozklad, ten byl však rovněž odmítnut. Nezbylo tedy než podat opět správní žalobu.

Aktualizace:

Oba soudní spory se SSHR jsme vyhráli.

První rozsudek padl v březnu 2016 a potvrdil, že smlouva mezi SSHR a Lukoil Aviation Czech, s.r.o. opravdu není celá obchodním tajemstvím.

Následně, v září 2017, tedy po 3,5 letech od podání žaloby městský soud v Praze konečně vydal rozsudek ze dne 25.9.2017, ve kterém dává Oživení opět za pravdu. K tomu soud ještě poukázal na to, že SSHR se v případě poskytování právního posudku dopustil ještě jednoho zásadního pochybení, a to že se autora posudku neoptal jakožto dotčeného subjektu, zda s poskytnutí posudku souhlasí. Věc se tedy vrací takřka na začátek, kdy čekáme, až SSHR splní oznamovací povinnost vůči AK Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. Zda se tedy někdy domůžeme daného posudku stále není vůbec jisté.

Oba vybojované dokumenty jsou zde:

Smlouva SSHR + Lukoil

Právní posudek AK Němec, Bláha & Navrátilová

 

Stav ke dni 25.4.2018

Pro další informace kontaktujte [email protected]

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář